01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Produits de nettoyage et produits polir

2018/S 185-418216 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/09/2018 S185  - - Fournitures - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Produits de nettoyage et produits polir 2018/S 185-418216 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Centrum Us?ug Logistycznych ul. S?oneczna 37 Warszawa 00˝789 Pologne T╚l╚phone: +48 226013973 Courriel: zamowienia_publiczne@cul.com.pl Fax: +48 226013362 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cul.com.pl www.cul.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytucja Gospodarki Bud?etowej, jednostka sektora finans█w publicznych
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Zadania publiczne z zakresu logistyki
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywna dostawa chemii i ?rodk█w czysto?ci dla obiekt█w Centrum Us?ug Logistycznych przez okres 24 miesi?cy, 5 cz??ci Num╚ro de r╚f╚rence: 1/WA/PN/2018
II.1.2) Code CPV principal 39800000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa chemii i ?rodk█w czysto?ci dla obiekt█w Centrum Us?ug Logistycznych przez okres 24 miesi?cy, 5 cz??ci, z podzia?em wg. lokalizacji.
   2.  Szczeg█?owy Opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ. Zapotrzebowanie ilo?ciowe jest okre?lone w formularzu stanowi?cym za??cznik nr 1 do formularza oferty w rozbiciu na poszczeg█lne lokalizacje.
   3.  Kod CPV przedmiotu zam█wienia: 39830000-9- ?rodki czyszcz?ce, 33700000-7- Produkty do piel?gnacji cia?a i inne, 39224000-8- Miot?y i szczotki i inne artyku?y r█?nego rodzaju
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 420 251.22 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39800000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Dziwn█w, Mi?dzyzdroje, ?winouj?cie, Szczecin, Gorz█w Wielkopolski, Pozna
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa chemii i ?rodk█w czysto?ci dla obiekt█w Centrum Us?ug Logistycznych przez okres 24 miesi?cy, 5 cz??ci, z podzia?em wg. lokalizacji.
   2.  Szczeg█?owy Opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ. Zapotrzebowanie ilo?ciowe jest okre?lone w formularzu stanowi?cym za??cznik nr 1 do formularza oferty w rozbiciu na poszczeg█lne lokalizacje.
   3.  Kod CPV przedmiotu zam█wienia: 39830000-9- ?rodki czyszcz?ce, 33700000-7- Produkty do piel?gnacji cia?a i inne, 39224000-8- Miot?y i szczotki i inne artyku?y r█?nego rodzaju
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin p?atno?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy informuje, i przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zam█wienia z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy ka?dej cz??ci. Informacje og█lne: 1) Rzeczowy zakres zam█wienia nazywanego umownie Đpodstawowymţ zosta okre?lony w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ oraz w za??czniku nr 1 do formularza oferty osobno dla ka?dej cz??ci. 2) Zamawiaj?cy zak?ada mo?liwo? zwi?kszenia ilo?ci zamawianych artyku?█w o 30 % w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku nr 1 do formularza oferty dla ka?dej cz??ci osobno. 3) Dostawy obj?te prawem opcji b?d realizowane w terminie realizacji umowy. 4) Artyku?y obj?te prawem opcji b?d dostarczane pod adresy wskazane w OPZ. 5) Przes?anki uprawniaj?ce do skorzystania z prawa opcji: Konieczno? zapewnienia pobytu wi?kszej liczbie go?ci i os█b korzystaj?cych z us?ug ?wiadczonych przez Zamawiaj?cego. Organizacja nieprzewidzianych wydarze i konferencji a tak?e obs?uga bufet█w lub o?rodk█w realizowana na zlecenie podmiot█w zewn?trznych. 6) Realizacja zakresu zam█wienia obj?tego opcj nie powoduje zmiany umowy. 7) Warunkiem uruchomienia zam█wienia obj?tego opcj jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw obj?tych opcj?), przy czym Wykonawca jest zobowi?zany do jego wykonania. 8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, i w razie nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguje roszczenie o wykonanie tego zakresu zam█wienia. Brak z?o?enia przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia wyra?nie wyra?aj?cego jego wol w tym zakresie, powoduje, ?e Wykonawca zwolniony jest z wykonania zam█wienia opcjonalnego. 9) Podstaw do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji b?d ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilo?ci dostaw zrealizowanych w ramach opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.
   2.  Dopuszcza si mo?liwo? wykonania zam█wienia przez podwykonawc█w. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w ofercie cz??ci zam█wienia powierzonej podwykonawcom.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39800000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Wroc?aw, Szklarska Por?ba, Opole, Zakopane, Pola?czyk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa ?rodk█w utrzymania czysto?ci, ?rodk█w higieny osobistej i sprz?tu do utrzymania czysto?ci oraz kompleksowa us?uga wdro?enia systemu w zakresie: monta urz?dze?, szkolenie personelu, serwis i nadz█r nad prawid?owym dzia?aniem system█w w obiektach Centrum Us?ug Logistycznych w 2018-2020 roku (w okresie 24 miesi?cy od daty podpisania Umowy)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin p?atno?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy informuje, i przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zam█wienia z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy ka?dej cz??ci. Informacje og█lne: 1) Rzeczowy zakres zam█wienia nazywanego umownie Đpodstawowymţ zosta okre?lony w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ oraz w za??czniku nr 1 do formularza oferty osobno dla ka?dej cz??ci. 2) Zamawiaj?cy zak?ada mo?liwo? zwi?kszenia ilo?ci zamawianych artyku?█w o 30 % w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku nr 1 do formularza oferty dla ka?dej cz??ci osobno. 3) Dostawy obj?te prawem opcji b?d realizowane w terminie realizacji umowy. 4) Artyku?y obj?te prawem opcji b?d dostarczane pod adresy wskazane w OPZ. 5) Przes?anki uprawniaj?ce do skorzystania z prawa opcji: Konieczno? zapewnienia pobytu wi?kszej liczbie go?ci i os█b korzystaj?cych z us?ug ?wiadczonych przez Zamawiaj?cego. Organizacja nieprzewidzianych wydarze i konferencji a tak?e obs?uga bufet█w lub o?rodk█w realizowana na zlecenie podmiot█w zewn?trznych. 6) Realizacja zakresu zam█wienia obj?tego opcj nie powoduje zmiany umowy. 7) Warunkiem uruchomienia zam█wienia obj?tego opcj jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw obj?tych opcj?), przy czym Wykonawca jest zobowi?zany do jego wykonania. 8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, i w razie nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguje roszczenie o wykonanie tego zakresu zam█wienia. Brak z?o?enia przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia wyra?nie wyra?aj?cego jego wol w tym zakresie, powoduje, ?e Wykonawca zwolniony jest z wykonania zam█wienia opcjonalnego. 9) Podstaw do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji b?d ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilo?ci dostaw zrealizowanych w ramach opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup█w.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39800000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa ?rodk█w utrzymania czysto?ci, ?rodk█w higieny osobistej i sprz?tu do utrzymania czysto?ci oraz kompleksowa us?uga wdro?enia systemu w zakresie: monta urz?dze?, szkolenie personelu, serwis i nadz█r nad prawid?owym dzia?aniem system█w w obiektach Centrum Us?ug Logistycznych w 2018-2020 roku (w okresie 24 miesi?cy od daty podpisania Umowy)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin p?atno?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy informuje, i przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zam█wienia z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy ka?dej cz??ci. Informacje og█lne: 1) Rzeczowy zakres zam█wienia nazywanego umownie Đpodstawowymţ zosta okre?lony w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ oraz w za??czniku nr 1 do formularza oferty osobno dla ka?dej cz??ci. 2) Zamawiaj?cy zak?ada mo?liwo? zwi?kszenia ilo?ci zamawianych artyku?█w o 30 % w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku nr 1 do formularza oferty dla ka?dej cz??ci osobno. 3) Dostawy obj?te prawem opcji b?d realizowane w terminie realizacji umowy. 4) Artyku?y obj?te prawem opcji b?d dostarczane pod adresy wskazane w OPZ. 5) Przes?anki uprawniaj?ce do skorzystania z prawa opcji: Konieczno? zapewnienia pobytu wi?kszej liczbie go?ci i os█b korzystaj?cych z us?ug ?wiadczonych przez Zamawiaj?cego. Organizacja nieprzewidzianych wydarze i konferencji a tak?e obs?uga bufet█w lub o?rodk█w realizowana na zlecenie podmiot█w zewn?trznych. 6) Realizacja zakresu zam█wienia obj?tego opcj nie powoduje zmiany umowy. 7) Warunkiem uruchomienia zam█wienia obj?tego opcj jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw obj?tych opcj?), przy czym Wykonawca jest zobowi?zany do jego wykonania. 8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, i w razie nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguje roszczenie o wykonanie tego zakresu zam█wienia. Brak z?o?enia przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia wyra?nie wyra?aj?cego jego wol w tym zakresie, powoduje, ?e Wykonawca zwolniony jest z wykonania zam█wienia opcjonalnego. 9) Podstaw do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji b?d ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilo?ci dostaw zrealizowanych w ramach opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Nie dopuszcza si z?o?enia ofert w postaci katalog█w elektronicznych lub do??czenia do ofert katalog█w elektronicznych.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wymaga?, o kt█rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wymaga?, o kt█rych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39800000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Jurata, Olsztyn, Ustka
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa ?rodk█w utrzymania czysto?ci, ?rodk█w higieny osobistej i sprz?tu do utrzymania czysto?ci oraz kompleksowa us?uga wdro?enia systemu w zakresie: monta urz?dze?, szkolenie personelu, serwis i nadz█r nad prawid?owym dzia?aniem system█w w obiektach Centrum Us?ug Logistycznych w 2018-2020 roku (w okresie 24 miesi?cy od daty podpisania Umowy)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin p?atno?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy informuje, i przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zam█wienia z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy ka?dej cz??ci. Informacje og█lne: 1) Rzeczowy zakres zam█wienia nazywanego umownie Đpodstawowymţ zosta okre?lony w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ oraz w za??czniku nr 1 do formularza oferty osobno dla ka?dej cz??ci. 2) Zamawiaj?cy zak?ada mo?liwo? zwi?kszenia ilo?ci zamawianych artyku?█w o 30 % w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku nr 1 do formularza oferty dla ka?dej cz??ci osobno. 3) Dostawy obj?te prawem opcji b?d realizowane w terminie realizacji umowy. 4) Artyku?y obj?te prawem opcji b?d dostarczane pod adresy wskazane w OPZ. 5) Przes?anki uprawniaj?ce do skorzystania z prawa opcji: Konieczno? zapewnienia pobytu wi?kszej liczbie go?ci i os█b korzystaj?cych z us?ug ?wiadczonych przez Zamawiaj?cego. Organizacja nieprzewidzianych wydarze i konferencji a tak?e obs?uga bufet█w lub o?rodk█w realizowana na zlecenie podmiot█w zewn?trznych. 6) Realizacja zakresu zam█wienia obj?tego opcj nie powoduje zmiany umowy. 7) Warunkiem uruchomienia zam█wienia obj?tego opcj jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw obj?tych opcj?), przy czym Wykonawca jest zobowi?zany do jego wykonania. 8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, i w razie nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguje roszczenie o wykonanie tego zakresu zam█wienia. Brak z?o?enia przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia wyra?nie wyra?aj?cego jego wol w tym zakresie, powoduje, ?e Wykonawca zwolniony jest z wykonania zam█wienia opcjonalnego. 9) Podstaw do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji b?d ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilo?ci dostaw zrealizowanych w ramach opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zaliczek.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39800000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Szklarska Por?ba, ?winouj?cie, Wroc?aw, Warszawa, Pozna?, Pola?czyk, Zakopane, Jurata
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa ?rodk█w utrzymania czysto?ci, ?rodk█w higieny osobistej i sprz?tu do utrzymania czysto?ci oraz kompleksowa us?uga wdro?enia systemu w zakresie: monta urz?dze?, szkolenie personelu, serwis i nadz█r nad prawid?owym dzia?aniem system█w w obiektach Centrum Us?ug Logistycznych w 2018-2020 roku (w okresie 24 miesi?cy od daty podpisania Umowy)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin p?atno?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy informuje, i przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zam█wienia z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy ka?dej cz??ci. Informacje og█lne: 1) Rzeczowy zakres zam█wienia nazywanego umownie Đpodstawowymţ zosta okre?lony w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ oraz w za??czniku nr 1 do formularza oferty osobno dla ka?dej cz??ci. 2) Zamawiaj?cy zak?ada mo?liwo? zwi?kszenia ilo?ci zamawianych artyku?█w o 30 % w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku nr 1 do formularza oferty dla ka?dej cz??ci osobno. 3) Dostawy obj?te prawem opcji b?d realizowane w terminie realizacji umowy. 4) Artyku?y obj?te prawem opcji b?d dostarczane pod adresy wskazane w OPZ. 5) Przes?anki uprawniaj?ce do skorzystania z prawa opcji: Konieczno? zapewnienia pobytu wi?kszej liczbie go?ci i os█b korzystaj?cych z us?ug ?wiadczonych przez Zamawiaj?cego. Organizacja nieprzewidzianych wydarze i konferencji a tak?e obs?uga bufet█w lub o?rodk█w realizowana na zlecenie podmiot█w zewn?trznych. 6) Realizacja zakresu zam█wienia obj?tego opcj nie powoduje zmiany umowy. 7) Warunkiem uruchomienia zam█wienia obj?tego opcj jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw obj?tych opcj?), przy czym Wykonawca jest zobowi?zany do jego wykonania. 8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, i w razie nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguje roszczenie o wykonanie tego zakresu zam█wienia. Brak z?o?enia przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia wyra?nie wyra?aj?cego jego wol w tym zakresie, powoduje, ?e Wykonawca zwolniony jest z wykonania zam█wienia opcjonalnego. 9) Podstaw do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji b?d ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilo?ci dostaw zrealizowanych w ramach opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W SIWZ znajduje si Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 119-270338
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Sukcesywna dostawa chemii i ?rodk█w czysto?ci dla obiekt█w Centrum Us?ug Logistycznych przez okres 24 miesi?cy, 5 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Firma Zab?ocki, Micha Bajorek ul. E. Radzikowskiego 51 Krak█w 31-315 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 304 337.07 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 205 693.95 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Sukcesywna dostawa chemii i ?rodk█w czysto?ci dla obiekt█w Centrum Us?ug Logistycznych przez okres 24 miesi?cy, 5 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Firma Zab?ocki, Micha Bajorek ul. E. Radzikowskiego 51 Krak█w 31-315 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 270 417.55 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 173 473.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Sukcesywna dostawa chemii i ?rodk█w czysto?ci dla obiekt█w Centrum Us?ug Logistycznych przez okres 24 miesi?cy, 5 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Sukcesywna dostawa chemii i ?rodk█w czysto?ci dla obiekt█w Centrum Us?ug Logistycznych przez okres 24 miesi?cy, 5 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Firma Zab?ocki, Micha Bajorek Krak█w 31-315 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 162 353.88 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 102 183.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Sukcesywna dostawa chemii i ?rodk█w czysto?ci dla obiekt█w Centrum Us?ug Logistycznych przez okres 24 miesi?cy, 5 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Firma Zab?ocki, Micha Bajorek ul. E. Radzikowskiego 51 Krak█w 31-315 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 199 795.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 181 052.03 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w post?powaniu w kwocie: Dla cz??ci nr 1 ˝ 7 000 PLN, s?ownie: siedem tysi?cy z?otych, Dla cz??ci nr 2 ˝ 6 000 PLN, s?ownie: sze? tysi?cy z?otych, Dla cz??ci nr 3 ˝ 11 000 PLN, s?ownie: jedena?cie tysi?cy z?otych, Dla cz??ci nr 4 ˝ 3 000 PLN, s?ownie: trzy tysi?ce z?otych, Dla cz??ci nr 5 ˝ 4 000 PLN, s?ownie: cztery tysi?ce z?otych, Przed up?ywem terminu sk?adania ofert, okre?lonym w SIWZ.
   2. Oferta musi zawiera w szczeg█lno?ci: 1) JEDZ (dla Wykonawcy/Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielnie zam█wienia publicznego, dla podwykonawc█w (je?li dotyczy) i dla podmiot█w trzecich (je?li dotyczy)) ˝ z?o?one w formie elektronicznej; 2) Formularz oferty (osobny dla wybranej cz??ci) wraz z formularzem cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do formularza oferty - osobnym dla ka?dej lokalizacji; 3) Pe?nomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, ewentualnie umowa o wsp█?dzia?ania, z kt█rej b?dzie wynika przedmiotowe pe?nomocnictwo. Pe?nomocnik mo?e by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc█w w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy. Pe?nomocnictwo winno by za??czone w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii. Za orygina uwa?a si pe?nomocnictwo z?o?one w formie pisemnej podpisane w?asnor?cznym podpisem; 4) Dokumenty, z kt█rych wynika prawo do podpisania oferty (orygina lub kopia potwierdzona za zgodno? z orygina?em przez notariusza) wzgl?dnie do podpisania innych dokument█w sk?adanych wraz z ofert?, chyba, ?e Zamawiaj?cy mo?e je uzyska w szczeg█lno?ci za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, w szczeg█lno?ci rejestr█w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskaza to wraz ze z?o?eniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokument█w z?o?onych wraz z ofert?; 5) zobowi?zanie innych podmiot█w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (je?eli dotyczy); 6) dow█d wniesienia wadium (dla ka?dej cz??ci osobno).
   3.  Wsz?dzie, gdzie s wskazane jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, Zamawiaj?cy dopuszcza zaoferowanie innych produkt█w r█wnowa?nych o nie gorszej jako?ci ni wskazane. Je?eli Wykonawca skorzysta z takiej mo?liwo?ci i zaoferuje towar lub towary r█wnowa?ne, ma obowi?zek do??czy do oferty wype?niony za??cznik nr 1 do OPZ: Karta towaru r█wnowa?nego.
   4.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego (o?wiadczenie stanowi za??cznik numer 11 do SIWZ).
   5.  Dopuszcza si mo?liwo? wykonania zam█wienia przez podwykonawc█w. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w ofercie cz??ci zam█wienia powierzonej podwykonawcom.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp., najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje zmiany umowy zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz ponie?li lub mogli ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Prawo zam█wie publicznych, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zam█wie publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zam█wie publicznych.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, przesy?aj?c kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   5. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego,stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b;
   5. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji Og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej;
   5. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1. i
   5. 2. wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   5. 4. je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie:
   5. 4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej Og?oszenia;
   5. 4.2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   6.  Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora publicznego jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
24/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
39800000 - Produits de nettoyage et produits Ó polir