Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Produits pharmaceutiques

2023/S 18-048922  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Varsovie: Produits pharmaceutiques 2023/S 018-048922 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego NumÈro national d'identification: 5220002529 Adresse postale: ul. Banacha 1a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Przybysz Courriel: zp@uckwum.pl TÈlÈphone: +48 22/599-17-47 Fax: +48 22/599-17-04 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://uckwum.pl Adresse du profil díacheteur: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa produktu leczniczego Tisagenlecleucelum stosowanego w programie lekowym z dostaw? do apteki CSK UCK WUM, DZPUCK.262.218.2022 NumÈro de rÈfÈrence: DZPUCK.262.218.2022
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa produktu leczniczego Tisagenlecleucelum stosowanego w programie lekowym z dostaw? do Apteki UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza
   5.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 25 440 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Apteka UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza 5
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa produktu leczniczego Tisagenlecleucelum stosowanego w programie lekowym z dostaw? do Apteki UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza
   5.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 245-708776
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup i dostawa produktu leczniczego Tisagenlecleucelum stosowanego w programie lekowym z dostaw? do apteki CSK UCK WUM, DZPUCK.262.218.2022
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lek SA Ville: StrykÛw Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 25 440 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe post?powanie.
   2.  Zamawiaj?cy nie ??da od Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a wybrana wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   3.  Podstawy wykluczenia wykonawcy z post?powania zosta?y okre?lone w rozdziale VI SWZ.
   4.  Wykaz podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp okre?la rozdzia? VIII SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. sk?adania odwo?a? zawarte s? w rozdziale XXI SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Zakup i dostawa produktu leczniczego Tisagenlecleucelum stosowanego w programie lekowym z dostaw? do apteki CSK UCK WUM, DZPUCK.262.218.2022 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques