Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 15/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Produits pharmaceutiques

2023/S 18-048994  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Pologne-Varsovie: Produits pharmaceutiques

2023/S 018-048994

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 015-038759)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centrum Medyczne "?elazna" sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?elazna 90
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-004
Pays: Pologne
Courriel: b.szczepaniak@szpitalzelazna.pl
Téléphone: +48 222559878
Fax: +48 228382452
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalzelazna.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa leku 99WD012023

Numéro de référence: 99-W-D-01-2023

II.1.2)
Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leku w zawi?zku z uczestnictwem Zamawiaj?cego w programie lekowym - "Profilaktyka zaka?e? wirusem RS" do Centrum Medycznego "?elazna" sp. z o.o.
   2.  Wspólny S?ownik Zamówie? CPV: 33600000-6 Produkty Farmaceutyczne.
   3.  Zamówienie dotyczy dostawy leku w zawi?zku z uczestnictwem Zamawiaj?cego w programie lekowym - "Profilaktyka zaka?e? wirusem RS" do Centrum Medycznego "?elazna" sp. z o.o., zgodnie z bie??cym zapotrzebowaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy nie dopuszcza zmiany form iniekcyjnych np.: zamiast ampu?ek - fiolki i odwrotnie. Wszelkie inne wy?ej niewymienione zmiany form oferowanych produktów, musz? zosta? wcze?niej zaakceptowane przez Zamawiaj?cego w formie udzielonych wyja?nie? do SWZ pod rygorem odrzucenia z?o?onej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 015-038759

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 13/02/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 15/02/2023

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 13/04/2023

Lire:

Date: 15/04/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 13/02/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 15/02/2023

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Dostawa leku 99WD012023 15/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques