Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Produits pharmaceutiques

2020/S 69-163999  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Produits pharmaceutiques 2020/S 069-163999 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Biela?ski im. ks. J. Popie?uszki Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej NumÈro national d'identification: 012298697 Adresse postale: ul. Ceg?owska 80 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 01-809 Pays: Pologne Point(s) de contact: Janusz Kurek Courriel: zp@bielanski.med.pl TÈlÈphone: +48 225690159 Fax: +48 225690247 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bielanski.bip-e.pl www.bielanski.bip-e.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych dla Szpitala Biela?skiego w Warszawie (ZP-10/2020) NumÈro de rÈfÈrence: ZP-10/2020
II.1.2) Code CPV principal 33600000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
ZamÛwienie obejmuje 11 pakietÛw
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 058 003.29 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cladribinum
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652300
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
Tabl. 0,01 g
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 3 460,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Darbepoetin alfa
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621300
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
RoztwÛr do wstrzykiwa 0,00002 g/0,5 ml
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 30,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Epoetin alfa
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621300
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
RoztwÛr do wstrzykiwa 2 000 j.m./ml ampu?kostrzykawka
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 30,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Immune globulins
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651520
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
RoztwÛr do infuzji w st??eniach 5 % lub 10 % i dopuszczalnych pojemno?ciach 50 ml, 100 ml lub 200 ml. Produkt oferowany we wszystkich dawkach musi pochodzi od jednego producenta. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? korzystania ze wszystkich dawek w zale?no?ci od aktualnych potrzeb (Zamawiaj?cy wymaga podania kodÛw EAN dla ka?dej dawki).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 1 335,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Infliximabum
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33612000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
Proszek do sporz?dzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji
   0. 1 g, Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia z ka?d fiolk filtra niezb?dnego do poda?y produktu leczniczego.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 45,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Interferon beta-1a
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
RoztwÛr do wstrzykiwa 0,044 mg (12 mln. j.m.)/0,5 ml ampu?kostrzykawka
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 95,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Palivizumabum
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
RoztwÛr do wstrzykiwa
   0. 1 g/ml, fiolka 1 ml
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 2 960,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Palivizumabum
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
RoztwÛr do wstrzykiwa 0,1 g/ml, fiolka 0,5 ml
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 925,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Peginterferon beta-1a
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
RoztwÛr do wstrzykiwa 0,000125 g/0,5 ml, wstrzykiwacz 0,5 ml
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 360,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Peginterferon beta-1a
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
RoztwÛr do wstrzykiwa ñ zestaw: wstrzykiwacz 0,000063 g/0,5 ml, wstrzykiwacz 0,000094 g/0,5 ml
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 5,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Vedolizumabum
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652300
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
Proszek do sporz?dzania koncentratu do przygotowania do infuzji 0,3 g
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium ñ 2 275,00 PLN
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
SkrÛcenie terminu sk?adania ofert wynika z zaistnienia stanu pilnej konieczno?ci, tj. zapewnienia ci?g?o?ci leczenia pacjentÛw i przeprowadzania zabiegÛw poprzez ci?g?o? zaopatrzenia Szpitala w niezb?dne produkty lecznicze. Ze wzgl?du na charakter przedmiotu zamÛwienia przygotowanie przez wykonawcÛw ofert nie jest czasoch?onne, wobec czego skrÛcenie terminu sk?adania ofert nie wp?ywa w ?aden sposÛb na konkurencyjno? post?powania.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 028-064072
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cladribinum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polska Grupa Farmaceutyczna SA Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 345 969.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 326 649.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Darbepoetin alfa
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Amgen Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 646.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 646.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Epoetin alfa
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 150.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 496.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Immune globulins
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Infliximabum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 539.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 680.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Interferon beta-1a
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 536.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 400.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Palivizumabum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbvie Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 296 142.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 292 916.35 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
Palivizumabum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbvie Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 92 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 92 499.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 9 IntitulÈ:
Peginterferon beta-1a
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 35 926.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 35 926.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10
Lot n : 10 IntitulÈ:
Peginterferon beta-1a
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 176.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 796.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11
Lot n : 11 IntitulÈ:
Vedolizumabum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Takeda Pharma Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 227 424.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 210 577.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33612000 - Médicaments contre les troubles gastro-intestinaux fonctionnels 
33621300 - Préparations antianémiques 
33651500 - Immun-sérums et immunoglobulines 
33651520 - Immunoglobulines 
33652000 - Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
33652300 - Immunosuppresseurs