Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Produits pharmaceutiques

2021/S 178-463534  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Produits pharmaceutiques 2021/S 178-463534 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Adresse postale: UL.KAROWA 2 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-315 Pays: Pologne Courriel: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl TÈlÈphone: +48 225966460 Fax: +48 228279354 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka sektora finansÛw publicznych
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZAKUP PRODUKT"W LECZNICZYCH NumÈro de rÈfÈrence: 08/06/21
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i sukcesywne dostawy produktÛw leczniczych w podziale na n/w cz??ci: PAKIET 1 ñ IMMUNOGLOBULINA LUDZKA ANTY D 300 mcg PAKIET 2 - DOCETAXELUM
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 296 997.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Apteka w siedzibie Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
PAKIET 1 ñ IMMUNOGLOBULINA LUDZKA ANTY D 300 mcg SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla danego pakietu zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Apteka w siedzibie Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
PAKIET 2 - DOCETAXELUM Zamawiaj?cy wymaga, aby zaoferowane produkty lecznicze znajdowa?y si w katalogu lekÛw refundowanych, tj. musz znajdowa si w aktualnie obowi?zuj?cym obwieszczeniu Ministra Zdrowia ñ w cz??ci C. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla danego pakietu zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 121-318407
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
PAKIET 1 ñ IMMUNOGLOBULINA LUDZKA ANTY D 300 mcg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA Adresse postale: ul. Jana Kazimierza 16 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-248 Pays: Pologne Courriel: przetargi@cefarm.com.pl TÈlÈphone: +48 226340391 Fax: +48 226340494 Adresse internet: www.cefarm.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 295 015.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 291 915.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
PAKIET 2 - DOCETAXELUM
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASCLEPIOS SA Adresse postale: ul. Hubska 44 Ville: WROC?AW Code NUTS: PL Polska Code postal: 50-502 Pays: Pologne Courriel: przetargi@asclepios.pl TÈlÈphone: +48 717698410 Fax: +48 717215625 Adresse internet: www.asclepios.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 247.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 082.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?A Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu kopi odwo?ania przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej .
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt. 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia,
   9.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?A Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021 Pologne-Varsovie: Produits pharmaceutiquesType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures 14/09/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques