Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Produits surgelÈs

2022/S 181-512194  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Produits surgelÈs 2022/S 181-512194 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jednostka Wojskowa Nr 2063 NumÈro national d'identification: 5211207048 Adresse postale: ul. Banacha 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-909 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna DWORAKOWSKA-WILCZY?SKA Courriel: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261824121 Fax: +48 261824108 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ozdgw.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/jw2063
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Wojskowa
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa produktÛw zwierz?cych ñ produkty mro?one NumÈro de rÈfÈrence: 50/22
II.1.2) Code CPV principal 15896000 Produits surgelÈs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia w prowadzonym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego jest zakup i dostawa produktÛw pochodzenia zwierz?cego - mro?onki kody CPV: 15331170-9 warzywa mro?one 15896000-5 produkty g??boko mro?one.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 347 115.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15331170 LÈgumes congelÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w prowadzonym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego jest zakup i dostawa produktÛw pochodzenia zwierz?cego - mro?onki kody CPV: 15331170-9 warzywa mro?one 15896000-5 produkty g??boko mro?one.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji dostawy od daty zg?oszenia zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires wymagane jest wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 4%
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
W post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art 132 Pzp nr og?oszenia 2022/S 108-304251 dla wy?ej wymienionego przedmiotu nie z?o?ono ?adnej oferty. W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy post?puj?c zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 postanowi? dokona? zamÛwienia z wolnej r?ki 2022/S 108-304251
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
07/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Unifreeze Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 0000058202 Adresse postale: GÛrzno Ville: Miesi?czkowo 110 Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 87-320 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 347 115.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 347 115.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: Produits surgelÈsType díacheteur: AutresType díavis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Fournitures 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
15331170 - Légumes congelés 
15896000 - Produits surgelés