Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:ProthËses vasculaires

2023/S 55-158913  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Varsovie: ProthËses vasculaires 2023/S 055-158913 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mi?dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Bursztynowa 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 04-749 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Barankiewicz Courriel: zamowienia@mssw.pl TÈlÈphone: +48 224735127 Fax: +48 226131992 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mssw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostaw? sprz?tu do zabiegÛw z zakresu chirurgii naczyniowej klasycznej i wewn?trznaczyniowej na okres 12 miesi?cy z mo?liwo?ci? wznowienia. NumÈro de rÈfÈrence: D-5/N/23
II.1.2) Code CPV principal 33184200 ProthËses vasculaires
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
klasycznej i wewn?trznaczyniowej dla potrzeb Mi?dzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 6 grup zadaniowych, w ilo?ciach i asortymencie wykazanych w Formularzach Cenowych stanowi?cych integralne cz??ci niniejszej SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyra?a zgod? na sk?adanie zamÛwie? bez ogranicze?, w ramach niniejszej umowy, a tak?e prawo do korekty zamÛwionych ilo?ci w dÛ? lub w gÛr? w przypadku zaistnienia okoliczno?ci, ktÛrych Zamawiaj?cy nie mÛg? przewidzie? z zastrze?eniem, ?e minimalna warto?? ca?ego zamÛwienia wyniesie nie mniej ni? 30%.
   4.  Oferta mo?e dotyczy? wszystkich lub wybranych Zada?. Nie dopuszcza si? sk?adania ofert cz??ciowych w obr?bie poszczegÛlnych Zada?.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.
   6.  Realizacja zamÛwienia nast?powa? b?dzie przez okres 12 miesi?cy od dnia zawarcia wa?nej umowy
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 565 150.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 ProthËses vasculaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Mi?dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis zadania zawiera za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczno-u?ytkowe / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 ProthËses vasculaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Mi?dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis zadania zawiera za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczno-u?ytkowe / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 ProthËses vasculaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Mi?dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis zadania zawiera za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczno-u?ytkowe / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 ProthËses vasculaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Mi?dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis zadania zawiera za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczno-u?ytkowe / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 ProthËses vasculaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Mi?dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis zadania zawiera za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczno-u?ytkowe / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 ProthËses vasculaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Mi?dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis zadania zawiera za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczno-u?ytkowe / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Powodem zastosowania procedury przyspieszonej jest pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 025-073243
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
zadanie 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. S.K.A.
Adresse postale: ul. Kopci?skiego 69/71 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL Polska Code postal: 90-032 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 24 600.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 26 568.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2 IntitulÈ:
Zadanie 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A.
Adresse postale: ul. Zwyci?zcÛe 28 lok. 29 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 255 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 270 324.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3 IntitulÈ:
Zadanie 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Getinge Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 18 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 87 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 93 150.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4 IntitulÈ:
Zadanie 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Getinge Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 18 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 95 250.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 102 870.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5 IntitulÈ:
Zadanie 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6 IntitulÈ:
Zadanie 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Arteria Group Niedzielska-?uszczy?ski Sp. J.
Adresse postale: ul. Okopowa 109/56 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL Polska Code postal: 91-849 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 58 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 63 504.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na:
   1. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   1. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   1. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie wnosi si? 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   4.  Odwo?anie Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  SzczegÛ?owe zasady dotycz?ce stosowania odwo?a? okre?la dzia? IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pÛ?. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 Dostaw? sprz?tu do zabiegÛw z zakresu chirurgii naczyniowej klasycznej i wewn?trznaczyniowej na okres 12 miesi?cy z mo?liwo?ci? wznowienia. 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33184200 - Prothèses vasculaires