Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: ...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes

2021/S 178-463409  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: ...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes 2021/S 178-463409 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Dziedzictwa NumÈro national d'identification: 5262654633 Adresse postale: ul. Kopernika 36/40 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-464 Pays: Pologne Courriel: egrabowska-szweicer@nid.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nid.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa instytucja kultury
I.5) ActivitÈ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup sprz?tu komputerowego i oprogramowania
II.1.2) Code CPV principal 32000000 ...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup sprz?tu i oprogramowania w podziale na pi? cz??ci zamÛwienia, tj.: Cz?? 1: "Zakup urz?dzenia typu Web Application Firewall". Urz?dzenie typu Web Application Firewall (WAF) wraz z gwarancj i wsparciem technicznym producenta na okres 36 miesi?cy. Cz?? 2: "Zakup urz?dzenia typu UTM". Urz?dzenie typu UTM wraz z gwarancj i wsparciem technicznym producenta na okres 36 miesi?cy. Cz?? 3: "Zakup macierzy". Macierz wraz z gwarancj i wsparciem technicznym producenta na okres 3 lat, subskrypcja dla oprogramowania na 3 lata. Cz?? 4: "Zakup serwerÛw". Dwa serwery wraz z gwarancj producenta na okres 5 lat. Cz?? 5: "Zakup oprogramowania Revit lub rÛwnowa?nego wraz ze szkoleniem". Licencja 3-letnia na u?ytkowanie oprogramowania REVIT 2021 lub rÛwnowa?nego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego, wsparcie techniczne producenta oprogramowania na okres 12 miesi?cy.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta zawarty w OPZ (za??czniki 1A - 1E).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 411 222.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup urz?dzenia typu Web Application Firewall
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32000000 ...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup sprz?tu i oprogramowania tj. Cz?? 1: Zakup urz?dzenia typu Web Application Firewall. Urz?dzenie typu Web Application Firewall (WAF) wraz z gwarancj i wsparciem technicznym producenta na okres 36 miesi?cy.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamÛwienia: siedziba Zamawiaj?cego.
   3.  Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, na ktÛre zamÛwienie mo?e zosta udzielone temu samemu Wykonawcy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wsparcie posprzeda?owe / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania Cz??ci 1: Dostawa przez Wykonawc sprz?tu, licencji oraz dokumentÛw potwierdzaj?cych mo?liwo? korzystania z us?ug wsparcia technicznego producenta: 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji producenta wraz ze wparciem technicznym producenta oraz okres licencji: 36 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u odbioru dostawy.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup urz?dzenia typu UTM
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32000000 ...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup sprz?tu i oprogramowania tj. Cz?? 2: Zakup urz?dzenia typu UTM. Urz?dzenie typu UTM wraz z gwarancj i wsparciem technicznym producenta na okres 36 miesi?cy.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamÛwienia: siedziba Zamawiaj?cego.
   3.  Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, na ktÛre zamÛwienie mo?e zosta udzielone temu samemu Wykonawcy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wsparcie posprzeda?owe / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania Cz??ci 2: Dostawa przez Wykonawc sprz?tu, licencji oraz dokumentÛw potwierdzaj?cych mo?liwo? korzystania z us?ug wsparcia technicznego producenta: 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji producenta wraz ze wparciem technicznym producenta oraz okres licencji: 36 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u odbioru dostawy.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup macierzy
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30000000 Machines, matÈriel et fourniture informatique et de bureau, exceptÈ les meubles et logiciels 30233141 Matrice redondante de disques indÈpendants (RAID)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup sprz?tu i oprogramowania tj. Cz?? 3: Zakup macierzy. Macierz wraz z gwarancj i wsparciem technicznym producenta na okres 3 lat, subskrypcja dla oprogramowania na 3 lata.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamÛwienia: siedziba Zamawiaj?cego.
   3.  Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, na ktÛre zamÛwienie mo?e zosta udzielone temu samemu Wykonawcy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania Cz??ci 3: Dostawa przez Wykonawc sprz?tu, licencji oraz dokumentÛw potwierdzaj?cych mo?liwo? korzystania z us?ug wsparcia technicznego producenta: 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji producenta wraz ze wparciem technicznym producenta oraz okres licencji: 36 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u odbioru dostawy.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup serwerÛw
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48800000 SystËmes d'information et serveurs 48820000 Serveurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup sprz?tu i oprogramowania tj. Cz?? 4: Zakup serwerÛw. Dwa serwery wraz z gwarancj producenta na okres 5 lat.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamÛwienia: siedziba Zamawiaj?cego.
   3.  Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, na ktÛre zamÛwienie mo?e zosta udzielone temu samemu Wykonawcy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania Cz??ci 4: Dostawa przez Wykonawc sprz?tu, licencji oraz dokumentÛw potwierdzaj?cych mo?liwo? korzystania z us?ug wsparcia technicznego producenta: 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji producenta: 5 lat od dnia podpisania protoko?u odbioru dostawy.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup oprogramowania Revit lub rÛwnowa?nego wraz ze szkoleniem
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48000000 Logiciels et systËmes d'information 48322000 Logiciels graphiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup sprz?tu i oprogramowania tj. Cz?? 5: Zakup oprogramowania Revit lub rÛwnowa?nego wraz ze szkoleniem. Licencja 3-letnia na u?ytkowanie oprogramowania REVIT 2021 lub rÛwnowa?nego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego, wsparcie techniczne producenta oprogramowania na okres 12 miesi?cy.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamÛwienia: siedziba Zamawiaj?cego.
   3.  Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, na ktÛre zamÛwienie mo?e zosta udzielone temu samemu Wykonawcy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Dostawa oprogramowania,licencji oraz dokumentÛw potwierdzaj?cych mo?liwo? korzystania z us?ug wsparcia technicznego producenta (etap1)-21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.Przeprowadzenie szkolenia (etap2)-60 dni od dnia zawarcia umowy.Licencje-subskrypcja na okres 3 lat od dnia aktywacji produktu. Okres ?wiadczenia wsparcia technicznego przez producenta:12 miesi?cy od dnia aktywacji produktu.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 112-291539
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zakup urz?dzenia typu Web Application Firewall
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Point Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-366 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 87 217.48 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 67 650.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Zakup urz?dzenia typu UTM
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ITwares Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sarmacka 10B/19 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-972 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 168 341.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 136 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Zakup macierzy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Signati Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Grunwaldzka 15k/3 Ville: Niepo?omice Code NUTS: PL Polska Code postal: 32-005 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 150 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 145 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
Zakup serwerÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONET Sp. z o.o. Sp.k.
Adresse postale: ul. Leszno 32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-199 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 63 056.91 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 61 572.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5 IntitulÈ:
Zakup oprogramowania Revit lub rÛwnowa?nego wraz ze szkoleniem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a); Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej okre?la Dzia IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30000000 - Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels 
30233141 - Matrice redondante de disques indépendants (RAID) 
32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 
32420000 - Matériel de réseau 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48322000 - Logiciels graphiques 
48800000 - Systèmes d'information et serveurs 
48820000 - Serveurs