Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 31/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2023/S 97-302610  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Varsovie: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2023/S 097-302610

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 079-236979)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Warszawski
NumÈro national d'identification: 5250011266
Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-927
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Fidor
Courriel: dzp@chem.uw.edu.pl
TÈlÈphone: +48 225526240
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑLaboratorium bada? przedklinicznych z wykorzystaniem technik izotopowych cz IV: Wyposa?enie laboratorium radiochemicznego (1a i 1b)î

NumÈro de rÈfÈrence: POUZ-361/122/2023/WCH

II.1.2)
Code CPV principal
38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: dostawa urz?dze? do laboratorium bada? przedklinicznych z wykorzystaniem technik izotopowych cz IV: Wyposa?enie laboratorium radiochemicznego (1a i 1b).Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych (6). Ofert? mo?na z?o?y? na jedn?, kilka lub wszystkie cz??ci zamÛwienia, zwane dalej w SWZ Pakietami: Pakiet 1: Dostawa analizatora promieniowania do chromatografii Pakiet 2: Dostawa zestawu miernikÛw ska?e? Pakiet 3: Dostawa zestawu miernikÛw mocy dawki Pakiet 4: Dostawa wirÛwki laboratoryjnej Pakiet 5: Dostawa zestawu wag laboratoryjnych Pakiet 6: Dostawa systemu do pracy ze zwierz?tami laboratoryjnymi. W zwi?zku z tym, ka?d? wyspecyfikowan? w SWZ cz??? zwan? Pakietem (6) nale?y traktowa? jako oddzielny przedmiot zamÛwienia (oddzielne zamÛwienia), wszelkie postanowienia znajduj?ce si? w SWZ dotycz?ce oferty nale?y rozumie? jako oferty cz??ciowej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, zosta? okre?lony w Formularzu wymaga? technicznych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 079-236979

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 6

Endroit o se trouve le texte rectifier: II.2.7)

Au lieu de:

II.2.7) Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw Okres w dniach: 21

Lire:

II.2.7) Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw Okres w dniach: 80

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Numer sekcji: IV.2.2

Au lieu de:

Numer sekcji: IV.2.2 IV.2.2) Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u Data: 23/05/2023 Czas lokalny: 10:00

Lire:

Numer sekcji: IV.2.2 IV.2.2) Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u Data: 31/05/2023 Czas lokalny: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Numer sekcji: IV.2.6

Au lieu de:

Numer sekcji: IV.2.6 IV.2.6) Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert? Data: 20/08/2023

Lire:

Numer sekcji: IV.2.6 IV.2.6) Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert? Data: 28/08/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 23/05/2023 Czas lokalny: 10:30

Lire:

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 31/05/2023 Czas lokalny: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ÑLaboratorium bada? przedklinicznych z wykorzystaniem technik izotopowych cz IV: Wyposa?enie laboratorium radiochemicznego (1a i 1b)î 31/05/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)