01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/01/2019
Date de péremption : 31/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2019/S 10-018833 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/01/2019
S10
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2019/S 010-018833

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 246-563493)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
G?Ûwny Inspektorat Ochrony ?rodowiska
ul. Wawelska 52/54
Warszawa
00-922
Pologne
Point(s) de contact: Jacek KrÛlikowski
TÈlÈphone: +48 223692542
Courriel: zamowienia@gios.gov.pl
Fax: +48 228258519
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gios.gov.pl

www.gios.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup i dostawa zestawÛw do ekstrakcji fazy sta?ej (SPE)

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/220-44/18/JK

II.1.2)
Code CPV principal
38000000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa 22 automatycznych zestawÛw do ekstrakcji spe s?u??cych do preparowania prÛbek badawczych z wodnych prÛbek pierwotnych do oznaczania organicznych substancji priorytetowych w monitoringu diagnostycznym i operacyjnym wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownikÛw WIO?. Automatyczne zestawy do ekstrakcji spe z produkcji seryjnej, fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcze?niej ni 2019.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 246-563493

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 23/01/2019

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 31/01/2019

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 23/01/2019

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 31/01/2019

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)