Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 19/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: ...quipements mÈdicaux

2022/S 119-334556  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Varsovie: ...quipements mÈdicaux 2022/S 119-334556 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie-Pa?stwowy Instytut Badawczy NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. W. K. Roentgena
   5.  Adres do korespondencji: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-781 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna KrÛl Courriel: katarzyna.krol@pib-nio.pl TÈlÈphone: +48 225709480 Fax: +48 225709480 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pib-nio.pl Adresse du profil díacheteur: www.pib-nio.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Badawczy
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawu do diagnostyki i rehabilitacji onkologicznej kon?czyn gÛrnych i kon?czyn dolnych,PN-166/22/KK NumÈro de rÈfÈrence: PN-166/22/KK
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa zestawu do diagnostyki i rehabilitacji onkologicznej ko?czyn gÛrnych i ko?czyn dolnych.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 2a do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowy Instytut Badawczy, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa zestawu do diagnostyki i rehabilitacji onkologicznej ko?czyn gÛrnych i ko?czyn dolnych.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 2a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 21 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 1)Wadium w wysoko?ci 11 000,00 PLN. 2) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Projektowane postanowienia umowy, ktÛre uwzgl?dnione b?d? w przysz?ej umowie z wybranym w wyniku niniejszego post?powania z Wykonawc? zamieszczone s? w za??czniku nr 7 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/07/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 16/10/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/07/2022 Heure locale: 10:00 Lieu:
Otwarcie ofert zostanie dokonane za po?rednictwem systemu/platformy ñ https://portal.smartpzp.pl/ coi.warszawa https://portal.smartpzp.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dokumenty i o?wiadczenia wymagane do z?o?enia wraz z ofert? ñ zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
   2.  Przedmiotowe ?rodki dowodowe ñ zgodnie z rozdz. XV SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie z?o?y? przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie z wy??czeniem przypadku, gdy przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriÛw oceny ofert lub, pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz? przes?anki uniewa?nienia post?powania.
   3.  Na wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, sk?ada w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualne na dzie? z?o?enia nw. podmiotowe ?rodki dowodowe:
   3. 1. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: a) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP; art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego ñ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (...) ñ za?. nr 6 do SWZ; c) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem (...), d) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej KRUS potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem (...), e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; f) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w: - o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa: ï w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, ï art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, ï art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, ï art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, ï 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odno?nie do naruszenia obowi?zkÛw dotycz?cych p?atno?ci podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) - o?wiadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa: ï w art. 7 ust. 1 ustawy UOBN; ï w art. 5k Rozporz?dzenia Rady UE.- wzÛr stanowi za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Rodzaje wymaganych dokumentÛw, zasady ich sk?adania przez wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie, podmioty udost?pniaj?ce zasoby, podwykonawcÛw i podmioty zagraniczne okre?lone zosta?y w SWZ.
   5.  Klauzula informacyjna RODO ñ zgodnie z rozdz. XXXVI SWZ.
   6.  Zamawiaj?cy wyznaczy? termin sk?adania ofert o 5 dni krÛtszy, ni? okre?lony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, poniewa? sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02 - 676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych Ñ?rodki ochrony prawnejî.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-Varsovie: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 19/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux