Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 04/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: RadiotÈlÈphones

2020/S 69-164109  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: RadiotÈlÈphones

2020/S 069-164109

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 049-115559)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Komenda G?Ûwna Policji
Adresse postale: ul. Pu?awska 148/150
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL
Code postal: 02-624
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Rafa Gasek
Courriel: rafal.gasek@policja.gov.pl
TÈlÈphone: +48 226011511
Fax: +48 226011857 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.policja.pl

www.policja.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu ??czno?ci standardu DMR w ramach umowy ramowej

NumÈro de rÈfÈrence: 6/B?iI/20/RG

II.1.2)
Code CPV principal
32236000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wy?onienie wykonawcÛw do zawarcia umowy ramowej na dostaw sprz?tu ??czno?ci standardu DMR, wraz z akcesoriami dopuszczonymi do wspÛ?pracy z dostarczonymi radiotelefonami przez producenta radiotelefonÛw, stacjami retransmisyjnymi oraz sprz?tem i oprogramowaniem niezb?dnym do prawid?owego skonfigurowania dostarczonych radiotelefonÛw wraz z akcesoriami, a tak?e skonfigurowania dostarczonych stacji retransmisyjnych. Przedmiot zamÛwienia, zosta szczegÛ?owo opisany w Za??czniku nr 2 do SIWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 049-115559

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 10/04/2020

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 04/05/2020

Heure locale: 09:30

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 10/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 04/05/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
32236000 - Radiotéléphones