Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 20/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Réactifs de laboratoire

2023/S 97-302243  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Varsovie: Réactifs de laboratoire 2023/S 097-302243 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Geriatrii,Reumatologii i Rehabilitacji Numéro national d'identification: REGON 000288567 Adresse postale: Sparta?ska 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-637 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zbigniew Szel?g Courriel: zbigniew.szelag@spartanska.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spartanska.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Badawczy
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawy odczynników i materia?ów zu?ywalnych do wykonywania oznacze? z zakresu endokrynologii, autoimmunologii, chorób infekcyjnych oraz monitorowania skuteczno?ci leczenia biologicznego Numéro de référence: 19/PN/2023/ZS
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zamówienia: "Dostawy odczynników i materia?ów zu?ywalnych do wykonywania oznacze? z zakresu endokrynologii, autoimmunologii, chorób infekcyjnych oraz monitorowania skuteczno?ci leczenia biologicznego metod? chemiluminescencji (ChLIA) wraz z dzier?aw? analizatora".
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj? niniejsza SWZ oraz: 1) za??cznik nr 2A, 2B, 2C - formularze asortymentowo-cenowe, 2) za??cznik nr 2 - Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych, 3) za??cznik nr 3 - projekt umowy,
   3.  Wspólny S?ownik Zamówie? CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne, 38434000-6- Analizatory.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralne Labolatorium Kliniczne Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER 02-637 Warszawa ul. Sparta?ska 1
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia: "Dostawy odczynników i materia?ów zu?ywalnych do wykonywania oznacze? z zakresu endokrynologii, autoimmunologii, chorób infekcyjnych oraz monitorowania skuteczno?ci leczenia biologicznego metod? chemiluminescencji (ChLIA) wraz z dzier?aw? analizatora".
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj? niniejsza SWZ oraz: 1) za??cznik nr 2A, 2B, 2C - formularze asortymentowo-cenowe, 2) za??cznik nr 2 - Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych, 3) za??cznik nr 3 - projekt umowy,
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w kwocie 70 000,00 z?. Szczegó?owe informacje zawarte s? w dokumentacji zamówienia.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga? w tym zakresie
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki okre?lone we Wzorze Umowy, stanowi?cym Za??cznik do SWZ
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/06/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 18/09/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/06/2023 Heure locale: 10:00 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
za ok. 36 miesi?cy
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP,.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawców, wobec których zachodz? podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego; art. 5k ust 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacje na Ukrainie. Poza mo?liwo?ci? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 i 256 ustawy Pzp, zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania je?eli ?rodki publiczne, które zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zostan? mu przyznane.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, c) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt a).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Dostawy odczynników i materia?ów zu?ywalnych do wykonywania oznacze? z zakresu endokrynologii, autoimmunologii, chorób infekcyjnych oraz monitorowania skuteczno?ci leczenia biologicznego 20/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire