Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:R╚actifs de laboratoire

2023/S 195-610023  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Varsovie: R╚actifs de laboratoire 2023/S 195-610023 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mi?dzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Kom█rkowej w Warszawie Adresse postale: Ks. Trojdena 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-109 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jakub Wielgus Courriel: przetargi@iimcb.gov.pl T╚l╚phone: +48 225970700 Fax: +48 225970715 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.iimcb.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/iimcb
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Naukowy
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: badania naukowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa odczynnik█w laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem sk?adania ofert cz??ciowych Num╚ro de r╚f╚rence: ADZ.261.23.2023
II.1.2) Code CPV principal 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest Dostawa odczynnik█w laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem sk?adania ofert cz??ciowych
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 152 288.06 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki Thermo Fisher Scientific lub r█wnowa?ne.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki Thermo Fisher Scientific lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 1 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 1. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki Merck lub r█wnowa?ne.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki Merck lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 2 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 2. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki New England Biolabs lub r█wnowa?ne.

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki New England Biolabs lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 3 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 3. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki Illumina lub r█wnowa?ne.

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki Illumina lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 4 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 4. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki QIAGEN lub r█wnowa?ne.

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki QIAGEN Polska sp. z o.o. lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 5 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 5. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki Roth lub r█wnowa?ne.

Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki Roth lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 6 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 6. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki Bio-Rad lub r█wnowa?ne.

Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki Bio-Rad lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 7 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 7. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki A&A Biotechnology lub r█wnowa?ne.

Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki A&A Biotechnology lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 8 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 8. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki Cytiva lub r█wnowa?ne.

Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki Cytiva lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 9 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 9. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki Roche lub r█wnowa?ne.

Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki Roche lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 10 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 10. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odczynniki EURx lub r█wnowa?ne.

Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02- 109 Warszawa lub innego miejsca znajduj?cego si? w dyspozycji Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki EURx lub r█wnowa?ne. Katalog odczynnik█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia w zakresie Zadania nr 11 zosta? wskazany w za??czniku nr
   1. 11. do SWZ. Istotne postanowienia umowy stanowi? za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w zakresie wyd?u?eniu terminu obowi?zywania umowy na okres maksymalnie 6 kolejnych pe?nych miesi?cy, nast?puj?cych bezpo?rednio po zako?czeniu okresu podstawowego, w przypadku niewykorzystania maksymalnej Ceny umowy, o kt█rej mowa w ▀3 ust.
   1.  Umowy.
   2.  Zamawiaj?cy ma prawo jednorazowo skorzysta? z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1 w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych przed zako?czeniem terminu obowi?zywania Umowy w ramach zam█wienia podstawowego. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiaj?cego z niniejszego prawa opcji Umowa wygasa z ko?cem okresu obowi?zywania zam█wienia podstawowego tj. po okresie 12 miesi?cy.
   3.  W celu skorzystania z prawa opcji okre?lonego powy?ej w ust. 1, Zamawiaj?cy obowi?zany jest poinformowa? o tym fakcie Wykonawc?, sk?adaj?c o?wiadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej zawieraj?ce zakres opcji.
   4.  Skorzystanie z prawa opcji, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest zastrze?one do wy??cznej decyzji Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystanie w niepe?nym zakresie nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Do z?o?enia o?wiadczenia w ramach prawa opcji upowa?niona jest osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce zakresu opcji zosta? wskazany w za??czniku nr 2 do SWZ - istotnych postanowieniach umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WAGA Nr 1 ˝ Cena brutto 80,00 % Nr 2 ˝ Wysoko?? upustu na odczynniki spoza listy 20,00 %
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 127-402737
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Odczynniki Thermo Fisher Scientific lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Life Technologies Polska, Sp. z o.o., Num╚ro national d'identification: 010196490 Adresse postale: ul. Bonifraterska 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-203 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 824 182.07 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 823 614.92 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Odczynniki Merck lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Odczynniki New England Biolabs lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lab-JOT Ltd. sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 147037466 Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 214 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-486 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 61 642.81 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 73 406.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Odczynniki Illumina lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Odczynniki QIAGEN lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: QIAGEN Polska sp. z o.o., , Num╚ro national d'identification: 360435897 Adresse postale: ul. Powsta?c█w ?l?skich 95 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-332 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 785.58 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 30 600.83 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Odczynniki Roth lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LINEGAL CHEMICALS sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 012529731 Adresse postale: ul. Granitowa 13 Ville: Blizne ?aszczy?skiego Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 05-082 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 46 547.22 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 52 976.08 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Odczynniki Bio-Rad lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bio-Rad Polska sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 010660496 Adresse postale: ul. Przyokopowa 33 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-208 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 77 139.95 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 68 094.13 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Odczynniki A&A Biotechnology lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: p. Adam Burkiewicz oraz p. Ewelina Dajnowska- Burkiewicz, prowadz?cywsp█lnie dzia?alno?? gospodarcz? w formie sp█?ki cywilnej pod firm? ĐA&A Biotechnologyţ Num╚ro national d'identification: 369312819 Adresse postale: ul. Strzelca nr 40 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-299 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 63 961.56 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 71 190.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Odczynniki Cytiva lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Odczynniki Roche lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Odczynniki EURx lub r█wnowa?ne.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURx sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 191518958 Adresse postale: ul. Przyrodnik█w 3 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-297 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 29 130.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 32 405.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Uniewa?nienie zadania nr 2: UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W post?powaniu, w zakresie zadania nr 2 zosta?a z?o?ona 1 oferta. Cena oferty z najni?sz? cen? przekracza kwot? jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w ramach tego Zadania. Zamawiaj?cy nie mo?e zwi?kszy? kwoty, kt█r? przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia w zakresie Zadania nr 2, w zwi?zku z czym post?powanie w tej cz??ci podlega uniewa?nieniu. UZASADNIENIE PRAWNE: Zamawiaj?cy dokonuje uniewa?nienia post?powania w zakresie Zadania nr 2 na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy tj. Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty, w zw. z art. 259 ustawy. Uniewa?nienie zadania nr 4, 9, 10: Zamawiaj?cy rozstrzyga post?powanie poprzez uniewa?nienie post?powania z uwagi na fakt, ?e w post?powaniu nie z?o?ono ?adnej oferty, tj. w oparciu o ni?ej wskazane uzasadnienie faktyczne i prawne: UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W post?powaniu, w zakresie zadania nr 4, 9, 10 do up?ywu terminu sk?adania ofert tj. 09.08.2023 r., g. 12:00, nie wp?yn??a ?adna oferta. UZASADNIENIE PRAWNE: Zamawiaj?cy dokonuje uniewa?nienia post?powania w zakresie Zadania nr 4, 9, 10 na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj. Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli nie z?o?ono ?adnego wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo ?adnej oferty, w zw. z art. 259 ustawy.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, kt█ry ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
05/10/2023 Dostawa odczynnik█w laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem sk?adania ofert cz??ciowych 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - RÚactifs de laboratoire