Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:RÈalisation et entretien d'espaces verts

2022/S 181-512803  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: RÈalisation et entretien d'espaces verts 2022/S 181-512803 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Kaczmarek Courriel: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udro?nieniowe rzek na terenie dzia?ania ZZ Ko?o NumÈro de rÈfÈrence: PO.ROZ.2810.27.2022
II.1.2) Code CPV principal 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) ciekÛw naturalnych i urz?dze? wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Cieki i urz?dzenia wodne obj?te utrzymaniem w 2022 roku po?o?one s? w Wielkopolsce i s? pod nadzorem PGW WP Zarz?du Zlewni w Kole.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 773 148.15 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW S?upca
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Lieu principal d'exÈcution:
Teren dzia?ania ZZ Ko?o - NW S?upca
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) ciekÛw naturalnych i urz?dze? wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Cieki i urz?dzenia wodne obj?te utrzymaniem w 2022 roku po?o?one s? w Wielkopolsce i s? pod nadzorem PGW WP Zarz?du Zlewni w Kole. cz??? 1? - NW S?upca: - Zadanie nr 1: Dop?yw spod K?dzierzyna (Struga M?kowa) - Zadanie nr 2: Dop?yw spod Ostrowa Ko?cielnego (Kana? Sierakowski) - Zadanie nr 3: RÛw Gutowski (Kana? Gutowski) - Zadanie nr 4: Dop?yw z jez. Kosewskiego (Kana? Kosewski) - Zadanie nr 5: Konserwacja ciekÛw na terenie Miasta S?upca (Dop?yw ze zb. S?upca, Dop?yw spod Ostrowa Ko?cielnego, Meszna)
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci 6 000,00 z? dla cz??ci 1 zamÛwienia.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW Wrze?nia
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Lieu principal d'exÈcution:
Teren dzia?ania ZZ Ko?o - NW Wrze?nia
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) ciekÛw naturalnych i urz?dze? wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Cieki i urz?dzenia wodne obj?te utrzymaniem w 2022 roku po?o?one s? w Wielkopolsce i s? pod nadzorem PGW WP Zarz?du Zlewni w Kole. cz??? 2 - NW Wrze?nia: - Zadanie nr 1 ñ Dop?yw z Nowej Wsi LednogÛrskiej (Kana? Dymacz) - Zadanie nr 2 ñ Dop?yw z ?elazkowa (Kana? Gocza?kowski) - Zadanie nr 3 ñ Wrze?nica Ma?a
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci 12 000,00 z? dla cz??ci 2 zamÛwienia.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW Ko?o
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Lieu principal d'exÈcution:
Teren dzia?ania ZZ Ko?o - NW Ko?o
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) ciekÛw naturalnych i urz?dze? wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Cieki i urz?dzenia wodne obj?te utrzymaniem w 2022 roku po?o?one s? w Wielkopolsce i s? pod nadzorem PGW WP Zarz?du Zlewni w Kole. cz??? 5 - NW Ko?o: - Zadanie nr 1 ñ Rgilewka - Zadanie nr 2 ñ Struga Kie?czewska - Zadanie nr 3 ñ Dop?yw z ??czewny ñ Kana? Dzierzbicki
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci 7 000,00 z? dla cz??ci 5 zamÛwienia.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW Turek I
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Lieu principal d'exÈcution:
Teren dzia?ania ZZ Ko?o - NW Turek
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) ciekÛw naturalnych i urz?dze? wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Cieki i urz?dzenia wodne obj?te utrzymaniem w 2022 roku po?o?one s? w Wielkopolsce i s? pod nadzorem PGW WP Zarz?du Zlewni w Kole. cz??? 6 - NW Turek I: - Zadanie nr 1 ñ Teleszyna - Zadanie nr 2 ñ JanÛwka
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci 14 000,00 z? dla cz??ci 6 zamÛwienia.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
NW Turek II
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Lieu principal d'exÈcution:
Teren dzia?ania ZZ Ko?o - NW Turek
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) ciekÛw naturalnych i urz?dze? wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Cieki i urz?dzenia wodne obj?te utrzymaniem w 2022 roku po?o?one s? w Wielkopolsce i s? pod nadzorem PGW WP Zarz?du Zlewni w Kole. cz??? 7 - NW Turek II: - Zadanie nr 1 ñ Kie?baska Ma?a - Zadanie nr 2 ñ Kana? Obrz?bi?ski - Zadanie nr 3 ñ Kana? Folusz
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci 5 000,00 z? dla cz??ci 7 zamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 114-321521
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
NW S?upca
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HYDROWODKAN Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7822550730 Adresse postale: ul. Zodiakowa 15 Ville: Pozna? Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Code postal: 61-244 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 248 621.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 247 620.95 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
NW Wrze?nia
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rados?aw St?pa Roboty Ziemne NumÈro national d'identification: 7851012484 Adresse postale: ul. ?remska 55 Ville: Zbrudzewo Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Code postal: 63-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 510 602.83 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 305 611.16 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
NW Ko?o
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad RobÛt In?ynieryjnych Marian Gruchot NumÈro national d'identification: 6660000848 Adresse postale: ul. Stefana ?eromskiego 101 Ville: Ko?o Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Code postal: 62-600 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 281 252.40 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 306 248.91 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
NW Turek I
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POLKOP - Roboty Melioracyjne JÛzef Grzelak NumÈro national d'identification: 6661257064 Adresse postale: Gaj 9 Ville: D?bie Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Code postal: 62-660 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 577 644.77 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 601 754.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
NW Turek II
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POLKOP - Roboty Melioracyjne JÛzef Grzelak NumÈro national d'identification: 6661257064 Adresse postale: Gaj 9 Ville: D?bie Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Code postal: 62-660 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 205 509.42 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 230 879.51 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc? ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji warunkÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: RÈalisation et entretien d'espaces vertsType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts