Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:RÈalisation et entretien d'espaces verts

2022/S 224-646234  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Varsovie: RÈalisation et entretien d'espaces verts 2022/S 224-646234 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Lublinie NumÈro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Woli?ska Courriel: anna.wolinska@wodypolskie.gov.pl TÈlÈphone: +48 815310318 Fax: +48 815310301 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie rzeki Kana? ?mudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925 NumÈro de rÈfÈrence: LU.ROZ.2810.85.2022
II.1.2) Code CPV principal 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Utrzymanie rzeki Kana? ?mudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 46 086.60 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'exÈcution:
gm. ?mud?, pow. che?mski, lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem rzeki Kana? ?mudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870, 6+665-9+925. Zakres zamÛwienia obejmuje: rzeka Kana? ?mudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870, 6+665-9+925: - mechaniczne koszenie porostÛw ze skarp ci?gnikiem z kosiark? bijakow?, - r?czne wykoszenie porostÛw ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - r?czne ?cinanie i karczowanie krzakÛw wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy prowadzi post?powanie w trybie z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), Zamawiaj?cy po wszcz?ciu post?powania, mo?e przekaza? do publikacji Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy, ale nie jest to obowi?zkowe. Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwieni z wolnej r?ki je?eli, w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu zosta?y odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt2 albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podst. art. 226 ust. 1 pkt 2 lub ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamÛwienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : LU.ROZ.2810.85.2022 IntitulÈ:
Utrzymanie rzeki Kana? ?mudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zagospodarowanie TerenÛw Zielonych Krzysztof Kudyba NumÈro national d'identification: 563 224 16 92 Adresse postale: Le?niowice 96A Ville: Le?niowice Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 22-122 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 39 517.46 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 46 086.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia oraz 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   2.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy,termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   3.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 Utrzymanie rzeki Kana? ?mudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts