01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: RÈalisation et entretien d'espaces verts

2018/S 233-532922 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
04/12/2018 S233  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: RÈalisation et entretien d'espaces verts 2018/S 233-532922 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Miasto Sto?eczne Warszawa w imieniu ktÛrego dzia?a Zarz?d Zieleni m.st. Warszawy 5252248481 ul. Ho?a 13 a Warszawa 00-528 Pologne Point(s) de contact: Marta Chodaniecka TÈlÈphone: +48 222774200 Courriel: zamowienia@zzw.waw.pl Fax: +48 222774201 Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zzw.waw.pl Adresse du profil díacheteur: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/ www.zzw.waw.pl http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka bud?etowa
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa oraz r?czne sadzenie ro?lin cebul na terenach zarz?dzanych przez Zarz?d Zieleni m.st. Warszawy NumÈro de rÈfÈrence: 102/PN/2018
II.1.2) Code CPV principal 77310000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oraz r?czne sadzenie ro?lin cebul na terenach zarz?dzanych przez Zarz?d Zieleni m.st. Warszawy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 566 145.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 1 ñ dzielnice: ?rÛdmie?cie, ?oliborz, Bielany, Ochota, MokotÛw, WilanÛw, UrsynÛw, Wola, Bemowo, W?ochy, Ursus;
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oraz r?czne sadzenie ro?lin cebul na terenach zarz?dzanych przez Zarz?d Zieleni m.st. Warszawy w dzielnicach: ?rÛdmie?cie, ?oliborz, Bielany, Ochota, MokotÛw, WilanÛw, UrsynÛw, Wola, Bemowo, W?ochy, Ursus
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 2 ñ dzielnice: Praga P?N, Praga P?D, Weso?a, Wawer, RembertÛw, Bia?o??ka, TargÛwek, brzeg Wis?y.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oraz r?czne sadzenie ro?lin cebul na terenach zarz?dzanych przez Zarz?d Zieleni m.st. Warszawy w dzielnicach: Praga P?N, Praga P?D, Weso?a, Wawer, RembertÛw, Bia?o??ka, TargÛwek, brzeg Wis?y.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W zwi?zku z wygenerowaniem oszcz?dno?ci w zakresie ?rodkÛw, ktÛre Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy na wykonanie jesiennych nasadze celowym jest przeznaczenie ich na zakup i posadzenie ozdobnych ro?lin cebulowych. Z uwagi na uwarunkowania zwi?zane z wymaganiami tych ro?lin w odniesieniu do terminu sadzenia tj. nie pÛ?niej ni do po?owy listopada, konieczne jest jak najszybsza realizacja zamÛwienia co wi??e si z konieczno?ci skrÛcenia procedury przetargowej do niezb?dnego minimum
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 184-416274
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DKO/2018/MDU/PN/1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz?? 1 ñ dzielnice: ?rÛdmie?cie, ?oliborz, Bielany, Ochota, MokotÛw, WilanÛw, UrsynÛw, Wola, Bemowo, W?ochy, Ursus;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Zak?ad Zieleni Sp. z o.o.
Kozielska 4 lok. 38 Warszawa 01-163 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 531 793.04 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DKO/2018/MDU/PN/2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz?? 2 ñ dzielnice: Praga P?N, Praga P?D, Weso?a, Wawer, RembertÛw, Bia?o??ka, TargÛwek, brzeg Wis?y.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire POLSUPER Sp. z o.o.
Krakowskie Przedmie?cie 4 Warszawa 00-333 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 327 891.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert?, aktualnego na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia, stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w Rozdz. V SIWZ. Jednolity dokument stanowi za??cznik nr
   5.  W cz??ci IV: Kryteria Kwalifikacji ñ
   1. 1 Wykonawca, ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia ñ w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby ñ warunkÛw udzia?u w post?powaniu ñ sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotÛw.
   1. 2 Wykonawca, ktÛry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamÛwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce podwykonawcÛw.
   1. 3 W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, jednolity dokument sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   1. 4 Wykonawca mo?e wykorzysta w jednolitym dokumencie nadal Aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie z?o?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia.
   2.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia W Wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentÛw:2.1 w celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u W post?powaniu: 1 wykazu us?ug z za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. Wykaz us?ug stanowi za??cznik nr 4 do SIWZ. 2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u W post?powaniu: 1 informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2 o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego Wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 3 o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne; 4 odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do Rejestru lub ewidencji.
   2. 3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 Dni przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. WzÛr o?wiadczenia okre?la za??cznik nr 6 do SIWZ.
   3.  Je?eli Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a Najwy?ej oceniona, polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wezwie go do z?o?enia, w terminie okre?lonym w pkt 2 powy?ej, w odniesieniu do Tych podmiotÛw dokumentÛw wymienionych w pkt
   2. 2 powy?ej. Sk?adaj?c ofert Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium przetargowe. Informacje na temat wadium zosta?y okre?lone w SIWZ - rozdz. IX. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ, zmiany umowy zosta?y okre?lone w paragrafie 12 wzoru umowy. Wykonawca podlega wykluczeniu z post?powania na pods. art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i
   4. 
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-767 Pologne TÈlÈphone: +48 224587722 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-767 Pologne TÈlÈphone: +48 224587722 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-767 Pologne TÈlÈphone: +48 224587722 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts