Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: R╚alisation et entretien d'espaces verts

2020/S 147-361692  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: R╚alisation et entretien d'espaces verts 2020/S 147-361692 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Podkowi?ska-Sie?ko Courriel: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 322504127 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wody.gov.pl www.wody.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wa?█w przeciwpowodziowych/ciek█w na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Katowicach Num╚ro de r╚f╚rence: GL.ROZ.2810.36.2020.MPS
II.1.2) Code CPV principal 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wa?█w przeciwpowodziowych/ciek█w na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Katowicach. Przedmiot zam█wienia podzielony na 14 cz??ci. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 072 288.06 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Wis?y w km 0+000-0+575, 0+575-1+400, 0+000+3+064, 0+000-1+450, m. Gocza?kowice-Zdr█j, gm. Gocza?kowice-Zdr█j ˝ jednokrotne koszenie (za
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
m. Gocza?kowice-Zdr█j, gm. Gocza?kowice-Zdr█j
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Wis?y w km 0+000-0+575, 0+575-1+400, 0+000+3+064, 0+000-1+450, m. Gocza?kowice-Zdr█j, gm. Gocza?kowice-Zdr█j ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 5,914 km). Prace b?d polega?y na: Mechaniczne wykoszenie porost█w traw z wa?█w przeciwpowodziowych, wygrabienie wykoszonych porost█w traw z wa?u przeciwpowodziowego, ze z?o?eniem porost█w w kopki wzd?u skarp. R?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych z wa?u przeciwpowodziowego, wygrabienie wykoszonych porost█w traw z wa?u przeciwpowodziowego, ze z?o?eniem porost█w w kopki wzd?u skarp. R?czne ?cinanie samosiew█w, skupiska do 25 m2, oczyszczenie terenu z wywiezieniem. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 1 w kwocie: 550,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Wis?y w km 0+000-0+816, 0+816-4+186, m. Wola, gm. Mied?na ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 4,186 km)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
m. Wola, gm. Mied?na
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Wis?y w km 0+000-0+816, 0+816-4+186, m. Wola, gm. Mied?na ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 4,186 km) Prace b?d polega?y na: Mechaniczne wykoszenie porost█w traw z wa?u przeciwpowodziowego, wygrabienie wykoszonych porost█w traw z wa?u przeciwpowodziowego, ze z?o?eniem porost█w w kopki wzd?u skarp. R?czne wykoszenie porost█w traw z wa?u przeciwpowodziowego, wygrabienie wykoszonych porost█w traw z wa?u przeciwpowodziowego, ze z?o?eniem porost█w w kopki wzd?u skarp. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 2 w kwocie: 450,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Wis?y w km 0+000-2+650, 0+000-2+950, 0+000-1+248, m. G█ra, gm. Mied?na ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 6,848 km)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
m. G█ra, gm. Mied?na
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Wis?y w km 0+000-2+650, 0+000-2+950, 0+000-1+248, m. G█ra, gm. Mied?na ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 6,848 km) Prace b?d polega?y na: Mechaniczne wykoszenie porost█w traw z wa?u przeciwpowodziowego, wygrabienie wykoszonych porost█w traw z wa?u przeciwpowodziowego, ze z?o?eniem porost█w w kopki wzd?u skarp. R?czne wykoszenie porost█w traw z wa?u przeciwpowodziowego, wygrabienie wykoszonych porost█w traw z wa?u przeciwpowodziowego, ze z?o?eniem porost█w w kopki wzd?u skarp. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 3 w kwocie: 800,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Bia?ej Przemszy w km 0+000-1+320 ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 2,640 km)
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Bia?ej Przemszy w km 0+000-1+320 ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 2,640 km) Prace b?d polega?y na: Wycinka drzew nie wymagaj?cych uzyskania zezwolenia na ich usuni?cie z powierzchni 1,950 ha wraz z rozdrobnieniem r?bakiem. Warunek: pe?nienie pe?nobran?owego nadzoru przyrodniczego (przygotowanie inwentaryzacji przed rozpocz?ciem rob█t, nadz█r w trakcie i inwentaryzacja powykonawcza). Wycinka rdestowca. R?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp. Wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp o szeroko?ci ponad 2,0 m wraz z z?o?eniem wzd?u stopy skarpy odpowietrznej. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 4 w kwocie: 800,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Lewy wa przeciwpowodziowy rzeki Bobrek w km 7+715 - 8+342 w m. Sosnowiec ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 0,627 km)
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
m. Sosnowiec
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Lewy wa przeciwpowodziowy rzeki Bobrek w km 7+715 - 8+342 w m. Sosnowiec ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 0,627 km) Prace b?d polega?y na: Wycinka odrost█w drzew nie wymagaj?cych uzyskania zezwolenia na ich usuni?cie, o ?rednicy 15 cm oraz rdestowca wraz z rozdrobnieniem r?bakiem. R?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp. Wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp o szeroko?ci ponad 2,0m wraz ze z?o?eniem wzd?u stopy skarpy odpowietrznej. Naprawa skarp przez obsiew. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 5 w kwocie: 180,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) na wa?ach rzeki Brynicy w centrach aglomeracji miejskich, miast po?o?onych poni?ej zbiornika Koz?owa G█ra, Piekary ?l?skie, Bobrowniki, Wojkowice w km 23+614-18+100,
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Koz?owa G█ra, Piekary ?l?skie, Bobrowniki, Wojkowice, Czelad?, Sosnowiec
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) na wa?ach rzeki Brynicy w centrach aglomeracji miejskich, miast po?o?onych poni?ej zbiornika Koz?owa G█ra, Piekary ?l?skie, Bobrowniki, Wojkowice w km 23+614-18+100, Czelad w km 10+664-8+149, Sosnowiec w km 4+600 -2+100; wraz z usuni?ciem zakrzacze i sztucznych zator█w w korycie cieku w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu w█d powodziowych - jednokrotne karczowanie i koszenie - jednokrotne karczowanie i koszenie (rozmiar rzeczowy: 21,200 km) Prace b?d polega?y na: R?czne wykoszenie porost█w g?stych i twardych ze skarp, r?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich ze skarp, wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp o szeroko?ci do 2,0 m. R?czne ?cinanie i karczowanie zagajnik█w rzadkich i g?stych. Oczyszczenie terenu z pozosta?o?ci po wykarczowaniu z wywiezieniem. Wywiezienie wykoszonych porost█w poza obiekt na odleg?o? powy?ej 2 km. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 6 w kwocie:
   7. 100,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Przemszy w Por?bie na odcinku od km 71+487 do km 73+806 poprzez obustronne usuni?ciu zakrzacze oraz wykoszenie skarp w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu w█d
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Por?ba
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Przemszy w Por?bie na odcinku od km 71+487 do km 73+806 poprzez obustronne usuni?ciu zakrzacze oraz wykoszenie skarp w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu w█d powodziowych na terenie miasta Por?ba - karczowanie i jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy 4,640 km) Prace b?d polega?y na: R?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich i twardych obustronnie na brzegach rzeki, pasem o szeroko?ci 5m, wygrabianie wykoszonych porost█w ze skarp o szeroko?ci ponad
   2. 0 m, wykaszanie chwast█w i jednorocznych samosiew█w - wygrabianie i zebranie w stosy, r?czne ?cinanie i karczowanie g?stych krzak█w i podszycia. Hakowanie przy zaro?ni?ciu powierzchni lustra wody do 30 %, usuwanie ko?ucha resztek ro?linno?ci usuwanej z brzeg█w rzeki przy g??boko?ci cieku ponad
   1. 0 m, wygrabienie i zebranie w stosy chwast█w i jednorocznych samosiew█w po wykoszeniu. Oczyszczenie terenu z pozosta?o?ci po wykarczowaniu z wywiezieniem. Wywiezienie karpiny, dr?gowiny i ga??zi. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 7 w kwocie:
   1. 500,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) skarp wa?█w rzeki Brynicy w km 0+000 do 2+100 w Sosnowcu poprzez koszenie wraz z usuni?ciem zakrzacze i punktowych sztucznych zator█w w korycie cieku w celu zapewni
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Sosnowiec
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) skarp wa?█w rzeki Brynicy w km 0+000 do 2+100 w Sosnowcu poprzez koszenie wraz z usuni?ciem zakrzacze i punktowych sztucznych zator█w w korycie cieku w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu w█d powodziowych od uj?cia 0+000 do wiaduktu w km 2+100; m. Sosnowiec - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 4,200 km) Prace b?d polega?y na: R?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich i twardych ze skarp obustronnego obwa?owania, wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp. Wywiezienie wykoszonych porost█w poza obiekt. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 8 w kwocie:
   1. 000,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Wielonka w km 0+000 - 6+200 - jednokrotne koszenie na odcinku obwa?owanym w km 0+000 do 3+000 (od uj?cia do stacji benzynowej) oraz karczowanie zakrzacze i k
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Gm. Wojkowice i Psary
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Wielonka w km 0+000 - 6+200 - jednokrotne koszenie na odcinku obwa?owanym w km 0+000 do 3+000 (od uj?cia do stacji benzynowej) oraz karczowanie zakrzacze i koszenie na pozosta?ym odcinku na ternie gm. Wojkowice i Psary - jednokrotne koszenie i karczowanie (rozmiar rzeczowy: ciek 6,400 km, wa 6,000 km) Prace b?d polega?y na: R?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich ze skarp obustronnego obwa?owania, wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp. R?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich i twardych ze skarp. Wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp. Oczyszczenie terenu z pozosta?o?ci po wykarczowaniu z wywiezieniem. Wywiezienie wykoszonych porost█w poza obiekt. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 9 w kwocie:
   2. 400,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Jaworznik w km 0+000 -8+700; jednokrotne koszenie na odcinku obwa?owanym w km 0+000 do 0+950 oraz karczowanie zakrzacze i koszenie na pozosta?ym odcinku na t
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Gm. Wojkowice i Bobrowniki
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Jaworznik w km 0+000 -8+700; jednokrotne koszenie na odcinku obwa?owanym w km 0+000 do 0+950 oraz karczowanie zakrzacze i koszenie na pozosta?ym odcinku na ternie gm. Wojkowice i Bobrowniki - jednokrotne koszenie i karczowanie (rozmiar rzeczowy: ciek 15,500 km, wa 1,900 km) Prace b?d polega?y na: R?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich i twardych ze skarp obustronnego obwa?owania. Wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp. Oczyszczenie terenu z pozosta?o?ci po wykarczowaniu wa?█w. R?czne i mechaniczne ?cinanie i karczowanie zagajnik█w ?redniej g?sto?ci z brzeg█w rzeki powy?ej odcinka obwa?owanego, z pomini?ciem zbiornik Rogo?nik I i II. R?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich i twardych z brzeg█w rzeki powy?ej odcinka obwa?owanego, z pomini?ciem zbiornik Rogo?nik I i I. Rozdrabnianie wyci?tych i wykarczowanych zagajnik█w r?bakiem. Wywiezienie wykoszonych porost█w poza obiekt. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 10 w kwocie:
   1. 300,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+179 wraz z usuni?ciem zakrzacze i sztucznych zator█w w korycie cieku w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu w█d powodziowych na teren
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
m. D. G█rnicza i gm. Siewierz
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+179 wraz z usuni?ciem zakrzacze i sztucznych zator█w w korycie cieku w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu w█d powodziowych na terenie m. D. G█rnicza i gm. Siewierz - jednokrotne karczowanie i koszenie (rozmiar rzeczowy: 12,360 km). Prace b?d polega?y na: R?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich i twardych ze skarp. Wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp. R?czne ?cinanie i karczowanie zagajnik█w rzadkich. Oczyszczenie terenu z pozosta?o?ci po wykarczowaniu z wywiezieniem. Wywiezienie wykoszonych porost█w poza obiekt. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 11 w kwocie:
   2. 300,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): usuni?cie zakrzacze na skarpach obustronnych obwa?owa rzeki Brennicy w km 0+000 - 12+070 w m. G█rki Wielkie - Brenna, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie ˝ jednokrotne
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
m. G█rki Wielkie - Brenna, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): usuni?cie zakrzacze na skarpach obustronnych obwa?owa rzeki Brennicy w km 0+000 - 12+070 w m. G█rki Wielkie - Brenna, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie ˝ jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 22,496 km) Prace b?d polega?y na: R?czne ?cinanie i karczowanie g?stych krzak█w i podszycia. Oczyszczenie terenu z pozosta?o?ci po wykarczowaniu (drobne ga??zie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem. R?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich ze skarp, mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i dna. Wygrabianie wykoszonych porost█w ze skarp. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 12 w kwocie:
   1. 700,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwa?owania rzeki Knajki, wa lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wa prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375 gm.
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Gm. Strumie?, D?bowiec pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwa?owania rzeki Knajki, wa lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wa prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375 gm. Strumie?, D?bowiec pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 10,722 km) Prace b?d polega?y na: R?czne ?cinanie i karczowanie g?stych krzak█w i podszycia. Oczyszczenie terenu z pozosta?o?ci po wykarczowaniu (drobne ga??zie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem. R?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich ze skarp. Mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i dna. Wygrabianie wykoszonych porost█w ze skarp. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 13 w kwocie:
   1. 100,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwa?owania Lewobrze?nej M?yn█wki Kiczyckiej, wa lewy w km cieku 6+600-7+100 oraz wa prawy w km cieku 6+700-7+070 gm. Skocz█w, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie - jed
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Gm. Skocz█w, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwa?owania Lewobrze?nej M?yn█wki Kiczyckiej, wa lewy w km cieku 6+600-7+100 oraz wa prawy w km cieku 6+700-7+070 gm. Skocz█w, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,943 km) Prace b?d polega?y na: R?czne ?cinanie i karczowanie g?stych krzak█w i podszycia. Oczyszczenie terenu z pozosta?o?ci po wykarczowaniu (drobne ga??zie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem. R?czne wykoszenie porost█w g?stych mi?kkich ze skarp. Mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i dna. Wygrabianie wykoszonych porost█w ze skarp. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 10 do SIWZ ˝ Przedmiary i mapy. Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium dla cz??ci 14 w kwocie: 100,00 z
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: a) Cena brutto ˝ waga 60 % b) Termin wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 083-196388
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Wis?y w km 0+000-0+575, 0+575-1+400, 0+000+3+064, 0+000-1+450, m. Gocza?kowice-Zdr█j, gm. Gocza?kowice-Zdr█j ˝ jednokrotne koszenie (za
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MENTRANS Franciszek Mencnarowski Adresse postale: I?ownica 174 Ville: Rudzica Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-394 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 26 678.94 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 17 988.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Wis?y w km 0+000-0+816, 0+816-4+186, m. Wola, gm. Mied?na ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 4,186 km)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRANSHURDET Rafa Kozio Adresse postale: ul. Zagroda 22 Ville: ??czany Code NUTS: PL2 MAKROREGION PO?UDNIOWY Code postal: 34-115 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 22 757.28 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 15 269.26 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Wis?y w km 0+000-2+650, 0+000-2+950, 0+000-1+248, m. G█ra, gm. Mied?na ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 6,848 km)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRANSHURDET Rafa Kozio Adresse postale: ul. Zagroda 22 Ville: ??czany Code NUTS: PL2 MAKROREGION PO?UDNIOWY Code postal: 34-115 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 39 428.48 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 25 741.86 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wa?y przeciwpowodziowe rzeki Bia?ej Przemszy w km 0+000-1+320 ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 2,640 km)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MENTRANS Franciszek Mencnarowski Adresse postale: I?ownica 174 Ville: Rudzica Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-394 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 670.68 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 45 491.04 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Lewy wa przeciwpowodziowy rzeki Bobrek w km 7+715 - 8+342 w m. Sosnowiec ˝ jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 0,627 km)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MENTRANS Franciszek Mencnarowski Adresse postale: I?ownica 174 Ville: Rudzica Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-394 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 9 231.68 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 11 265.29 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) na wa?ach rzeki Brynicy w centrach aglomeracji miejskich, miast po?o?onych poni?ej zbiornika Koz?owa G█ra, Piekary ?l?skie, Bobrowniki, Wojkowice w km 23+614-18+100,
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
20/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Budownictwo i Handel Henryk Spi?ak Adresse postale: ul. Polna 22 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL2 MAKROREGION PO?UDNIOWY Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 354 718.37 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 285 154.28 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Przemszy w Por?bie na odcinku od km 71+487 do km 73+806 poprzez obustronne usuni?ciu zakrzacze oraz wykoszenie skarp w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu w█d
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) skarp wa?█w rzeki Brynicy w km 0+000 do 2+100 w Sosnowcu poprzez koszenie wraz z usuni?ciem zakrzacze i punktowych sztucznych zator█w w korycie cieku w celu zapewni
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Techniczno In?ynieryjne Kamil Lisowski Adresse postale: ul. W. Korfantego 19/1 Ville: Mys?owice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek Adresse postale: ul. Wo?odyjowskiego 33 Ville: Che?m ?l?ski Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-403 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 50 075.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 42 413.73 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Wielonka w km 0+000 - 6+200 - jednokrotne koszenie na odcinku obwa?owanym w km 0+000 do 3+000 (od uj?cia do stacji benzynowej) oraz karczowanie zakrzacze i k
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MENTRANS Franciszek Mencnarowski Adresse postale: I?ownica 174 Ville: Rudzica Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-394 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 120 113.22 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 69 212.69 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Jaworznik w km 0+000 -8+700; jednokrotne koszenie na odcinku obwa?owanym w km 0+000 do 0+950 oraz karczowanie zakrzacze i koszenie na pozosta?ym odcinku na t
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Wielobran?owa SANSTOL Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 83 Ville: Rogo?nik Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-582 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 66 728.89 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 50 193.47 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+179 wraz z usuni?ciem zakrzacze i sztucznych zator█w w korycie cieku w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu w█d powodziowych na teren
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Budownictwo i Handel Henryk Spi?ak Adresse postale: ul. Polna 22 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 115 792.24 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 76 032.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12
Lot n : 12 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): usuni?cie zakrzacze na skarpach obustronnych obwa?owa rzeki Brennicy w km 0+000 - 12+070 w m. G█rki Wielkie - Brenna, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie ˝ jednokrotne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Budownictwo i Handel Henryk Spi?ak Adresse postale: ul. Polna 22 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 87 863.13 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 93 558.22 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 13
Lot n : 13 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwa?owania rzeki Knajki, wa lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wa prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375 gm.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 14
Lot n : 14 Intitul╚:
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwa?owania Lewobrze?nej M?yn█wki Kiczyckiej, wa lewy w km cieku 6+600-7+100 oraz wa prawy w km cieku 6+700-7+070 gm. Skocz█w, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie - jed
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MENTRANS Franciszek Mencnarowski Adresse postale: I?ownica 174 Ville: Rudzica Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-394 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 5 378.15 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 4 701.21 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zam█wienia r█wnej lub przekraczaj?cej kwoty o kre?lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77310000 - RÚalisation et entretien d'espaces verts 
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels