Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: RÈparation et entretien de toilettes publiques

2020/S 147-361916  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: RÈparation et entretien de toilettes publiques 2020/S 147-361916 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warszawski NumÈro national d'identification: 5250011266 Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-927 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Szajkowska, Dzia ZamÛwie Publicznych UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, pok. 213 (II pi?tro) Courriel: agnieszka.szajkowska@adm.uw.edu.pl TÈlÈphone: +48 225523240 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.uw.edu.pl Adresse du profil díacheteur: http://dzp.uw.edu.pl http://www.uw.edu.pl http://dzp.uw.edu.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Obs?ug techniczn i konserwacj budynku Wydzia?u Fizyki UW (CENT II) etap I i etap II wraz z urz?dzeniami, instalacjami i wyposa?eniem oraz z gotowo?ci do usuwania awarii NumÈro de rÈfÈrence: DZP-361-146/2019
II.1.2) Code CPV principal 50760000 RÈparation et entretien de toilettes publiques
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50760000 RÈparation et entretien de toilettes publiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Budynek Wydzia?u Fizyki UW, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest konserwacja budynku Wydzia?u Fizyki UW (CENT II) etap I i etap II wraz z urz?dzeniami, instalacjami i wyposa?eniem oraz z gotowo?ci do usuwania awarii.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) ñ stanowi Za??cznik nr 1 do SIWZ.
   3.  Wykonawca musi realizowa zamÛwienie zgodnie z wszystkimi warunkami okre?lonymi w SIWZ, OPZ oraz zgodnie ze wzorem umowy.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji okre?lonego w art. 34 ust. 5 ustawy. W ramach prawa opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie wykonanie przegl?dÛw i czynno?ci serwisowych w celu utrzymania warunkÛw gwarancyjnych Wydzia?u Fizyki UW, ktÛre okre?lone s w za??czniku nr 1 (F) do SIWZ.
   5.  Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, przez Wykonawc lub podwykonawc?, w rozumieniu przepisÛw Kodeksu pracy, wszystkich osÛb wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zamÛwienia okre?lone w OPZ (za??cznik nr 1 do SIWZ) ñ koordynator i konserwatorzy.
   6.  NajpÛ?niej w dniu wej?cia umowy w ?ycie Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy?: 1) imienn list pracownikÛw skierowanych do realizacji zamÛwienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi pracownikami, ktÛra stanowi b?dzie za??cznik do umowy; 2) o?wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac osÛb wykonuj?cych czynno?ci. O?wiadczenie to powinno zawiera w szczegÛlno?ci: dok?adne okre?lenie podmiotu sk?adaj?cego o?wiadczenie, dat z?o?enia o?wiadczenia, wskazanie, ?e obj?te wezwaniem czynno?ci wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz ze wskazaniem liczby tych osÛb, imion i nazwisk tych osÛb, rodzaju umowy o prac i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z?o?enia o?wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Przepisy art. 46 ust 5 pkt 3 ustawy stosuje si odpowiednio.
   7.  NajpÛ?niej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowi?zany jest do przed?o?enia Zamawiaj?cemu dokumentu potwierdzaj?cego uko?czenie przez koordynatora szkolenia technicznego co najmniej P1 przez Delta Controls w systemie BMS Delta Controls pod rygorem niepodpisania umowy z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy. Przepisy art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy stosuje si odpowiednio.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 06/04/2020 Fin: 06/04/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 079-186825
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : DZP-361-146/2019 IntitulÈ:
Obs?ug techniczn i konserwacj budynku Wydzia?u Fizyki UW (CENT II) etap I i etap II wraz z urz?dzeniami, instalacjami i wyposa?eniem oraz z gotowo?ci do usuwania awarii
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
06/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Gegenbauer Polska SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: al. Jana Paw?a II 190 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 31-982 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 3 905 350.88 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni.
   2.  Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
   3.  Zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   4.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5ñ8 ustawy; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ.
   5.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu oraz w celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona dokumentÛw okre?lonych w art. 5 SIWZ.
   6.  Wykonawca do oferty zobowi?zany jest do??czy aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ. O?wiadczenie sk?ada si na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u.
   7.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia Wykonawcy w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia.
   8.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce dokumentÛw i o?wiadcze sk?adanych przez WykonawcÛw/osoby maj?ce siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotÛw na ktÛrych zdolno?ciach polega Wykonawca, WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia znajduj si w SIWZ.
   9.  W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczegÛlno?ci sk?adanie ofert oraz o?wiadcze?, w tym o?wiadczenia JEDZ, odbywa si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn?. 10. W przedmiotowym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 11. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego rÛwnie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla WykonawcÛw na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP, na ktÛrym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem. Oferta nie mo?e by z?o?ona za pomoc poczty elektronicznej. 12. SzczegÛ?owe informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami, formie dokumentÛw, przygotowaniu i sk?adaniu oferty wraz z za??cznikami zawarte s w SIWZ. 13. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pÛ?n. zm.) przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej postaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugi albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i ust. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   7.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 50760000 RÈparation et entretien de toilettes publiques
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
VII.1.4) Description des prestations:
?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi: obs?uga techniczna i konserwacja budynku Wydzia?u Fizyki UW (CENT II) etap I i etap II wraz z urz?dzeniami, instalacjami i wyposa?eniem oraz z gotowo?ci do usuwania awarii.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 06/04/2020 Fin: 06/04/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 3 359 811.00 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Gegenbauer Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: al. Jana Paw?a II 190 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 31-982 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zamawiaj?cy wyra?a w trybie art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Ñustaw?î, zgod na utworzenie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy poprzez potr?cenia z nale?no?ci Wykonawcy za cz??ciowo wykonane us?ugi.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pÛ?n. zm) oraz ß 1 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 491).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 3 359 811.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 3 359 811.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
50760000 - Réparation et entretien de toilettes publiques