Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 29/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: RÈseau local

2021/S 228-599494  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Varsovie: RÈseau local 2021/S 228-599494 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warszawski Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-927 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Chudzicka Courriel: paulina.chudzicka@adm.uw.edu.pl TÈlÈphone: +48 225520831 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uw.edu.pl Adresse du profil díacheteur: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s) La communication Èlectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas gÈnÈralement disponibles. Un accËs direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywna dostawa sprz?tu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego NumÈro de rÈfÈrence: DZP-361/148/2021
II.1.2) Code CPV principal 32410000 RÈseau local
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy sprz?tu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego.
   2.  Liczby podane w Opisie przedmiotu zamÛwienia maj charakter szacunkowy i nie s wi???ce dla Zamawiaj?cego.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Specyfikacja Techniczna, ktÛra znajduje si na stronie internetowej Zamawiaj?cego
:
https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/ https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy sprz?tu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego.
   2. Liczby podane w Opisie przedmiotu zamÛwienia maj charakter szacunkowy i nie s wi???ce dla Zamawiaj?cego.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Specyfikacja Techniczna, ktÛra znajduje si na stronie internetowej Zamawiaj?cego
:
https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/ https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
Les offres doivent Ítre prÈsentÈes sous la forme de catalogues Èlectroniques ou inclure un catalogue Èlectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ka?da oferta musi by zabezpieczona wadium na ca?y okres zwi?zania ofert?, w wysoko?ci: 50.000,00 z (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych), lub rÛwnowarto? powy?szych kwot wg ?redniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku: Wykonawca wyka?e dostawy wykonane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie. Przez dostawy nale?y rozumie wykonanie minimum 3 (trzech) dostaw sprz?tu teleinformatycznego o warto?ci 250 000,00 z brutto ka?da. Przez sprz?t teleinformatyczny Zamawiaj?cy rozumie prze??czniki, routery sieciowe, firewalle, koncentratory vpn, loadbalancery, serwery, macierze dyskowe. W przypadku sukcesywnych dostaw Wykonawca wyka?e dostawy sprz?tu teleinformatycznego o ??cznej warto?ci co najmniej 250 000,00 z brutto w okresie maksymalnie 12 miesi?cy. Termin 12 miesi?cy nie b?dzie liczony w niniejszym post?powaniu zgodnie z art. 112 KC, czyli rok b?dzie oznacza np. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (nie do 01.01.2020 r. jak by?oby to liczone zgodnie z KC).
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie ze wzorem umowy dost?pnym na stronie internetowej Zamawiaj?cego ñ http://dzp.uw.edu.pl podstaw rozlicze finansowych mi?dzy Wykonawc a Zamawiaj?cym b?dzie faktura VAT.
   2.  Nale?no? Wykonawcy b?dzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiaj?cego na rachunek Wykonawcy po dor?czeniu prawid?owo wystawionej faktury z za??czonym protoko?em odbioru (bez zastrze?e?) dostarczonych, uruchomionych urz?dze?, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiaj?cego.
   3.  Zamawiaj?cy zrealizuje faktur w terminie 30 dni od dnia jej dor?czenia.
   4.  Za dzie zap?aty ceny lub jej cz??ci Strony przyjmuj dat obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego kwot p?atno?ci.
   5.  Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj?cego nie mo?e przenie? wierzytelno?ci na osob trzeci oraz dokonywa potr?ce?.
   6.  Zamawiaj?cy b?dzie si ubiega o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT, po przedstawieniu odpowiednich potwierdze zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarÛw i us?ug. http://dzp.uw.edu.pl
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 29/12/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 28/03/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 29/12/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Uniwersytet Warszawski Dzia ZamÛwie Publicznych, pokÛj nr 32 ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28, 00-927 Warszawa 1) Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y za po?rednictwem miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl/ 2) Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
   2.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy
:
1) nie podlegaj wykluczeniu na postawie art. 108 ust. 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy, 2) Zamawiaj?cy mo?e wykluczy wykonawc na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamÛwienia. 3) Spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszym post?powaniu.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu oraz w celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona na wezwania zamawiaj?cego zobowi?zany b?dzie z?o?y nast?puj?ce podmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone w art. 5 ß 3 i 4 SWZ.
   4.  W przypadku dostarczanych produktÛw Zamawiaj?cy ??da wraz z ofert przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych opisanych w art. 5 ß 1 pkt. 10 SWZ.
   5.  Wykonawca do oferty zobowi?zany jest do??czy aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SWZ. O?wiadczenie sk?ada si na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/ UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u.
   6.  W przedmiotowym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego rÛwnie na miniPortalu. Oferta nie mo?e by z?o?ona za pomoc poczty elektronicznej.
   7.  SzczegÛ?owe informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami, formie dokumentÛw, przygotowaniu i sk?adaniu oferty wraz z za??cznikami zawarte s w SWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Owdo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji warunkÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej prowadzon i og?aszan przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la Dzia IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Pologne-Varsovie: RÈseau localType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 29/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32410000 - Réseau local 
32420000 - Matériel de réseau