Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 18/07/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Respirateurs m╚dicaux

2022/S 119-334692  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Varsovie: Respirateurs m╚dicaux 2022/S 119-334692 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Num╚ro national d'identification: NIP: 9521143675 Adresse postale: Al. Dzieci Polskich 20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-730 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Krzemi?ska Courriel: zamowienia.publiczne@ipczd.pl T╚l╚phone: +48 228151033 Fax: +48 228151015 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czd.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://ipczd.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ZP/CZD/086/22 Dostawa osprz?tu do aparat█w medycznych - 5 pakiet█w Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/CZD/086/22
II.1.2) Code CPV principal 33157400 Respirateurs m╚dicaux
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa osprz?tu do aparat█w medycznych - 5 pakiet█w na zasadach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilo?ciach wynikaj?cych z bie??cych potrzeb i w terminach wynikaj?cych z zawartej umowy.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1 - osprz?t kompatybilny do nawil?aczy Fischer&Paykel
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157400 Respirateurs m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
 
1.ADAPTER ELEKTRYCZNY 900MR806 lub r█wnowa?ny
   2.  ADAPTER ELEKTRYCZNY DO DREN"W PODW"JNIE PODGRZEWANYCH 900MR805 lub r█wnowa?ny
   3.  ADAPTER ELEKTRYCZNY DO DREN"W WIELORAZOWEGO U?YTKU 900MR858 lub r█wnowa?ny
   4.  ADAPTER Z GNIAZDKIEM DO CZUJNIKA TEMPERATURY 900MR156 lub r█wnowa?ny (
   5.  ADAPTER Z GNIAZDKIEM DO CZUJNIKA TEMPERATURY DLA DOROS?YCH 900MR532 lub r█wnowazny
   6.  CZUJNIK TEMPERATURY 900MR868 lub r█wnowa?ny
   7.  CZUJNIK TEMPERATURY 900MR860 lub r█wnowa?ny
   8.  Komora nawil?acza wielorazowego u?ytku dla noworodk█w MR 340 lub r█wnowa?na
   9.  Komora nawil?acza wielorazowego u?ytku dla doros?ych MR370 lub r█wnowa?na 10. ??CZNIK DO TLENOTERAPII BIERNEJ 900 MR159 lub r█wnowa?ny
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca sk?adaj?c ofert? sk?ada przedmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie r█wnowa?no?ci - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzaj?ce zgodno?? zaoferowanych produkt█w z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami u?ytkowymi przedmiotu zam█wienia oraz instrukcj? obs?ugi lub inny dokument potwierdzaj?cy kompatybilno?? z wymienionymi w formularzu cenowym urz?dzeniami.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2 - osprz?t kompatybilny z aparatem AIRVO2 prod. Fisher&Paykel (urzadzenie na gwarancji)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157400 Respirateurs m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Filtr powietrza lub r█wnowa?ny
   2.  G?bka do czyszczenia, na patyku lub r█wnowa?na
   3.  Kaniula donosowa Optiflow Junior 2 do terapii wysokoprzep?ywowej lub r█wnowa?na
   4.  Kaniula donosowa Optiflow Junior 2 do terapii wysokoprzep?ywowej lub r█wnowa?ne
   5.  Kaniula donosowa Optiflow+ L lub r█wnowazna do nosowej wentylacji wysokoprzep?ywowej dla doros?ych
   6.  Kaniula donosowa Optiflow+ M lub r█wnowazna do nosowej wentylacji wysokoprzep?ywowej dla doros?ych
   7.  Kaniula donosowa Optiflow+ S lub r█wnowazna do nosowej wentylacji wysokoprzep?ywowej dla doros?ych
   8.  Pokrowiec do sterylnego przechowywania zdezynfekowanego urz?dzenia lub r█wnowa?ny
   9.  Zestaw do dezynfekcji aparatu lub r█wnowa?ny 10. Zestaw zawieraj?cy rur? i komor? AirSpiral lub r█wnowa?ny
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca sk?adaj?c ofert? sk?ada przedmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie r█wnowa?no?ci - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzaj?ce zgodno?? zaoferowanych produkt█w z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami u?ytkowymi przedmiotu zam█wienia oraz instrukcj? obs?ugi lub inny dokument potwierdzaj?cy kompatybilno?? z wymienionymi w formularzu cenowym urz?dzeniami.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 3 - osprz?t kompatybilny do respirator█w Servo-i
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157400 Respirateurs m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
NEBULIZATOR 66478410 lub r█wnowa?ny
   2.  servo i ??CZNIK DO RUR 10-15MM lub r█wnowa?ny
   3.  servo i KO?C"WKA KASETY WYDECHOWEJ ??CZ?CA RURY ODDECHOWE lub r█wnowa?na
   4.  servo i MEMBRANA DO KASETY WYDECHOWEJ (1 op. 10 szt.) lub r█wnowa?na
   5.  servo P?UCKO TESTOWE lub r█wnowa?ne
   6.  servo300i FILTR BAKTERYJNY SERVO DUO GARD 1OP.=60 SZT. lub r█wnowa?ne
   7.  servo300i ??CZNIK DO RUR 22-10MM lub r█wnowa?ne
   8.  servo300i P?UCKO TESTOWE lub r█wnowa?ne
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca sk?adaj?c ofert? sk?ada przedmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie r█wnowa?no?ci - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzaj?ce zgodno?? zaoferowanych produkt█w z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami u?ytkowymi przedmiotu zam█wienia oraz instrukcj? obs?ugi lub inny dokument potwierdzaj?cy kompatybilno?? z wymienionymi w formularzu cenowym urz?dzeniami.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 4 osprz?t do aparat█w MAQUET Flow-i
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157400 Respirateurs m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
FLOW i/s filtr przeciwpy?owy lub r█wnowa?ny
   2.  FLOW i/s linia pr█bkuj?ca do gaz█w lub r█wnowa?na
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca sk?adaj?c ofert? sk?ada przedmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie r█wnowa?no?ci - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzaj?ce zgodno?? zaoferowanych produkt█w z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami u?ytkowymi przedmiotu zam█wienia oraz instrukcj? obs?ugi lub inny dokument potwierdzaj?cy kompatybilno?? z wymienionymi w formularzu cenowym urz?dzeniami.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 5 - osprz?t do resuscytator█w Ambu
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157400 Respirateurs m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Kompletny zaw█r pacjenta z pojedyncz? membran?, obracanym z??czem i zaworem bezpiecze?stwa 40cmH20, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiaj?cego workami samorozr??apnymi Ambu MARK IV Baby, Ambu Oval/Oval Plus dla dzieci i noworodk█w lub r█wnowa?ny
   2.  Kompletny zaw█r pacjenta z pojedyncz? membran?, obracanym z??czem i zaworem bezpiecze?stwa 40cmH20, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiaj?cego workami samorozr??apnymi
:
Ambu Oval/Oval Plus dla doros?ych lub r█wnowa?ny
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca sk?adaj?c ofert? sk?ada przedmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie r█wnowa?no?ci - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzaj?ce zgodno?? zaoferowanych produkt█w z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami u?ytkowymi przedmiotu zam█wienia oraz instrukcj? obs?ugi lub inny dokument potwierdzaj?cy kompatybilno?? z wymienionymi w formularzu cenowym urz?dzeniami.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy wg za?. nr 2 do SWZ
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 18/07/2022 Heure locale: 08:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/10/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 18/07/2022 Heure locale: 09:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi przy u?yciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl https://ipczd.ezamawiajacy.pl
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy:
   1. 1 nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 Pzp;
   1. 2 nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego
   1. 3 nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacje na Ukrainie
   2. Wykaz podmiotowych ?rodk█w dowodowych na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia wymaganych do z?o?enia przez Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
   2. 1.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem,
   2. 2.o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ˝ wg za?. nr 6 do SWZ ˝ dotyczy pakietu nrÍ..,
   2. 3.o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, oraz Rozdziale XV pkt.
   1. 5 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania ˝ wg za?. nr 7 do SWZ. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokument█w o kt█rych mowa w pkt I.1. sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.
   3. Wykonawca sk?adaj?c ofert? sk?ada:
   3. 1 O?wiadczenie Wykonawcy, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wykonawc█w o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia O?wiadczenia JEDZ podmiot█w sk?adaj?cych ofert? wsp█lnie, musz? mie? posta? elektroniczn?, podpisan? kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dy z tych podmiot█w w zakresie w jakim potwierdzaj? okoliczno?ci, o kt█rych mowa w tre?ci art. 57 ustawy Pzp
   3. 2 Formularz ofertowy
   3. 3 formularz cenowy dla oferowanych pakiet█w
   3. 4 przedmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie r█wnowa?no?ci
   3. 5 O?wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacje na Ukrainie
   4.  Ofert? nale?y z?o?y? w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy (Marketplanet)https://ipczd.ezamawiajacy.pl Nr sprawy ZP/CZD/086/22
   5.  Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie p?d w trybie art. 107 ust 2 ustawy Pzp w przypadku gdy wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne. Zakres uzup: art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, ?e uzupe?nieniu mog? podlega? wy??cznie niez?o?one lub z?o?one, ale niekompletne przedmiotowe ?rodki dowodowe. Zamawiaj?cy b?dzie wymaga? uzupe?niania wy??cznie poprzez: 1) z?o?enie przedmiotowego ?rodka dowodowego, kt█ry nie zosta? z?o?ony, 2) uzupe?nienie cz??ci z?o?onego dokumentu o brakuj?c? (niez?o?on?) cz???. https://ipczd.ezamawiajacy.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www:uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: zgodnie z pkt VI.4.1) og?oszenia Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SWZ przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?ta? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si?? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg?? wnosi si?? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX (?rodki ochrony prawnej) ustawy Pzp z dn. 11.09.2019r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p█?n.zm.)
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: zgodnie z pkt VI.4.1) og?oszenia Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/06/2022 Pologne-Varsovie: Respirateurs m╚dicauxType dÝacheteur: Organisme de droit publicType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 18/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33157400 - Respirateurs mÚdicaux