Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Retransmission de programmes de télévision

2020/S 147-361871  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Retransmission de programmes de télévision 2020/S 147-361871 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Telewizja Polska S.A. z siedzib w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973 Adresse postale: ul. J.P. Woronicza 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-999 Pays: Pologne Point(s) de contact: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówie Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204 Courriel: sekretariatbzizp@tvp.pl Téléphone: +48 225478817 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tvp.pl Adresse du profil d'acheteur: https://tvp.eb2b.com.pl http://www.tvp.pl https://tvp.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: media
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ugi cyfrowej emisji programu TVP ABC z multipleksu pierwszego (MUX-1) przez okres 48 miesi?cy. Numéro de référence: ZP/TDYS/67/2020
II.1.2) Code CPV principal 64228100 Retransmission de programmes de télévision
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi cyfrowej emisji programu TVP ABC z multipleksu pierwszego (MUX-1) przez okres 48 miesi?cy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   0. 01 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi cyfrowej emisji programu TVP ABC z multipleksu pierwszego (MUX-1) przez okres 48 miesi?cy.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dot. sekcji II.1.7 i V.2.4 - podanie warto?ci by?o konieczne z przyczyn technicznych (warto? pola musi by dodatni liczb dziesi?tn?). Na tym etapie post?powania Zamawiaj?cy nie publikuje tych warto?ci - zostan one zawarte w og?oszeniu o udzieleniu zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Zamawiaj?cy uprawniony jest do udzielenia zamówienia na "?wiadczenie us?ugi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 48 miesi?cy", w trybie z wolnej r?ki na rzecz wykonawcy Emitel, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, ze wzgl?du na nast?puj?ce przyczyny: Us?ugi obj?te przedmiotem zamówienia mog by ?wiadczone tylko przez wykonawc Emitel z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrów zamówienia. Us?ugi obj?te przedmiotem zamówienia mog by ?wiadczone tylko przez wykonawc Emitel z przyczyn zwi?zanych z ochron praw wy??cznych, wynikaj?cych z odr?bnych przepisów i nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrów zamówienia, z których ka?da stanowi samoistn przes?ank do udzielenia przedmiotowego Zamówienia w trybie zamówienia z wolnej r?ki. Szczegó?owe uzasadnienie trybu udzielenia zamówienia zawarte zosta?o w sekcji VI.3.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Emitel S.A.
Adresse postale: ul. Franciszka Klimczaka 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-797 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession:
   0. 01 PLN Valeur totale du marché/du lot/de la concession:
   0. 01 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I. Zamawiaj?cy wszcz? przedmiotowe post?powanie na podstawie: 1) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówie publicznych (dalej: "ustawa Pzp"), który stanowi, ?e zamawiaj?cy mo?e udzieli zamówienia z wolnej r?ki, je?eli us?ugi mog by ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze; 2) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, który stanowi, ?e zamawiaj?cy mo?e udzieli zamówienia z wolnej r?ki,je?eli us?ugi mog by ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc z przyczyn zwi?zanych z ochron praw wy??cznych, wynikaj?cych z odr?bnych przepisów - je?eli nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrów zamówienia. II. Uzasadnienie faktyczne.
   1.  W dniu 4 wrze?nia 2013 r. przewodnicz?cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzieli zamawiaj?cemu koncesji nr 534/2013-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazw "TVP ABC" - zwanej dalej "koncesj?". Spo?ród szeregu warunków okre?lonych w koncesji, na potrzeby niniejszego uzasadnienia nale?y wskaza na dwa z nich: 1) program b?dzie rozpowszechniany w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny na multipleksie pierwszym - zwanym dalej "MUX-1"; 2) us?ug telekomunikacyjn polegaj?c na transmisji sygna?u drog rozsiewcz naziemn ?wiadczy b?dzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy pozosta?ych programów nadawanych na MUX-1: "Eska TV" (nadawca: Music TV S.A.), "TTV" (nadawca: Stavka Sp. z o.o.), "Polo TV" (nadawca: Lemon Records Sp. z o.o.) i "ATM Rozrywka TV" (nadawca: ATM Grupa S.A.), "TV Trwam" (nadawca: Fundacja Lux Veritatis), "Stopklatka TV" (nadawca: Stopklatka S.A.), "Fokus TV" (nadawca: TV Spektrum Sp. z o.o.).
   2.  Nale?y stwierdzi?, ?e w danym czasie tylko jeden podmiot mo?e pe?ni funkcj operatora technicznego. Obecnie na podstawie umów zawartych z nadawcami, których programy s rozpowszechniane w MUX-1, operatorem technicznym tego multipleksu jest jedynie wykonawca Emitel i b?dzie pe?ni t funkcj co najmniej przez okres, na który zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie. Przedstawione powy?ej okoliczno?ci ?wiadcz o spe?nieniu przes?anki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej r?ki, okre?lonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, gdy us?uga cyfrowej emisji programu "TVP ABC" w MUX-1 mo?e by ?wiadczona tylko przez jednego wykonawc (wykonawc EmiTel) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
   3.  Maj?c na uwadze tre? koncesji, zgodnie z któr us?ug telekomunikacyjn polegaj?c na transmisji sygna?u drog rozsiewcz naziemn ?wiadczy b?dzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy programów: "Eska TV", "TTV", "Polo TV" i "ATM Rozrywka TV", "TV Trwam", "Stopklatka TV", "FokusTV", nale?y stwierdzi?, ?e zamawiaj?cy jest zobowi?zany do udzielenia przedmiotowego zamówienia wykonawcy EmiTel S.A. Powy?sze wynika z faktu, ?e zgodnie z o?wiadczeniem wykonawcy EmiTel jest on jedynym podmiotem - w chwili wszcz?cia przedmiotowego post?powania - z którym nadawcy programów: "Eska TV", "TTV", "Polo TV"i "ATM Rozrywka TV", "TV Trwam", "Stopklatka TV", "Fokus TV" zawarli umowy na ich rozpowszechnianie w MUX-1.
   4.  Maj?c na uwadze charakter zamówienia oraz jego uwarunkowania zarówno prawne, jak i techniczne (opisane powy?ej) nale?y stwierdzi?, ?e nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, którego zastosowanie prowadzi?oby do mo?liwo?ci udzielenia przedmiotowego zamówienia w jednym z trybów konkurencyjnych. W przedstawionym stanie faktycznym nie zachodzi równie sytuacja, w której brak konkurencji jest wynikiem celowego zaw??enia parametrów zamówienia. Brak konkurencji wynika z obiektywnych i transparentnych okoliczno?ci przedstawionych w niniejszym zawiadomieniu. III. Zamawiaj?cy informuje, i w sekcji V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia - poda dat wszcz?cia post?powania.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamówienia równej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 s?: 1) odwo?anie; 2) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180-198 Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198a-198g Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
64228100 - Retransmission de programmes de télévision