Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Rotors de turbine

2020/S 99-238292  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Rotors de turbine 2020/S 099-238292 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS 0000013479 Adresse postale: ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL613 Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Emilia Staniak Courriel: Emilia.Staniak@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 126209713 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl https://www.pgeenergiaciepla.pl/ https://swpp2.gkpge.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Remont wirnika turbiny TG-2 typu 7C50 w Kogeneracji EC Czechnica NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZCS/00195/2020
II.1.2) Code CPV principal 31121331
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest remont wirnika turbiny TG-2 typu 7C50 w Kogeneracji EC Czechnica zgodnie z Opisem przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 876 370.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL518
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest remont wirnika turbiny TG-2 typu 7C50 w Kogeneracji EC Czechnica. Przedmiot zamÛwienia uwzgl?dnia prace zwi?zane z: ó transport wirnika do i z remontu, ó odtworzenie wr?bÛw ?opatkowych dwÛch stopni wirnika poprzez napawanie, ó dostawa i monta ?opatek dwÛch stopni wirnika, ó niezb?dne prace zwi?zane z obrÛbk mechaniczn wirnika, ó nadzÛr nad pracami remontowymi, wywa?aniem wysokoobrotowym i monta?em wirnika w turbinie.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Daty wskazane w pkt II.2.7 s szacunkowe i mog ulec zmianie.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 037-088512
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Remont wirnika turbiny TG-2 typu 7C50 w Kogeneracji EC Czechnica
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EthosEnergy Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 0000178182 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 205 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 876 370.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwan dalej ÑPzpî.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwrÛconej (tj. w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu).
   3.  Specyfikacja Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia wraz z za??cznikami (SIWZ) dost?pna jest bezp?atnie na stronie: https://swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31121331 - Rotors de turbine