Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Serveurs

2022/S 53-137679  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Varsovie: Serveurs 2022/S 053-137679 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo Zdrowia NumÈro national d'identification: 5251918554 Adresse postale: ul. Miodowa 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-952 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Gajewska Courriel: zamowieniapubliczne@mz.gov.pl TÈlÈphone: +48 226349562 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zamowienia-publiczne
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup elementÛw infrastruktury IT NumÈro de rÈfÈrence: ADR.250.259.2021
II.1.2) Code CPV principal 48820000 Serveurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 3 cz??ci i sk?ada si? z: Cz??? I- prze??czniki sieciowe- szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la za??cznik 1a do OPZ; Cz??? II- elementy rozbudowy serwera- szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la za??cznik nr 1b do OPZ, Cz??? III- elementÛw rozbudowy macierzy dyskowej- szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la za??cznik nr 1c do OPZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 536 585.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? I- prze??czniki sieciowe
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32424000 Infrastructure de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa prze??cznikÛw sieciowych w terminie do 40 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, maj?ca na celu modernizacj? infrastruktury sieciowej w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 20 000,00 z?. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego nr 58 1010 1010 0013 1313 9120 0000 przed terminem sk?adania ofert, z oznaczeniem ÑWadium zakup elementÛw infrastruktury IT ADR.250.259.2021î.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wst?pne og?oszenie informacyjne zosta?o opublikowane pod numerem: 2021/S 055-135908 2021/S 055-135908
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? II- elementy rozbudowy serwera
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48820000 Serveurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa pami?ci RAM, dyskÛw twardych oraz dwuportowych kart HBA typu Fibre Channel i Ethernet w celu doposa?enia urz?dze? b?d?cych w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 2 000,00 z?. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego nr 58 1010 1010 0013 1313 9120 0000 przed terminem sk?adania ofert, z oznaczeniem ÑWadium zakup elementÛw infrastruktury IT ADR.250.259.2021î.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 207-540778
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? I- prze??czniki sieciowe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Trecom KrakÛw SpÛ?ka Akcyjna sp.k.
NumÈro national d'identification: 5213788173 Adresse postale: ul. Czy?ewska 10 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-908 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 552 162.63 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? II- elementy rozbudowy serwera
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PotronicsIT Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7252073752 Adresse postale: ul.Dubois 114/116 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL Polska Code postal: 93-465 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 75 440.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy PZP, Zamawiaj?cy wymaga dokumentÛw, o ktÛrych mowa w rozdziale 10 ust. 2 SWZ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy. II. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. III. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/03/2022 Pologne-Varsovie: ServeursType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32424000 - Infrastructure de réseau 
48820000 - Serveurs