Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 18/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Serveurs de rÈseau

2022/S 119-334628  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Varsovie: Serveurs de rÈseau 2022/S 119-334628 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda G?Ûwna Policji Adresse postale: Pu?awska 148/150 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-624 Pays: Pologne Courriel: ewa.zalewska@policja.gov.pl TÈlÈphone: +48 226011661 Fax: +48 226011857 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑModernizacja infrastruktury serwerowej, dyskowej oraz wirtualizacyjnej systemÛw bezpiecze?stwa CSIî NumÈro de rÈfÈrence: 99/B?iI/22/EZ
II.1.2) Code CPV principal 48821000 Serveurs de rÈseau
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: ÑDostarczenie, instalacja i konfiguracja sprz?tu oraz oprogramowania dla potrzeb modernizacji systemÛw bezpiecze?stwa CSIî. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? /Zadania 1 ÑModernizacja infrastruktury serwerowej CSIî
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48821000 Serveurs de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? /Zadania 1 ÑModernizacja infrastruktury serwerowej CSIî
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: K2 ñ Czas dostawy Przedmiotu umowy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 150 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz???/Zadania 2 ÑModernizacja macierzy dyskowych CSIî
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48821000 Serveurs de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Cz???/Zadania 2 ÑModernizacja macierzy dyskowych CSIî
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: K2 ñ Czas dostawy Przedmiotu umowy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 150 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O zamÛwienie mo?e si? ubiega? Wykonawca, ktÛry nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: zdolno?ci technicznej lub zawodowej, w tym wykonania w okresie ostatnich trzech lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy, to w tym okresie 1 (jednej) dostawy serwerÛw o warto?ci minimalnej 600 000,00 z? brutto. Dla cz??ci nr
   1.  Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
O zamÛwienie mo?e si? ubiega? Wykonawca, ktÛry nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: zdolno?ci technicznej lub zawodowej, w tym wykonania w okresie ostatnich trzech lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy, to w tym okresie 1 (jednej) dostawy serwerÛw o warto?ci minimalnej 600 000,00 z? brutto. Dla cz??ci nr
   1. 
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zawarte s? w za??czniku nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/07/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 15/10/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/07/2022 Heure locale: 10:15 Lieu:
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
.Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia przed up?ywem terminu sk?adania ofert, je?eli wyst?pi?y okoliczno?ci powoduj?ce, ?e dalsze prowadzenie post?powania jest nieuzasadnione. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane. 1Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty b?dzie ??da? od wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych zgodnie z tre?ci? rozdzia?u XI.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy mimo, ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej;
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-Varsovie: Serveurs de rÈseauType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 18/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
48821000 - Serveurs de réseau