Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 19/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'abattage d'arbres

2023/S 58-172363  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Varsovie: Services d'abattage d'arbres 2023/S 058-172363 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. ?elazna 59A, 00-848 Warszawa Numéro national d'identification: REGON: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Courriel: monika.kondracka@wody.gov.pl Téléphone: +48 413340098 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15750,Uslugi-zwiazane-z-wycinka-drzew-na-terenie-ZZ-Zywiec.html Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://przetargi.wody.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?ugi zwi?zane z wycink? drzew na terenie ZZ ?ywiec Numéro de référence: KR.ROZ.2710.12.2023
II.1.2) Code CPV principal 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja us?ug zwi?zanych z wycinka drzew na terenie ZZ ?ywiec.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 1: Us?ugi interwencyjne zwi?zane z wycink? drzew stwarzaj?cych zagro?enie bezpiecze?stwa na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w ?ywcu;
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Teren Zarz?du Zlewni w ?ywcu
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 1: Us?ugi interwencyjne zwi?zane z wycink? drzew stwarzaj?cych zagro?enie bezpiecze?stwa na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w ?ywcu;
   1.  Przedmiotem zamówienia jest us?uga polegaj?ca na interwencyjnej (awaryjnej) wycince oraz przycince piel?gnacyjnej drzew rosn?cych na skarpach rzek, czaszy zbiorników, w pobli?u zabudowa?, dróg, budynków u?yteczno?ci publicznej, u?ytków rolnych (stanowi?cych zagro?enie bezpiecze?stwa) oraz usuwanie z?omów, wywrotów, krzaków i zakrzacze? na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w ?ywcu w zakresie podstawowym (gwarantowanym) oraz w zakresie opcjonalnym.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest zapewni? nadzór przyrodniczy przez ca?y okres realizacji zamówienia, polegaj?cy na monitorowaniu gatunków chronionych ro?lin i zwierz?t. Zasady sprawowania nadzoru przyrodniczego zosta?y okre?lone w opisie przedmiotu zamówienia - stanowi?cy Za??cznik nr 2a do SWZ.
   3.  Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia okre?la dokumentacja post?powania w tym w szczególno?ci opis przedmiotu zamówienia stanowi?cym Za??cznik nr 2a do SWZ, kosztorys ofertowy stanowi?cy Za??cznik nr 3a do SWZ oraz projekt umowy stanowi?cy Za??cznik nr 5a do SWZ. Wskazane za??czniki zawieraj? wymagania jako?ciowe odnosz?ce si? do co najmniej g?ównych elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia co wype?nia przes?anki art. 246 ust. 2 ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji:
   4. 1 Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie Cz??ci 1 zamówienia, polegaj?cego na zwi?kszeniu maksymalnego wynagrodzenia umownego. Maksymalna warto?? opcji to 100% warto?ci wynagrodzenia brutto, okre?lonego w § 5 ust. 1 lit. a) umowy.
   4. 2 Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci z?o?enia oferty obejmuj?cej tylko cz??? podstawow? (gwarantowan?), bez cz??ci opcjonalnej i odwrotnie. W zwi?zku z tym, Cz??? 1 zamówienia, na któr? b?dzie sk?adana oferta, obejmuje zobowi?zanie Wykonawcy do wykonania zarówno cz??ci podstawowej (gwarantowanej) jak i cz??ci opcjonalnej.
   4. 3.Realizacja ?wiadczenia us?ugi w zakresie cz??ci opcjonalnej nast?pi dopiero na polecenie Zamawiaj?cego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cen? okre?lon? dla cz??ci opcjonalnej w ofercie.
   4. 4 Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe i obejmuje ten sam zakres prac.
   4. 5 Wykonawcy nie przys?uguje prawo rezygnacji z realizacji opcji i nie mo?e sk?ada? oferty jedynie w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowanego). Wykonawca jest obowi?zany do wykonania przedmiotu zamówienia w pe?nym zakresie tj. zarówno zamówienia podstawowego, jak i obj?tego prawem opcji.
   4. 6 Zamawiaj?cy uzale?nia skorzystanie z prawa opcji od przyznania dodatkowych ?rodków finansowych na ich wykonanie w okresie realizacji zamówienia.
   4. 7 Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku korzysta? z prawa opcji. Wykonawcy nie przys?uguje prawo roszcze? z tytu?u nie skorzystania z prawa opcji. 5 Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na jedn? albo wi?cej cz??ci zamówienia.
   6.  Temu samemu Wykonawcy mo?e zosta? udzielone zamówienie na wszystkie cz??ci.
   7.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza podzia?u zamówienia w ramach poszczególnych cz??ci.
   8.  Kod CPV: 77211400-6 - Us?ugi wycinania drzew.
   9.  Zamawiaj?cy nie ustanawia obowi?zku odbycia wizji lokalnej. Jednocze?nie w celu dokonania w?a?ciwej wyceny oferty Zamawiaj?cy zaleca odbycie przez Wykonawc? na w?asny koszt wizji w terenie - w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym: - Nadzór Wodny w Wadowicach - Pani Katarzyna Berna? nr telefonu 532 032 471;
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji:
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie Cz??ci 1 zamówienia, polegaj?cego na zwi?kszeniu maksymalnego wynagrodzenia umownego. Maksymalna warto?? opcji to 100% warto?ci wynagrodzenia brutto, okre?lonego w § 5 ust. 1 lit. a) umowy.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci z?o?enia oferty obejmuj?cej tylko cz??? podstawow? (gwarantowan?), bez cz??ci opcjonalnej i odwrotnie. W zwi?zku z tym, Cz??? 1 zamówienia, na któr? b?dzie sk?adana oferta, obejmuje zobowi?zanie Wykonawcy do wykonania zarówno cz??ci podstawowej (gwarantowanej) jak i cz??ci opcjonalnej.
   3.  Realizacja ?wiadczenia us?ugi w zakresie cz??ci opcjonalnej nast?pi dopiero na polecenie Zamawiaj?cego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cen? okre?lon? dla cz??ci opcjonalnej w ofercie.
   4.  Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe i obejmuje ten sam zakres prac.
   5.  Wykonawcy nie przys?uguje prawo rezygnacji z realizacji opcji i nie mo?e sk?ada? oferty jedynie w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowanego). Wykonawca jest obowi?zany do wykonania przedmiotu zamówienia w pe?nym zakresie tj. zarówno zamówienia podstawowego, jak i obj?tego prawem opcji.
   6.  Zamawiaj?cy uzale?nia skorzystanie z prawa opcji od przyznania dodatkowych ?rodków finansowych na ich wykonanie w okresie realizacji zamówienia.
   7.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku korzysta? z prawa opcji. Wykonawcy nie przys?uguje prawo roszcze? z tytu?u nie skorzystania z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie?? wadium w kwocie: Cz??? nr 1 - 2 000,00 z? (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100);
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 2: Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice;
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exécution:
Teren Nadzoru Wodmego Wadowice
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 2: Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice;
   1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zwi?zanych z wycink? drzew na pot. Targaniczanka w msc. Andrychów, gm. Andrychów, pot. Choczenka w msc. Chocznia, gm. Wadowice, pot. D?brówka w msc. Gorze? Dolny, gm. Wadowice, pot. Zagórnicki, msc. Zagórnik, gm. Andrychów, pot. , msc. Inwa?d, gm. Andrychów - pow. wadowicki, woj. Ma?opolskie wraz z wywozem ?ci?tego drzewa na plac przy Zbiorniku Wodnym ?winna Por?ba, natomiast ga??zie zostan? na miejscu poddane r?bakowaniu i zagospodarowane przez Wykonawc?.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest zapewni? nadzór przyrodniczy przez ca?y okres realizacji zamówienia, polegaj?cy na monitorowaniu gatunków chronionych ro?lin i zwierz?t. Zasady sprawowania nadzoru przyrodniczego zosta?y okre?lone w opisie przedmiotu zamówienia - stanowi?cym Za??cznik nr 2b do SWZ.
   3.  Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia okre?la dokumentacja post?powania w tym w szczególno?ci opis przedmiotu zamówienia stanowi?cy Za??cznik nr 2b do SWZ, kosztorys ofertowy stanowi?cy Za??cznik nr 3b do SWZ oraz projekt umowy stanowi?cy Za??cznik nr 5b do SWZ. Wskazane za??czniki zawieraj? wymagania jako?ciowe odnosz?ce si? do co najmniej g?ównych elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia co wype?nia przes?anki art. 246 ust. 2 ustawy Pzp. 4 Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na jedn? albo wi?cej cz??ci zamówienia.
   5.  Temu samemu Wykonawcy mo?e zosta? udzielone zamówienie na wszystkie cz??ci.
   6.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza podzia?u zamówienia w ramach poszczególnych cz??ci.
   7.  Kod CPV: 77211400-6 - Us?ugi wycinania drzew.
   8.  Zamawiaj?cy nie ustanawia obowi?zku odbycia wizji lokalnej. Jednocze?nie w celu dokonania w?a?ciwej wyceny oferty Zamawiaj?cy zaleca odbycie przez Wykonawc? na w?asny koszt wizji w terenie - w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym: - Nadzór Wodny w Wadowicach - Pani Katarzyna Berna? nr telefonu 532 032 471;
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 17/10/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cz??? nr 2 - Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium na t? cz??? post?powania;
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunek ten zostanie spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: A) Dla Cz??ci 1: Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona? co najmniej 1 us?ug? (potwierdzon? dowodami okre?laj?cymi, czy us?ugi zosta?y wykonane w sposób nale?yty i prawid?owo uko?czone) polegaj?c? na wycince drzew lub usuni?ciu zakrzacze? lub piel?gnacji drzew o warto?ci nie ni?szej ni? 80 000,00 z? brutto. B) Dla Cz??ci 2: Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona? co najmniej 1 us?ug? (potwierdzon? dowodami okre?laj?cymi, czy us?ugi zosta?y wykonane w sposób nale?yty i prawid?owo uko?czone) polegaj?c? na wycince drzew lub usuni?ciu zakrzacze? lub piel?gnacji drzew o warto?ci nie ni?szej ni? 25 000,00 z? brutto. UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca sk?ada ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamówienia, nie jest wymagane udokumentowanie spe?nienia warunku udzia?u odr?bnie dla ka?dej cz??ci zamówienia. Np. gdy Wykonawca sk?ada ofert? na dwie cz??ci wystarczy udokumentowa? tylko do?wiadczenie wymagane dla cz??ci zamówienia, dla której zosta?y okre?lone wymagania wi?ksze. W celu potwierdzenia spe?niania warunku opisanego w powy?szym punkcie 1 Wykonawca sk?ada - Wykaz us?ug zrealizowanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których us?ugi te zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego us?ugi zosta?y wykonane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu us?ug stanowi Za??cznik Nr 6 do SWZ.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
 
1.Umowa zostanie zawarta wed?ug Wzoru umowy, stanowi?cego Za??cznik Nr 5a - 5b do SWZ.
   2.  Wykonawca akceptuje tre?? Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowi?cy Za??cznik Nr 5a - 5b do SWZ, o?wiadczeniem zawartym w tre?ci Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegaj? zmianie przez Wykonawc?. Przyj?cie przez Wykonawc? postanowie? Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów wa?no?ci oferty.
   3.  Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy w przypadkach okre?lonych we Wzorze umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 17/07/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/04/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc? Platformy.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawc?, na podstawie: - art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; - art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (DZ.U. z 2022, poz. 835): 1) wykonawc? oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisanego na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawc? oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawc? oraz uczestnika konkursu, którego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. - art. 5k Rozporz?dzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie: 1) Zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówie? publicznych lub koncesji (...) na rzecz lub z udzia?em: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzib? w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ust?pu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ust?pu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni do dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana w inny sposób. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023 Us?ugi zwi?zane z wycink? drzew na terenie ZZ ?ywiec 19/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77211400 - Services d'abattage d'arbres