Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 08/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'analyse technique ou services de conseil

2021/S 40-100457  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Varsovie: Services d'analyse technique ou services de conseil

2021/S 040-100457

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 252-636412)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zak?ad Ubezpiecze Spo?ecznych
Adresse postale: Szamocka 3, 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 01-748
Pays: Pologne
Courriel: SekretariatDZP@zus.pl
TÈlÈphone: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zus.pl
Adresse du profil díacheteur: http://www.zus.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Opieka serwisowa oprogramowania IBM (AIX, IBM Software for HMC, IBM Power VM, IBM Power HA, DB2 LUW)

NumÈro de rÈfÈrence: TZ/271/34/20

II.1.2)
Code CPV principal
71621000 Services d'analyse technique ou services de conseil

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup opieki serwisowej oprogramowania IBM (AIX, IBM Software for HMC, IBM Power VM, IBM Power HA, DB2 LUW) wyspecyfikowanego w Tabeli A1, A2, A3 Za?. nr 1 do umowy.
   2.  W ramach przedmiotu zamÛwienia Wykonawca m.in.: 1) podniesie wersj oprogramowania wymienionego w tabelach A1 i A2 Za?. nr 1 do umowy (Za?. nr 2 do SIWZ); 2) b?dzie udziela konsultacji w siedzibie Zamawiaj?cego w wymiarze do 360 godzin przez okres ?wiadczenia opieki serwisowej, w terminach wcze?niej uzgodnionych pomi?dzy stronami.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si we wzorze umowy, stanowi?cym Za?. nr 2 do SIWZ.
   4.  Zamawiaj?cy do 25.6.2021 posiada us?ug wsparcia serwisowego (Hardware Maintenance ñ HWMA) na urz?dzenia pracuj?ce z oprogramowaniem wymienionym w Tabelach A1 i A2 Za?. nr 1 do umowy, ktÛra stanowi Za?. nr 2 do SIWZ.
   5.  Termin realizacji zamÛwienia ñ ?wiadczenie opieki serwisowej oprogramowania IBM ñ przez okres 24 miesi?cy od daty zwarcia umowy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 252-636412

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki sk?adania ofert

Au lieu de:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71621000 - Services d'analyse technique ou services de conseil 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72611000 - Services d'assistance technique informatique