Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'analyses et de programmation de systËmes

2022/S 52-136187  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Varsovie: Services d'analyses et de programmation de systËmes 2022/S 052-136187 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych Centrala NumÈro national d'identification: 00001775600000 Adresse postale: Szamocka 3 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-748 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Filipiak Courriel: sekretariatDZP@zus.pl TÈlÈphone: +48 226671703 Fax: +48 226671733 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zus.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: ubezpieczenia spo?eczne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie modyfikacji systemu emerytalno-rentowego RENTIER-MANAGER w wersji ADABAS eksploatowanego w ZUS oraz zwi?zanych z modyfikacjami systemu us?ug dodatkowych NumÈro de rÈfÈrence: 993200/271/152/2021
II.1.2) Code CPV principal 72240000 Services d'analyses et de programmation de systËmes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie us?ug w zakresie modyfikacji systemu emerytalnoñrentowego RENTIER-MANAGER/AD eksploatowanego w ZUS oraz zwi?zanych z modyfikacjami systemu us?ug dodatkowych. Modyfikacje systemu polegaj? na dostosowywaniu oprogramowania do wchodz?cych zmian prawnych. Umowa umo?liwia rÛwnie? korzystanie z licencji na oprogramowanie, niezb?dne dla o?rodkÛw obliczeniowych w celu przetwarzania danych ?wiadczeniobiorcÛw
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72253200 Services d'assistance relative aux systËmes 72267000 Services de maintenance et de rÈparation de logiciels 72611000 Services d'assistance technique informatique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem wykonywania Umowy jest siedziba Wykonawcy lub miejsca okre?lone Umow?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie modyfikacji RENTIER-MANAGER/AD eksploatowanego w ZUS oraz zwi?zanych z modyfikacjami systemu us?ug dodatkowych, wymagaj?cych dost?pu do kodÛw ?rÛd?owych lub obj?tych autorskimi prawami maj?tkowymi. Miejscem wykonywania Umowy jest siedziba Wykonawcy lub miejsca okre?lone Umow?. Inne miejsca wykonywania Umowy wymagaj? uzgodnienia Stron.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Sekcja i II.1.7 oraz sekcja V.2.4 Z uwagi na charakter wra?liwych informacji dotycz?cych warto?ci zamÛwienia, Zamawiaj?cy na obecnym etapie post?powania nie mo?e wskaza? przedmiotowych danych. Dane te Zamawiaj?cy wska?e po zawarciu umowy z Wykonawc?. Sekcja V.2.1 Zamawiaj?cy wyja?nia, ?e jest to termin zamieszczenia zaproszenia do negocjacji z Wykonawc? ZETO Katowice Sp. . na platformie zakupowej.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
ZETO Katowice Sp. z o.o. jest autorem systemu Rentier-Manager/Adabas i posiada do tego systemu wy??czne prawa autorskie (Zak?ad z przedmiotowego oprogramowania korzysta jedynie na zasadzie licencji). 22 stycznia 1964 Rada MinistrÛw podj??a uchwa?? nr 18/64 w sprawie rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej. W oparciu o t? uchwa?? zarz?dzeniem nr 71 Przewodnicz?cego Komitetu Nauki i Techniki z 26 pa?dziernika 1964 utworzono jednostk? bud?etow? ñ Zak?ady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. G?Ûwnym zadaniem Zak?adÛw by?o wykonywanie prac obliczeniowych, projektowanie i wdra?anie systemÛw przetwarzania informacji, przygotowywanie przedsi?biorstw do stosowania ETO, pomoc uczelniom i instytutom w zakresie przetwarzania informacji. 1 stycznia 1971 powsta?o Krajowe Biuro Informatyki, ktÛremu podlega?y wszystkie ZETO przekszta?cone w tym dniu w przedsi?biorstwa pa?stwowe. Pierwsze umowy podpisane przez Zak?ad na wykonanie poszczegÛlnych modu?Ûw oprogramowania do obliczania/waloryzacji ?wiadcze? zawierane by?y na pocz?tku lat 80-tych XX wieku. Z pocz?tkiem lat dziewi??dziesi?tych na fali przemian ustrojowych rozpocz??y si? w przedsi?biorstwach ZETO procesy prywatyzacyjne, ktÛre doprowadzi?y w ci?gu kilku lat do sprywatyzowania si? wszystkich przedsi?biorstw pa?stwowych ZETO oraz niektÛrych ich oddzia?Ûw. Powsta?o 20 niezale?nych ju? od siebie prywatnych spÛ?ek prawa handlowego (akcyjnych lub z ograniczon? odpowiedzialno?ci?), w tym Zak?ad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? w Katowicach. Od roku 1993, czyli momentu wej?cia w ?ycie ustawy o prawie autorskim ZUS, mimo podejmowanych prÛb, ZUS nie przej?? praw autorskich do oprogramowania, ktÛrego autorem jest ZETO Katowice Sp. z o.o. ZETO z?o?y?o o?wiadczenie ?e Spo?ce przys?uguje pe?nia autorskich praw maj?tkowych do systemu RENTIER-MANAGER w wersji Adabas, w tym rÛwnie? do dokumentacji zwi?zanej z systemem. ZETO Katowice Sp. z o.o. odmÛwi?o dokonania jakichkolwiek zmian w zasadach wykorzystywania oprogramowania przez ZUS (odmowa przekazania maj?tkowych praw autorskich do oprogramowania). Brak kolejnej umowy skutkuje brakiem licencji na korzystanie z oprogramowania przez O?rodki Obliczeniowe, a tym samym mo?liwo?ci przetwarzania danych. Brak jest rÛwnie? mo?liwo?ci, na tym etapie, zastosowania rozs?dnych alternatywnych rozwi?za? lub rozwi?za? zast?pczych. Systemy EMIR i RENTIER powsta?y przed KSI i do czasu wdro?enia w KSI obs?ugi ?wiadcze? odbywa?a si? tylko w tych systemach. Systemy EMIR oraz RENTIER odpowiedzialne s? za wspieranie obs?ugi ?wiadcze? emerytalno-rentowych, tzw. ?wiadcze? niezreformowanych (?wiadcze? ze starego portfela). Funkcjonalno?? biznesowa obu tych systemÛw jest w praktyce taka sama. S? to systemy rozporoszone; w ka?dym Oddziale ZUS i RUM wyst?puje jedna baza danych i jest eksploatowany jeden z tych systemÛw. Cz??? baz systemÛw ÑZETOî jest eksploatowana w ramach outsorsingu przez zewn?trzne jednostki tzw. O?rodki Obliczeniowe oraz w Centrali ZUS (w tzw. NROI). O?rodki ZETO dzia?aj? w oparciu o umow? o ?wiadczeniu us?ug w zakresie automatycznego przetwarzania informacji, ka?dy o?rodek obliczeniowy posiada swÛj o?rodek zapasowy. System posiada niezale?ne bazy danych dla ka?dego oddzia?u ZUS. Dost?p do systemu w oddzia?ach i inspektoratach mo?liwy jest za po?rednictwem terminali. System KSI obs?uguje centraln? baz? danych i obejmuje funkcjonalno?ci dotycz?ce ?wiadcze? wyp?acanych na podstawie przepisÛw obowi?zuj?cych po 01.01.1999r i cz??ciowo ze starego portfela.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 993200/271/152/2021 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie modyfikacji systemu emerytalno-rentowego RENTIER-MANAGER w wersji ADABAS eksploatowanego w ZUS oraz zwi?zanych z modyfikacjami systemu us?ug dodatkowych
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. Adresse postale: ul. Owocowa 1 Ville: Katowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 40-158 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@zetokatowice.pl
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession:
   1. 00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
C.d. IV
   1. 1. W systemie RENTIER-MANAGER/AD obs?ugiwanych jest 29 baz danych (w tym 4 WRUM), z czego w NROI 17 baz, a w O?rodkach Obliczeniowych ZETO 12 baz, natomiast w systemie EMIR-SEKS/AD obs?ugiwanych jest 20 baz danych (w tym 2 WRUM), z czego w NROI 12 baz, a w O?rodkach Obliczeniowych ZETO 8 baz. System KSI obs?uguje ?wiadczenia emerytalno-rentowe od stycznia 2009 roku. Uruchomienie Systemu Obs?ugi ?wiadcze? (SO?) w KSI odbywa?o si? w transzach tzn. kolejno wdra?ano poszczegÛlne funkcjonalno?ci. Najpierw wprowadzono obs?ug? tzw. zreformowanych ?wiadcze? emerytalno-rentowych. Kolejnym du?ym przyrostem funkcjonalnym by?o dodanie obs?ugi pozosta?ych ?wiadcze? (tzw. niezreformowanych ?wiadcze?). Proces ten nadal trwa. Obecnie wi?kszo?? typÛw ?wiadcze? jest ju? obs?ugiwana w KSI, g?Ûwne braki to obs?uga tzw. ?wiadcze? gÛrniczych, obs?ugiwanych przez systemie RENTIER-MANAGER/AD. Dzia?a rÛwnie? funkcjonalno?? przenoszenia spraw z systemÛw EMIR i RENTIER do KSI. Obecnie realizowane jest jednostkowe przenoszenie ?wiadcze? z systemÛw RENTIER-MANAGER/AD i EMIR-SEKS/AD do KSI ZUS, za pomoc? oprogramowania przygotowanego przez:
   1.  ZETO ñ program przenosz?cy dane z baz ZETO na struktur? zbioru po?redniego,
   2.  Asseco ñ M1078 ñ programy wczytuj?ce dane ze zbioru po?redniego do KSI (do tzw. buforu ZETO), umo?liwiaj?ce u?ytkownikowi zmian? i poszerzenie przeniesionych automatycznie danych, a nast?pnie przeliczenie i zapisanie danych w bazie KSI. Przedmiotem post?powania o zamÛwienie publiczne jest wykonywanie us?ug w zakresie modyfikacji systemu emerytalno ñ rentowego Rentier-Manager/Adabas eksploatowanego w ZUS (w tym zmian legislacyjnych) oraz zwi?zanych z modyfikacjami us?ug dodatkowych wymagaj?cych dost?pu do kodÛw ?rÛd?owych. Systemy ZETO obejmuj? ?wiadczenia wyp?acane na podstawie przepisÛw obowi?zuj?cych do 31.12.1998r. i obs?uguj? bazy rozproszone, ktÛre znajduj? si? w NROI i w 6 O?rodkach Obliczeniowych ZETO.Z uwagi na fakt, i? ZUS nie posiada praw autorskich do przedmiotowego oprogramowania, uzasadnia to zastosowanie trybu z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy jak dla post?powa? o warto?ci rÛwnej albo przekraczaj?cej progi unijne.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamÛwie? publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   6. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb.
   6. 2. 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej ñ wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec dokumentÛw zamÛwienia.
   6. 3. 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia ñ wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt
   6. 1 i
   6. 2.
   7.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub dokumentÛw zamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Varsovie: Services d'analyses et de programmation de systËmesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
72240000 - Services d'analyses et de programmation de systèmes 
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels 
72611000 - Services d'assistance technique informatique