Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'appui bureautiques

2020/S 129-317010  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'appui bureautiques 2020/S 129-317010 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Adresse postale: skwer kard. S. Wyszy?skiego 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 01-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Laskowska Courriel: przetargi@krrit.gov.pl T╚l╚phone: +48 225973075 Fax: +48 225973186 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.krrit.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ http://www.krrit.gov.pl/ http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou f╚d╚ral(e)
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: media
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug w zakresie obs?ugi biurowej oraz infolinii Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/3/GDB/2020
II.1.2) Code CPV principal 79500000 Services d'appui bureautiques
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie obs?ugi biurowej oraz infolinii w ramach bie??cych potrzeb Biura KRRiT.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz warunki i spos█b jego wykonania zawarte s w IPU stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SIWZ.
   3.  Szacunkowa warto? zam█wienia wskazana w sekcji II.1.5 obejmuje r█wnie przewidziane zam█wienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zam█wie publicznych, sekcja II.2.6 niniejszego zam█wienia.
   4.  Termin realizacji zam█wienia ˝ 18 miesi?cy pocz?wszy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcze?niej ni od dnia 1 lipca 2020 r., lub do wyczerpania ?rodk█w, o kt█rych mowa w ▀ 6 ust. 1 IPU, co jest r█wnoznaczne z wyga?ni?ciem umowy. Kontrola stanu wykorzystania kwoty stanowi?cej maksymaln warto? umowy nale?y do Zamawiaj?cego. W przypadku zawarcia umowy przed dniem 1 lipca 2020 r., Wykonawca b?dzie realizowa przedmiot umowy od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., lub do wyczerpania ?rodk█w.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 175 120.00 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 3 066 989.26 PLN prise en consid╚ration
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79551000 Services de dactylographie 79521000 Services de photocopie 79999100 Services de scanning 79995200 Services de catalogage 79610000 Services de placement de personnel
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie obs?ugi biurowej oraz infolinii w ramach bie??cych potrzeb Biura KRRiT.
   2.  Zakres przedmiotu umowy realizowanego przez Wykonawc obejmuje
:
1) obs?ug korespondencji przychodz?cej i b?d?cej w dyspozycji Zamawiaj?cego w zakresie wprowadzania danych do systemu elektronicznego obiegu spraw i dokument█w (system Zamawiaj?cego dot. obiegu dokument█w, w skr█cie EOSiD), ??cznie z rejestracj i skanowaniem dokument█w; 2) wykonywanie innych czynno?ci biurowych na polecenie Zamawiaj?cego, w tym: a) przygotowywanie pism i e-maili; b) obs?ug urz?dze kopertuj?cych, kserokopiarek, drukarek, faks█w, bindownic i skaner█w; c) wyszukiwanie, kompletowanie, uk?adanie, rozk?adanie, opisywanie istniej?cej dokumentacji Zamawiaj?cego oraz zak?adanie teczek na sprawy; d) obs?ug sekretarsko-asystenck?; 3) obs?ug infolinii, w ramach kt█rej Wykonawca zapewni przeszkolonych pracownik█w do obs?ugi infolinii. Obs?uga infolinii polega na telefonicznym udzielaniu informacji oraz odpowiedzi na pytania i skargi, w tym w sprawach op?at abonamentowych za u?ywanie odbiornik█w radiofonicznych i telewizyjnych, w szczeg█lno?ci udzielania informacji w zakresie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. z dnia 25 pa?dziernika 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 2188 ze zm.), okre?lonych w przepisach ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o op?atach abonamentowych (t.j. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1801 ze zm.). Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiaj?cym scenariusz rozmowy; 4) sporz?dzanie raport█w, sporz?dzanie inwentaryzacji lub katalogowanie dokumentacji b?d?cej w posiadaniu Zamawiaj?cego.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz warunki i spos█b jego wykonania zawarte s w IPU stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SIWZ.
   4.  Wykonawca b?dzie realizowa zam█wienie w miar bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, na zasadach okre?lonych w IPU. Zamawiaj?cy szacuje zapotrzebowanie dzienne na poziomie nie mniejszym ni 15 os█b i nie wi?kszym ni 27 os█b delegowanych przez Wykonawc do ?wiadczenia us?ug dziennie, z wy??czeniem sob█t i dni ustawowo wolnych od pracy.
   5.  W przypadkach pilnej potrzeby po stronie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany b?dzie zapewni dodatkowe osoby do realizacji us?ug w liczbie nie mniejszej ni 1 osoba. Wykonawca podaje w ofercie informacj jak liczb os█b b?dzie w toku realizacji zam█wienia m█g delegowa do realizacji us?ug w trybie pilnym, tj. w spos█b okre?lony w ▀ 5 ust. 7 IPU. Ponadto, Wykonawca zobowi?zany jest okre?li w ofercie, w dniach roboczych, wyprzedzenie czasowe, jakie musi Zamawiaj?cy uwzgl?dni zwracaj?c si do Wykonawcy o skierowanie dodatkowych os█b do realizacji us?ug. Zamawiaj?cy wymaga by ww. termin zg?oszenia by nie d?u?szy ni 5 (pi??) dni roboczych. Liczba dodatkowych os█b, kt█re b?dzie wykonawca delegowa do realizacji us?ug na zg?oszenie Zamawiaj?cego okre?lone w ▀ 5 ust. 7 IPU, a tak?e skr█cenie terminu wymaganego wyprzedzenia czasowego dla takiego zg?oszenia, podlegaj ocenie ofert na zasadach okre?lonych w pkt 15 SIWZ.
   6.  Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac wszystkich os█b wykonuj?cych czynno?ci opisane w ▀ 1 ust. 3 IPU. Zatrudnienie os█b, o kt█rych mowa wy?ej, musi trwa przez ca?y okres realizacji umowy, z zastrze?eniem ▀ 1 ust. 5 IPU. Zasady kontroli sposobu realizacji i dokumentowania ww. obowi?zku i sankcje za jego niedotrzymanie okre?lone s w IPU, w szczeg█lno?ci w ▀ 3 ust. 10˝12 oraz ▀ 10 ust. 2 pkt 4˝5. Szczeg█?owe wymagania w powy?szym zakresie zawiera IPU.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Liczba dodatkowych os█b / Pond╚ration: 4 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji / Pond╚ration: 4 Prix - Pond╚ration: 92
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy nie przewiduje: zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu, z zastrze?eniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp; stosowania wymaga wymienionych w art. 29 ust. 4 pkt 1˝4 ustawy Pzp; Zamawiaj?cy na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 087-207813
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
?wiadczenie us?ug w zakresie obs?ugi biurowej oraz infolinii
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Work Temps El?bieta Baran Adresse postale: ul. Gra?yny 15, lok. 201 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-548 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.worktemps.com.pl/ http://www.worktemps.com.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Work Temps Group Dorota Zwierzy?ska Adresse postale: Wyszogrodzka 12, lok. 49 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-337 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 325 183.44 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 175 120.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 40 000 PLN, na zasadach opisanych w pkt 10 SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny oferty brutto.
   3.  Warto? zam█wienia (bez VAT)
:
4 325 183,44 PLN, w tym: warto? zam█wienia podstawowego: 2 883 455,63 PLN; warto? zam█wie z art. 67 ust. 1 pkt 6: 1 441 727,81 PLN.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego, polegaj?cych na powt█rzeniu podobnych us?ug zgodnych z przedmiotem zam█wienia podstawowego m.in. w zakresie: ˇ wskazanym w opisie przedmiotu zam█wienia oraz umowie podstawowej, w szczeg█lno?ci mo?liwo?ci zwi?kszenia lub zmniejszenia liczby os█b niezb?dnych do realizacji us?ug, ˇ porz?dzenia raport█w zgodnie z potrzebami Zamawiaj?cego, ˇ przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji korespondencji b?d?cej w posiadaniu Zamawiaj?cego w zakresie szerszym ni opisane w zam█wieniu podstawowym. Zam█wienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiada niezb?dne ?rodki finansowe, a dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zam█wienia ni podstawowego, jak r█wnie strony w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie, warunki oraz termin wykonania tego zam█wienia.
   4.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowi?zany b?dzie przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego: ˇ przed?o?y?, w przypadku wyboru oferty Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie, umow reguluj?c ich wsp█?prac (umowy konsorcjum). Umowa taka powinna okre?la strony umowy, cel dzia?ania, spos█b wsp█?dzia?ania, zakres prac przewidzianych do wykonania ka?demu z nich, solidarn odpowiedzialno? za wykonanie przedmiotu zam█wienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmuj?cego okres realizacji przedmiotu zam█wienia, gwarancji i r?kojmi), wykluczenie mo?liwo?ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez kt█regokolwiek z jego cz?onk█w do czasu wykonania zam█wienia, ˇ przekaza wszystkie niezb?dne informacje potrzebne do wype?nienia tre?ci umowy oraz wskaza osob?/osoby uprawnione do zawarcia umowy wraz z dokumentami uprawniaj?cymi do zawarcia umowy, o ile nie wynika to ze z?o?onych wraz z ofert dokument█w, ˇ wnie? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci, o kt█rym mowa w pkt 16 SIWZ. W przypadku zamiaru wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach wymienionych w pkt 16.2 lit. b˝e SIWZ, Wykonawca, kt█rego ofert wybrano zobowi?zany jest niezw?ocznie po wyborze jego oferty, bez wezwania, przed?o?y Zamawiaj?cemu projekt por?czenia lub gwarancji, celem sprawdzenia przez Zamawiaj?cego jej tre?ci. Wykonawca tre? por?czenia lub gwarancji winien przes?a na poczty elektronicznej: przetagi@krrit.gov.pl, ˇ Zamawiaj?cy na najp█?niej na 5 dni przed zawarciem umowy poinformuje Wykonawc o liczbie os█b, kt█ry Wykonawca zobowi?zany jest oddelegowa do realizacji przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy szacuje swoje zapotrzebowanie w pierwszym miesi?cu realizacji przedmiotu zam█wienia na 24 osoby. Liczba ta mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od faktycznych potrzeb Zamawiaj?cego. Ww. liczba os█b zostanie wpisana do ▀ 5 ust. 4 umowy i b?dzie ona nie mniejsza ni 15 os█b i nie wi?ksza ni 27 os█b; Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu list os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji us?ug, o kt█rej mowa w ▀ 3 ust. 10 IPU najp█?niej w dniu zawarcia umowy.
   8.  Post?powanie jest prowadzone w formie elektronicznej, przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej za po?rednictwem platformy pod adresem: https://krrit.eb2b.com.pl pod nazw post?powania: ?wiadczenie us?ug w zakresie obs?ugi biurowej oraz infolinii ˝ nr post?powania ZP/3/GDB/2020). przetagi@krrit.gov.pl https://krrit.eb2b.com.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Prawo zam█wie publicznych, przys?uguj ?rodki odwo?awcze zgodnie z dzia?em VI ˝ ?rodki ochrony prawnej. Wobec og?oszenia oraz SIWZ ?rodki ochrony prawnej przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego, podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie w post?powaniu wnosi si w nast?puj?cych terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b; b) wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt a i b wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Szczeg█?owe informacje na temat odwo?a zawiera dzia VI ustawy Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79500000 - Services d'appui bureautiques 
79521000 - Services de photocopie 
79551000 - Services de dactylographie 
79610000 - Services de placement de personnel 
79995200 - Services de catalogage 
79999100 - Services de scanning