Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires

2023/S 186-580602  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 27/09/2023 S186 Pologne-Varsovie: Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires 2023/S 186-580602 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Numéro national d'identification: PL Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Bralewska Courriel: beata.bralewska@intercity.pl Téléphone: +48 451060690 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.intercity.pl
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie przez "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o. kolejowych us?ug przewozowych na rzecz "PKP Intercity" S.A Numéro de référence: 23/WNP-019931/PRZ
II.1.2) Code CPV principal 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie przez "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o. kolejowych us?ug przewozowych na rzecz "PKP Intercity" S.A.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie przez "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o. kolejowych us?ug przewozowych na rzecz "PKP Intercity" S.A.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans appel à la concurrence préalable Explication:
Koleje Mazowieckie s? jedynym potencjalnym wykonawc? mog?cym ?wiadczy? us?ug? przewozu (podwykonawstwo) poci?gami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list? organizacji prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku - numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, który nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutów; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??czników.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania wykonawcy informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przes?ana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej - wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia - wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1-2, jak równie? w terminach okre?lonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/09/2023 ?wiadczenie przez "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o. kolejowych us?ug przewozowych na rzecz "PKP Intercity" S.A 27/09/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
63711000 - Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires