Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services aprËs-vente

2023/S 193-600972  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Varsovie: Services aprËs-vente 2023/S 193-600972 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo FinansÛw NumÈro national d'identification: 5260250274 Adresse postale: ?wi?tokrzyska 12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-916 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ryszard Jakubowski Courriel: wzp@mf.gov.pl TÈlÈphone: +48 226945594 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gov.pl/finanse Adresse du profil díacheteur: https://mf.ezamawiajacy.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Affaires Èconomiques et financiËres
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug bezpo?redniej obs?ugi klienta Systemu Poboru Op?aty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej NumÈro de rÈfÈrence: R/017/22/DPO/G/270
II.1.2) Code CPV principal 79342320 Services aprËs-vente
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug bezpo?redniej obs?ugi Klienta (SPOE KAS) w w utworzonych przez Wykonawc? punktach dystrybucji przez okres 36 miesi?cy liczony od dnia ich uruchomienia tj. od dnia 01.10.2023 r. Etapem poprzedzaj?cym ?wiadczenie us?ug jest ich przygotowanie oraz wdro?enie. W ramach zamÛwienia podstawowego przewiduje si? funkcjonowanie 100 punktÛw dystrybucji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 51 116 688.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 63 819 512.20 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Teren ca?geo kraju
II.2.4) Description des prestations:

   2. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie Us?ug bezpo?redniej obs?ugi klienta Systemu Poboru Op?aty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS).
   2. 2. Zamawiaj?cy zgodnie z postanowieniem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? zastosowania prawa opcji. Zamawiaj?cy uprawniony jest do wielokrotnego korzystania z prawa opcji, z zastrze?eniem, ?e ??cznie w ramach prawa opcji liczba nowych PD nie przekroczy maksymalnej liczby 30 (s?ownie: trzydziestu) nowych lokalizacji PD
   2. 3. Wykonawca zobowi?zany b?dzie ?wiadczy? Us?ugi, o ktÛrych mowa w pkt
   2. 1. i
   2. 2. na warunkach i w lokalizacjach okre?lonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych Za??cznik G do SWZ (zwanych dalej PPU).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Zamawiaj?cym jest Minister FinansÛw. Ministerstwo FinansÛw zosta?o wskazane w og?oszeniu z uwagi na ograniczenia formularza.
   2.  Umowa w zakresie wdro?enia zamÛwienia zosta?a zawarta po
   1. 06.2023 r.
   3.  Projektowane postanowienia umowy zawieraj? szczegÛ?owe zapisy dot. terminÛw realizacji
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 038-111184
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug bezpo?redniej obs?ugi klienta Systemu Poboru Op?aty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kapsch Telematic Services sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 0000340505 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 51 116 688.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 63 819 512.20 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. SzczegÛ?owo zasady i terminy wnoszenia odwo?a? uregulowane zosta?y w art. 513-515 ustawy Pzp.
   3.  Skarga do s?du przys?uguje Stronom, oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego na orzeczenie Izby. SzczegÛ?owo zasady i terminy wnoszenia skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 579 i nast?pnych ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/10/2023 ?wiadczenie us?ug bezpo?redniej obs?ugi klienta Systemu Poboru Op?aty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79342320 - Services après-vente