Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 20/12/2022
Type de procédure : ProcÚdure restreinte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'architecture, d'ing╚nierie et de planification

2022/S 226-650019  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Services d'architecture, d'ing╚nierie et de planification 2022/S 226-650019 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: Akademia Sztuki Wojennej Adresse postale: Al. Gen. A. Chru?ciela 103 Ville: Warszawa Code postal: 00-910 Pays: Pologne Point(s) de contact: ARKADIUSZ DREWNIAK E-mail: a.drewniak@akademia.mil.pl Fax: +48 261814085 Adresse(s) internet: Adresse g╚n╚rale du pouvoir adjudicateur/de l'entit╚ adjudicatrice: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/ Soumission des offres et des demandes de participation par voie ╚lectronique: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse aupr╦s de laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues:
Nom officiel: Akademia Sztuki Wojennej Adresse postale: Al. gen. A. Chru?ciela 103 Ville: Warszawa Code postal: 00-910 Pays: Pologne Adresse aupr╦s de laquelle le cahier des charges et les documents compl╚mentaires (y compris les documents relatifs un dialogue comp╚titif et un syst╦me d'acquisition dynamique) peuvent ═tre obtenus:
Nom officiel: Akademia Sztuki Wojennej Adresse postale: Al. gen. A. Chru?ciela 103 Ville: Warszawa Code postal: 00-910 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wydzia? Ochrony Informacji Niejawnych ┐ l'attention de: Micha? Majewski E-mail: m.majewski@akademia.mil.pl T╚l╚phone: +48 261813911 Adresse laquelle les offres ou demandes de participation doivent ═tre envoy╚es:
Nom officiel: Akademia Sztuki Wojennej Adresse postale: Al. gen. A. Chru?ciela 103 Ville: Warszawa Code postal: 00-910 Pays: Pologne Point(s) de contact: Punkt Podawczy ASzWoj budynek nr 52 ˝ Biuro Przepustek ┐ l'attention de: Arkadiusz Drewniak E-mail: a.drewniak@akademia.mil.pl T╚l╚phone: +48 261813780 Adresse internet: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet a.drewniak@akademia.mil.pl https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/ https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet m.majewski@akademia.mil.pl a.drewniak@akademia.mil.pl https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
I.3) Activit╚ principale Autre: Edukacja
I.4) Attribution de march╚ pour le compte dÝautres pouvoirs adjudicateurs/entit╚s adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du march╚
II.1) Description
II.1.1) Intitul╚ attribu╚ au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Opracowanie dokumentacji projektowo˝kosztorysowej ..dla zadania:ĐZesp█? laboratori█w system█w dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia dzia?a? SZ RP ze szkolnym o?rodkiem dowodzenia i cyberbezpiecze?stwa
II.1.2) Type de march╚ et lieu dÝex╚cution, de livraison ou de prestation Services Cat╚gorie de services n 17: Services d'architecture; services d'ing╚nierie et services int╚gr╚s d'ing╚nierie; services d'am╚nagement urbain et d'architecture paysag╦re; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques Code NUTS PL911 Miasto Warszawa PL911 Miasto Warszawa
II.1.3) Information sur lÝaccord-cadre
II.1.4) Information sur lÝaccord-cadre
II.1.5) Description succincte du march╚ ou de lÝacquisition/des acquisitions:
Przedmiotem zam█wienia jest opracowanie dokumentacji projektowo ˝ kosztorysowej oraz uzyskanie niezb?dnych uzgodnie?, pozwole? i decyzji administracyjnych wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla zadania: ĐZesp█? laboratori█w system█w dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia dzia?a? SZ RP ze szkolnym o?rodkiem dowodzenia i cyberbezpiecze?stwaţ.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les march╚s publics) 71240000 Services d'architecture, d'ing╚nierie et de planification 71240000 Services d'architecture, d'ing╚nierie et de planification
II.1.7) Information sur la sous-traitance
II.1.8) Lots Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2) Quantit╚ ou ╚tendue du march╚
II.2.1) Quantit╚ ou ╚tendue globale:
II.2.2) Information sur les options Options: non
II.2.3) Reconduction Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Dur╚e du march╚ ou d╚lai d'ex╚cution des travaux en jours: 450 ( compter de la date dÝattribution du march╚)
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exig╚s:
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium-(dla wykonawc█w dopuszczonych do drugiego etapu postepowania, przy sk?adaniu oferty) w wysoko?ci 80 000 000 brutto (s?ownie z?otych: osiemdziesi?t tysi?cy).
 
2.Wadium mo?e by? wnoszone wed?ug wyboru wykonawcy przed up?ywem terminu sk?adania ofert w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
 1)pieni?dzu;
 2)gwarancjach bankowych;
 3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
 4)por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
 
3.Wadium wnoszone w pieni?dzu wp?aca si? przelewem na rachunek bankowy nr 62 1130 1017 0020 1546 2290 0001 w Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
 
4.Wadium wnoszone w pieni?dzu musi by? opisane w spos█b umo?liwiaj?cy jego identyfikacj?, poprzez podanie znaku sprawy: ASzWoj-PK-ZZP-261.54.2022.
 
5.Skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu nast?puje z chwil? uznania ?rodk█w pieni??nych na rachunku bankowym zamawiaj?cego, o kt█rym mowa w ust. 3, przed up?ywem terminu sk?adania ofert (tj. przed up?ywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk?adania ofert).
 
6.Wadium wniesione w pieni?dzu zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.
 
7.Je?eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji / por?czenia, o kt█rych mowa w ust. 2 pkt 2 ˝ 4, wykonawca przekazuje zamawiaj?cemu orygina? gwarancji lub por?czenia, w postaci papierowej razem z ofert?.
 
8.Wadium wniesione w formie gwarancji / por?czenia musi obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert?.
 
9.Z tre?ci gwarancji / por?czenia winno wynika? nieodwo?alne i bezwarunkowe, na ka?de pisemne ??danie zg?oszone przez zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie gwaranta do wyp?aty zamawiaj?cemu pe?nej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
 
10.Tre?? gwarancji / por?czenia nie mo?e zawiera? postanowie? uzale?niaj?cych jego dalsze obowi?zywanie od zwrotu orygina?u dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
 
11.Gwarancja / por?czenie musi zawiera? w swojej tre?ci wskazanie adresu pocztowego na kt█ry zamawiaj?cy prze?le o?wiadczenie o zwolnieniu wadium, o kt█rym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy pzp.
 
12.Zamawiaj?cy dokona zwrotu wadium na zasadach okre?lonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy pzp.
 
13.Zamawiaj?cy odrzuci ofert? je?eli wykonawca nie wni█s? wadium, lub wni█s? w spos█b nieprawid?owy lub nie utrzymywa? wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert? lub z?o?y? wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt█rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt
   3. 
III.1.2) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
 
1.W prowadzonym post?powaniu o udzielenie zam█wienia na etapie sk?adania wniosk█w komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, odbywa si?:
 1)za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe lub osobi?cie lub przez pos?a?ca:
 2)lub za po?rednictwem Platformy na adres:
https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. 3) Osob? uprawnion? do porozumiewania si? z Wykonawcami jest p. Arkadiusz DREWNIAK, e-mail: a.drewniak@akademia.mil.pl. 4) Szczeg█?owe informacje dotycz?ce korzystania z Platformy, proces zak?adania konta i logowania si? zosta?y zawarte w instrukcji udost?pnionej przez Zamawiaj?cego na Platformie w zak?adce ĐRegulacje i procedury procesu zakupowegoţ (https://akademiamil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=akademiamil&USER_MENU_HOVER=publicFilesList). 5) Za dat? wp?ywu o?wiadcze?, wniosk█w, zawiadomie? oraz informacji przyjmuje si? ich dat? wczytania na Platformie Zamawiaj?cego. O?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, kt█re wp?yn? do Zamawiaj?cego, uwa?a si? za z?o?one w terminie, je?li ich czytelna tre?? dotrze do Zamawiaj?cego przed up?ywem tego terminu.
 6)Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, musi posiada? konto na Platformie Zakupowej https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 7) Przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w Wykonawca mo?e zadawa? pytania do tre?ci Zaproszenia, og?oszenia za po?rednictwem Platformy poprzez funkcjonalno?? ĐZADAJ PYTANIEţ (opcja ta nie wymaga logowanie do Platformy) lub po przyst?pieniu do post?powania poprzez funkcjonalno?? ĐPRZYST?P DO POST?POWANIAţ i po zalogowaniu si? przez Wykonawc? na konto u?ytkowania w zak?adce ĐKorespondencjaţ. Odpowied? na pytanie zostanie udzielona do wiadomo?ci publicznej na Platformie oraz b?dzie widoczna dla zalogowanych Wykonawc█w, kt█rzy przyst?pili do post?powania w zak?adce ĐKorespondencjaţ.
 8)Wykonawca mo?e zwr█ci? si? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o wyja?nienie tre?ci Zaproszenia, og?oszenia.
 9)Zamawiaj?cy jest obowi?zany udzieli? wyja?nie? niezw?ocznie, jednak nie p█?niej ni? na 6 dni przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w, pod warunkiem, ?e wniosek o wyja?nienie tre?ci Zaproszenia wp?yn?? do Zamawiaj?cego nie p█?niej ni? na 14 dni przed up?ywem terminu sk?adania wniosku. 10) Je?eli Zamawiaj?cy nie udzieli wyja?nie? w terminie, o kt█rym mowa w ust. 9 przed?u?a termin sk?adania wniosk█w o czas niezb?dny do zapoznania si? wszystkich zainteresowanych Wykonawc█w z wyja?nieniami niezb?dnymi do nale?ytego przygotowania i z?o?enia wniosk█w. 11) W przypadku gdy wniosek o wyja?nienie tre?ci Zaproszenia nie wp?yn?? w terminie, o kt█ry mowa w ust. 9, Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku udzielania wyja?nie? Zaproszenia oraz obowi?zku przed?u?ania terminu sk?adnia wniosk█w. 12) Przed?u?enie terminu sk?adania wniosk█w, o kt█rym mowa w ust. 10, nie wp?ywa na bieg terminu sk?adania wniosku o wyja?nienie tre?ci Zaproszenia. 13) W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj?cy mo?e przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w zmieni? tre?? Zaproszenia, og?oszenia. 14) W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta u?ytkownika, wype?nia formularz rejestracyjny dost?pny po klikni?ciu funkcjonalno?ci ĐZa?█? konto za darmoţ. Nast?pnie Wykonawca post?puje zgodnie ze wskaz█wkami Marketplanet OnePlace, kt█re otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. 15) Rejestracja konta nast?puje automatycznie poprzez:
 -podpisanie si? pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub je?eli u?ytkownik nie podpisze si? na wniosku ani nie skontaktuje si? telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ci?gu maksymalnie 6 godzin roboczych. 16) Po up?ywie terminu sk?adania wniosk█w, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane s? mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? w formie elektronicznej za po?rednictwem Platformy, po zalogowaniu si? przez Wykonawc? na konto u?ytkownika, w zak?adce ĐKorespondencjaţ. Wymagania techniczne dotycz?ce mo?liwo?ci korzystania z Platformy Zamawiaj?cego:
Wszyscy Wykonawcy w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiaj?cym na Platformie powinni przed up?ywem terminu sk?adania ofert przyst?pi? do post?powania na Platformie poprzez funkcj? ĐPrzyst?p do post?powaniaţ oraz posiada? za?o?one konto w aplikacji Marketplanet OnePlace.
 
2.W celu bezproblemowej pracy z Platform?, Wykonawca powinien posiada? co najmniej:
 1)sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 56 KB/s;
 2)komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przegl?darka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obs?ug? Active X lub dla system█w operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przegl?darka Firefox z obs?ug? Javy, si?a szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przegl?darka MS Internet Explorer 11 z obs?ug? Active X lub Firefox z obs?ug? Javy, si?a szyfrowania: 128bit;
 3)zainstalowan? dowoln? przegl?dark? internetow?: Chrome; Mozilla Firefox;
 4)w??czon? obs?ug? JavaScript;
 5)pod??czony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawc? certyfikatu u?ywanego przez Wykonawc?.
 
3.Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 1)dokumenty w formacie Đpdfţ zaleca si? podpisywa? formatem PAdES,
 2)dopuszcza si? podpisanie dokument█w w formacie innym ni? Đpdfţ, wtedy nale?y u?y? formatu XAdES. W takiej sytuacji nale?y za??czy? oddzielny plik z podpisem (w takiej sytuacji Wykonawca winien upewni? si?, ?e za??cza oba pliki, tj. plik z tre?ci? dokumentu oraz plik z podpisem elektronicznym).
 3)Zamawiaj?cy zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, kt█rym pos?uguje si? Wykonawca by? podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, b?d? innych kraj█w nale??cych do Unii Europejskiej.
 
4.Obs?ugiwane przez Platform? formaty przesy?anych danych tj. plik█w o wielko?cido 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx,csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
 
5.Ka?dy plik za??czony i zapisany przez Wykonawc? na Platformie, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany. Mo?liwo?? otworzenia pliku dost?pna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu przez Zamawiaj?cego po up?ywie terminu sk?adania ofert.
 
6.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform? stanowi przypi?t? do dokumentu elektronicznego dat? oraz dok?adny czas (hh:mm:ss), znajduj?c? si? po lewej stronie dokumentu w kolumnie ĐData "- czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim ?r█d?em czasu.
 
7.Format kodowania tre?ci w obr?bie platformy - UTF8.
 
8.Ca?a komunikacja pomi?dzy u?ytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy u?yciu bezpiecznego protoko?u HTTPS (szyfrowanie TLS). https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet a.drewniak@akademia.mil.pl https://akademiamil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=akademiamil&USER_MENU_HOVER=publicFilesList https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
III.1.3) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
III.1.4) Autres conditions particuli╦res auxquelles est soumise l'ex╚cution du march╚, notamment eu ╚gard la s ret╚ de la fourniture des prestations et la s╚curit╚ de l'information:
 
2.Wniosek musi by? sporz?dzona zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Zaproszeniu, og?oszeniu.
 
3.Wniosek powinien by? sporz?dzony w j?zyku polskim.
 
4.Wniosek powinien sk?ada? si? z:
 1)wniosku ˝ zgodnie z za??cznikiem nr 1 do Zaproszenia;
 2)dokument█w, o kt█rych mowa w Rozdziale VII Zaproszenia.
 3)w przypadku, gdy wniosek zawiera tajemnice przedsi?biorstwa ˝ dowod█w ˝ zgodnie z zapisami ust. 5;
 4)w przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje pe?nomocnik do wniosku musi by? za??czony orygina? pe?nomocnictwa, zawieraj?cy w szczeg█lno?ci wskazanie post?powania, kt█rego dotyczy i zakresu jego umocowania. Pe?nomocnictwo musi by? podpisane przez osob?/y upowa?nion?/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy upowa?nienie os█b podpisuj?cych pe?nomocnictwa nie wynika z innych dokument█w z?o?onych wraz z wnioskiem, Wykonawca udowodni upowa?nienie tych os█b w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c stosowne pe?nomocnictwa. Dokument pe?nomocnictwa winien zosta? z?o?ony w formie okre?lonej powy?ej;
 5)pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. W przypadku sk?adania oferty przez sp█?k? cywiln? zamiast pe?nomocnictwa Wykonawca mo?e z?o?y? umow? sp█?ki cywilnej z kt█rej w spos█b jednoznaczny wynika? b?dzie spos█b reprezentacji sp█?ki cywilnej,
 
5.W przypadku, gdy informacje zawarte w wniosku stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepis█w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do kt█rych Wykonawca zastrzega, ?e nie mog? by? udost?pniane innym uczestnikom post?powania, musz? by? oznaczone przez wykonawc? klauzul? ĐInformacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiţ. Wykonawca zobowi?zany jest, wraz z przekazaniem tych informacji wykaza? spe?nienie przes?anek okre?lonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrze?enie informacji tajemnicy przedsi?biorstwa bez uzasadnienia, b?dzie traktowane przez Zamawiaj?cego jako bezskuteczne ze wzgl?du na zaniechanie przez Wykonawc? podj?cia niezb?dnych dzia?a? w celu zachowania poufno?ci obj?tych klauzul? informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. Zaleca si?, aby informacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa by?y oddzielone od pozosta?ej (jawnej) cz??ci wniosku.
 
6.Wniosek sporz?dzana jest w j?zyku polskim, w formie elektronicznej, jako formularz elektroniczny wype?niany poprzez Platform?, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob?/y upowa?nion?/e do reprezentowania zgodnie z form? reprezentacji Wykonawcy okre?lon? w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, w?a?ciwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upe?nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, pod rygorem niewa?no?ci (istnieje mo?liwo?? podpisania jej poprzez Platform?) lub w formie pisemnej podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w przypadku os█b prawnych spos█b reprezentacji musi by? zgodny z danymi zawartymi w odpowiednim rejestrze s?dowym, w przypadku przedsi?biorcy b?d?cego osob? fizyczn? ˝ przez osob? wpisan? jako przedsi?biorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej nie b?d?cej przedsi?biorc? ˝ przez t? osob?, w przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika oferta musi zawiera? dokument pe?nomocnictwa w formie pisemnej w oryginale, lub kopii po?wiadczonej notarialnie, w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia ˝ przez osoby uprawnione przez wszystkich wykonawc█w
 
7.Wymagania formalne dotycz?ce sk?adanych elektronicznie w post?powaniu podmiotowych ?rodk█w dowodowych, przedmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych o?wiadcze? i dokument█w:
 1)wniosek sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokumenty te powinny by? podpisane przez osob? upowa?nion? do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z form? reprezentacji Wykonawcy okre?lon? w rejestrze lub innym dokumencie, w?a?ciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upe?nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
 2)w przypadku, gdy podmiotowe ?rodki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzaj?ce umocowanie do reprezentowania zosta?y wystawione przez upowa?nione podmioty:
a) jako dokument elektroniczny ˝ Wykonawca przekazuje ten dokument; b) jako dokument w postaci papierowej ˝ Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym po?wiadczaj?cym zgodno?? cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; Po?wiadczenia zgodno?ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o kt█rym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b , dokonuje notariusz lub:
 - w przypadku podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz dokument█w potwierdzaj?cych umocowanie do reprezentowania ˝ odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia, podmiot udost?pniaj?cy zasoby, ka?dy w zakresie dokumentu, kt█ry go dotycz.
 3)podmiotowe ?rodki dowodowe, w tym o?wiadczenie, o kt█rym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 8, zobowi?zanie/-nia podmiotu udost?pniaj?cego zasoby kt█re nie zosta?y wystawione przez upowa?nione podmioty, oraz wymagane pe?nomocnictwa:
a) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym; b) gdy zosta?y sporz?dzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone w?asnor?cznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokument█w opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po?wiadczaj?cym zgodno?? cyfrowego odwzorowania dokumentem w postaci papierowej.
 4)po?wiadczenia zgodno?ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o kt█rym mowa w ust. 4 pkt 2 powy?ej, dokonuje notariusz lub:
a) w przypadku podmiotowych ?rodk█w dowodowych ˝ odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia, podmiot udost?pniaj?cy zasoby, ka?dy w zakresie dokumentu, kt█ry go dotyczy; b) w przypadku o?wiadczenia, o kt█rym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 8, zobowi?zania podmiotu udost?pniaj?cego zasoby ˝ odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia; c) w przypadku pe?nomocnictwa˝ mocodawca.
d) w przypadku innych dokument█w ˝ odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia, ka?dy w zakresie dokumentu, kt█ry go dotyczy.
 
8.Wniosek wsp█lny.
 1)Wykonawcy ubiegaj?cy si? wsp█lnie o udzielenie zam█wienia (konsorcja i sp█?ki cywilne) ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
 2)Orygina? pe?nomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien by? za??czony do wniosku i zawiera? w szczeg█lno?ci wskazanie post?powania, kt█rego dotyczy i zakresu umocowania pe?nomocnika.
 3)Podpisy na pe?nomocnictwie musz? by? z?o?one przez osoby uprawnione do sk?adania o?wiadcze? woli wymienione we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc█w. W przypadku, gdy upowa?nienie os█b podpisuj?cych pe?nomocnictwa nie wynika z innych dokument█w z?o?onych wraz z wnioskiem Wykonawca udowodni upowa?nienie tych os█b w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c stosowne pe?nomocnictwa. Dokument pe?nomocnictwa winien zosta? z?o?ony w spos█b okre?lony w rozdz. VII ust. 1 pkt.
   8. 
 4)W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia (sp█?ki cywilne/konsorcja), ?aden z nich nie mo?e podlega? wykluczeniu z powodu niespe?niania warunk█w, o kt█rych mowa rozdziale V.
 5)Ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o dopuszczenie do post?powania (ka?dy cz?onek konsorcjum/wsp█lnik sp█?ki cywilnej) sk?adaj?cych wniosek wsp█lnie musi wykaza? brak podstaw do wykluczenia, w tym celu ka?dy z cz?onk█w konsorcjum/ wsp█lnik sp█?ki cywilnej samodzielnie wype?nia o?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z powodu okoliczno?ci wymienionych w Rozdziale V ust.1-4, na formularzu - za??cznik nr 2 do Zaproszenia.
 6)O?wiadczenia lub formularze, sporz?dzone zgodnie z za??czonymi do Zaproszenia wzorami, sk?ada i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawc█w Pe?nomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisuj?c w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawc█w sk?adaj?cych ofert? wsp█ln?.
III.1.5) Habilitation de s╚curit╚:
III.2)
 
 
Conditions de participation
III.2.1) Situation propre Crit╦res relatifs la situation personnelle d'op╚rateurs ╚conomiques (susceptibles d'entraËner leur exclusion), y compris exigences relatives leur inscription un registre professionnel ou du commerce Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies:
   1.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc?:
 1)b?d?cego osob? fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo:
a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o kt█rym mowa w art. 228˝230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46˝48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1˝4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f) pracy ma?oletnich cudzoziemc█w, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe, h) o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego;
 2)je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 1;
 3)wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci;
 4)wobec kt█rego orzeczono zakaz ubiegania si? o zam█wienia publiczne;
 5)je?eli zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e wykonawca zawar? z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie;
 6)je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85 ust. 1, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z wykonawc? do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny spos█b ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia.
 
2.Z postepowania o udzielenie zam█wienia wyklucz si? wykonawc? w stosunku do kt█rego zachodz? okoliczno?ci wskazane w art. 405 ust. 2 pkt.3 Pzp
 1)kt█rego uznano za nieposiadaj?cego wiarygodno?ci niezb?dnej do wykluczenia zagro?enia dla obronno?ci lub bezpiecze?stwa pa?stwa, tak?e w inny spos█b ni? w drodze wydania decyzji o cofni?ciu ?wiadectwa bezpiecze?stwa przemys?owego, o kt█rej mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
   3. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc? w stosunku do kt█rego zachodz? okoliczno?ci wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspierania agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) tj. :
 1)wykonawc? oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisanego na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3;
 2)wykonawc? oraz uczestnika konkursu, kt█rego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3;
 3)wykonawc? oraz uczestnika konkursu, kt█rego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r.
o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt
   3. 

   4. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc? w stosunku do kt█rego zachodz? okoliczno?ci wskazane w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str.1):
 1)obywateli rosyjskich lub os█b fizycznych lub prawnych, podmiot█w lub organ█w z siedzib? w Rosji;
 2)os█b prawnych, podmiot█w lub organ█w, do kt█rych prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o kt█rym mowa w pkt 1 niniejszego ust?pu lub
 3)os█b fizycznych lub prawnych, podmiot█w lub organ█w dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o kt█rym mowa w pkt 1) lub 2) niniejszego ust?pu
   5. Je?eli wykonawca zamierza, powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcom nieb?d?cym podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby, warunek braku podstaw wykluczenia z post?powania, na podstawie przes?anek wymienionych w ust. 2 i 3, winien spe?ni? ka?dy z podwykonawc█w w przypadku gdy przypada na niego ponad 10 % warto?ci zam█wienia.
   6. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczno?ci, o kt█rych mowa w ust. 2 i 3, Zamawiaj?cy odrzuca ofert?. Zaistnienie przes?anki wykluczenia b?dzie weryfikowane na podstawie og█lnodost?pnych baz danych zgodnie z informacj? podan? przez Urz?d Zam█wie? Publicznych (patrz: Stosowanie unijnego zakazu udzia?u wykonawc█w rosyjskich w zam█wieniach - Urz?d Zam█wie? Publicznych (uzp.gov.pl).
   7. Wykonawca mo?e zosta? wykluczony przez Zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zam█wienia. Crit╦res relatifs la situation personnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraËner leur rejet), y compris exigences relatives leur inscription un registre professionnel ou du commerce Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies:
   1.  W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nast?puj?cych dokument█w:
 1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?ca orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
 2)o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bny wniosek, o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie wniosku, niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ˝ za??cznik nr 3 do Zaproszenia;
 3)o?wiadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu - za??cznik nr 2 do Zaproszenia.
 4)wykaz os█b, kt█re b?d? uczestniczy? w wykonaniu zam█wienia i spe?niaj?cych wymagania Zamawiaj?cego na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz█r wykazu stanowi za??cznik nr 4 do Zaproszenia; Zgodnie z powy?szym wykazem Wykonawca jest zobowi?zany za??czy? do wniosku wymagane dokumenty:
 - Aktualne za?wiadczenie o wpisie na list? cz?onk█w, wydane przez w?a?ciw? izb? samorz?du zawodowego z okre?lonym w nim terminem wa?no?ci;  -Wa?ne po?wiadczenia bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul? Đpoufneţ lub wy?sz?, wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);  -Za?wiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;  -?wiadectwo/za?wiadczenie uko?czenia kursu w zakresie projektowania system█w zabezpiecze? technicznych stopni 1-4/NO;  - Wpis na list? kwalifikowanych pracownik█w zabezpieczenia technicznego;
 5)wykaz wykonanych us?ug o warto?ci i zakresie wskazanym w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 b Zaproszenia, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych r█wnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane w okresie ostatnich 3 miesi?cy - za??cznik nr 5 do Zaproszenia;
 6)o?wiadczenie Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia sk?adane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru stanowi?cego- za??cznik nr 6 do Zaproszenia;
 7)o?wiadczenie Wykonawcy o spe?nieniu wymog█w przepis█w o ochronie informacji niejawnych zgodnie z za??cznikiem nr 7 do Zaproszenia;
 8)o?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z powodu okoliczno?ci wymienionych w rozdziale V ust.3 i 4, na formularzu, kt█rego wz█r stanowi za??cznik nr 8 do Zaproszenia.
 9)aktualne ?wiadectwo Bezpiecze?stwa Przemys?owego pierwszego stopnia, potwierdzaj?ce zdolno?? Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ĐPOUFNEţ (zgodnie zart. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych tekst jedn.: Dz. U. Nr z 2019 r. poz. 742, z 2022 r. poz 655
Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w ust. 1 pkt 1 - sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w ust. 1 pkt
   1. 
 
3.Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 1 pkt 1 powy?ej, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy okre?lone w ust. 1 pkt 1 powy?ej stosuje si? odpowiednio.
 
4.W zakresie nieuregulowanym ustaw? Pzp lub niniejszym Zaproszeniem do o?wiadcze? i dokument█w sk?adanych przez Wykonawc? w post?powaniu zastosowanie maj? w szczeg█lno?ci przepisy rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy oraz rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie.
III.2.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.2.3) Capacit╚ technique et/ou professionnelle Crit╦res relatifs la capacit╚ technique et/ou professionnelle d'op╚rateurs ╚conomiques (susceptibles d'entraËner leur exclusion) Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu na zasadach okre?lonych w Rozdziale V Zaproszenia.
 
2.O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki dotycz?ce:
 1)zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie.
 2)uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada:
a) aktualne ?wiadectwo Bezpiecze?stwa Przemys?owego pierwszego stopnia, potwierdzaj?ce zdolno?? Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ĐPOUFNEţ (zgodnie zart. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych tekst jedn.: Dz. U. Nr z 2019 r. poz. 742, z 2022 r. poz 655);
 3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie.
 4)zdolno?ci technicznej lub zawodowej:
Opis spe?nienia warunku:
a) zdolno?? techniczna:
Wykonawca spe?ni warunek w sytuacji, kiedy wyka?e, ?e wykona?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych r█wnie? wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedn?) umow? o warto?ci co najmniej 5 mln z?: polegaj?c? na opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy obiektu kubaturowego o charakterze newralgicznym (technologia i/lub rozwi?zania techniczne dla budynku i/lub pomieszcze? kancelarii tajnych oraz innych pomieszcze? zapewniaj?ce poziom zabezpieczenia miejsca ˝ Đpoziom IIIţ) z niezb?dn? infrastruktur? techniczn? o kubaturze min. 20 000 m3 oraz z?o?y dowody potwierdzaj?ce, ?e us?uga ta zosta?a wykonana nale?ycie.  -przez 1 umow? Zamawiaj?cy rozumie 1 umow?/pojedyncze, odr?bne zobowi?zanie, Uwaga.
? Dla potrzeb oceny spe?niania warunku okre?lonego w Rozdziale VI ust. 2 pkt. 4 lit. a) je?li warto?? zam█wienia (umowy) jest okre?lona w innej walucie ni? w z?otych polskich, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej warto?ci na z?ote polskie ˝ na podstawie ?redniego kursu z?otego w stosunku do walut obcych okre?lonego w Tabeli Kurs█w Narodowego Banku Polskiego na dzie? opublikowania Og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.? Je?eli w?dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty,?za??podstaw??przeliczenia przyjmuje si? ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, w kt█rym zostanie on opublikowany. ? Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? weryfikacji potwierdzenia nale?ytego wykonania prac bezpo?rednio u podmiotu, na rzecz kt█rego by?y wykonane.? ? W przypadku gdy Wykonawca wykonywa? w ramach jednego kontraktu/ umowy wi?kszy zakres prac, dla potrzeb zam█wienia powinien wyodr?bni? i poda? zakres i warto?? ka?dego zam█wienia, o kt█rym mowa powy?ej. ? Je?eli Wykonawca wykazuje do?wiadczenie nabyte w ramach kontraktu (zam█wienia/umowy) realizowanego przez wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia (konsorcjum), Zamawiaj?cy nie dopuszcza by Wykonawca polega? na do?wiadczeniu grupy wykonawc█w, kt█rej by? cz?onkiem, je?eli faktycznie i konkretnie nie wykonywa? wykazywanego zakresu prac. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? zwr█cenia si? do wykonawcy o wyja?nienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowod█w np. umowy konsorcjum, z kt█rej wynika zakres obowi?zk█w czy wystawionych przez wykonawc? faktur. b) zdolno?? zawodowa  -dysponuje do wykonania zam█wienia minimum 1 (jednym) projektantem z 5-letnim do?wiadczeniem posiadaj?cymi nast?puj?ce kwalifikacje i uprawnienia: uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej, aktualne za?wiadczenie o wpisie na list? cz?onk█w, wydane przez w?a?ciw? izb? samorz?du zawodowego z okre?lonym terminem wa?no?ci, po?wiadczenie bezpiecze?stwa lub upowa?nienie uprawniaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych do klauzuli ĐPOUFNEţ, aktualne za?wiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;  -dysponuje do wykonania zam█wienia minimum 1 (jednym) projektantem z 5 letnim do?wiadczeniem posiadaj?cymi nast?puj?ce kwalifikacje i uprawnienia: uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci instalacji w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, ?wiadectwo/za?wiadczenie uko?czenia kursu w zakresie projektowania system█w zabezpiecze? technicznych stopni 1-4/NO, wpis na list? kwalifikowanych pracownik█w zabezpieczenia technicznego, aktualne za?wiadczenie o wpisie na list? cz?onk█w, wydane przez w?a?ciw? izb? samorz?du zawodowego z okre?lonym terminem wa?no?ci, po?wiadczenie bezpiecze?stwa lub upowa?nienie uprawniaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych do klauzuli ĐPOUFNEţ, aktualne za?wiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;  - dysponuje do wykonania zam█wienia minimum 1 (jednym) projektantem z 5 letnim do?wiadczeniem posiadaj?cymi nast?puj?ce kwalifikacje i uprawnienia: uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej, ?wiadectwo/za?wiadczenie uko?czenia kursu w zakresie projektowania system█w zabezpiecze? technicznych stopni 1-4/NO, wpis na list? kwalifikowanych pracownik█w zabezpieczenia technicznego, aktualne za?wiadczenie o wpisie na list? cz?onk█w, wydane przez w?a?ciw? izb? samorz?du zawodowego z okre?lonym terminem wa?no?ci, po?wiadczenie bezpiecze?stwa lub upowa?nienie uprawniaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych do klauzuli ĐPOUFNEţ, aktualne za?wiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.  - dysponuje do wykonania zam█wienia minimum 1 (jednym) projektantem z 5 letnim do?wiadczeniem posiadaj?cymi nast?puj?ce kwalifikacje i uprawnienia: Uprawnienia budowlane bez ogranicze? do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, ?wiadectwo/za?wiadczenie uko?czenia kursu w zakresie projektowania system█w zabezpiecze? technicznych stopni 1-4/NO, wpis na list? kwalifikowanych pracownik█w zabezpieczenia technicznego, aktualne za?wiadczenie o wpisie na list? cz?onk█w, wydane przez w?a?ciw? izb? samorz?du zawodowego z okre?lonym terminem wa?no?ci, po?wiadczenie bezpiecze?stwa lub upowa?nienie uprawniaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych do klauzuli ĐPOUFNEţ, aktualne za?wiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 - dysponuje do wykonania zam█wienia minimum 1 (jednym) projektantem z 5 letnim do?wiadczeniem posiadaj?cymi nast?puj?ce kwalifikacje i uprawnienia: Uprawnienia budowlane bez ogranicze? do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? telekomunikacyjnych, ?wiadectwo/za?wiadczenie uko?czenia kursu w zakresie projektowania system█w zabezpiecze? technicznych stopni 1-4/NO, wpis na list? kwalifikowanych pracownik█w zabezpieczenia technicznego, aktualne za?wiadczenie o wpisie na list? cz?onk█w, wydane przez w?a?ciw? izb? samorz?du zawodowego z okre?lonym terminem wa?no?ci, po?wiadczenie bezpiecze?stwa lub upowa?nienie uprawniaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych do klauzuli ĐPOUFNEţ, aktualne za?wiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. c) Wykonawca musi posiada? zdolno?? do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ĐPOUFNEţ oraz spe?nia w tym zakresie wymagania wynikaj?ce z postanowie? Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z p█?n. zm.), zwanej dalej ĐUstaw?ţ-zgodnie z za??cznikiem nr 8 do Zaproszenia.  - posiada akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ĐPOUFNEţ na podstawie art. 48 Ustawy.
   3. Warunki udzia?u w post?powaniu w stosunku do Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych, o kt█rych mowa w ust.2 zostan? spe?nione wy??cznie je?eli:
 1)co najmniej od lidera konsorcjum oraz podmiotu innego ni? lider, je?eli zakres jego udzia?u w realizacji przedmiotu umowy wymaga? b?dzie przetwarzania materia?█w niejawnych o klauzuli POUFNE- w przypadkach okre?lonych w ust. 2 pkt. 2 lit. A ;
 2)co najmniej jeden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia spe?ni warunek samodzielnie - w przypadkach okre?lonych w ust. 2 pkt. 4 lit. A ;
 3)co najmniej od lidera konsorcjum oraz podmiotu innego ni? lider, je?eli zakres jego udzia?u w realizacji przedmiotu umowy wymaga? b?dzie przetwarzania materia?█w niejawnych o klauzuli POUFNE- w przypadkach okre?lonych w ust. 2 pkt. 4 lit. C
 4)co najmniej jeden z wykonawc█w spe?ni warunek samodzielnie lub ??cznie - w przypadkach okre?lonych w ust. 2 pkt 4 lit. B.
   4. Zamawiaj?cy oceniaj?c zdolno?? techniczn? lub zawodow? mo?e na ka?dym etapie post?powania uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli posiadanie przez wykonawc? sprzecznych interes█w, w szczeg█lno?ci zaanga?owanie zasob█w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie? negatywny wp?yw na realizacj? zam█wienia. Crit╦res relatifs la capacit╚ technique et/ou professionnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraËner leur rejet)
III.2.4) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.3) Conditions propres aux march╚s de services
III.3.1) Information relative la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'ex╚cution du service
Les personnes morales sont tenues dÝindiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de la prestation: oui
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Type de proc╚dure
IV.1.1) Type de proc╚dure Restreinte
IV.1.2) Limites concernant le nombre dÝop╚rateurs invit╚s soumissionner ou participer
IV.1.3) R╚duction du nombre dÝop╚rateurs durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.2) Crit╦res dÝattribution
IV.2.1) Crit╦res dÝattribution Prix le plus bas
IV.2.2) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique a ╚t╚ utilis╚e: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Num╚ro de r╚f╚rence attribu╚ au dossier par le pouvoir adjudicateur:
ASzWoj-PK.ZZP.261.54.2022
IV.3.2) Publication(s) ant╚rieure(s) concernant le m═me march╚ non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents compl╚mentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation 20.12.2022 - 10:00
IV.3.5) Date dÝenvoi des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.3.6) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans lÝoffre ou la demande de participation polonais.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le march╚ s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de lÝUnion europ╚enne: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18.11.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo˝kosztorysowej ..dla zadania:ĐZesp█? laboratori█w system█w dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia dzia?a? SZ RP ze szkolnym o?rodkiem dowodzenia i cyberbezpiecze?stwa 20/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71240000 - Services d'architecture, d'ingÚnierie et de planification