Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2020/S 147-361758  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 2020/S 147-361758 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Sztuki Wojennej Adresse postale: al. gen. A. Chru?ciela 103 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-910 Pays: Pologne Point(s) de contact: Eliza Lebiedzi?ska Courriel: e.lebiedzinska@akademia.mil.pl Téléphone: +48 261814532 Fax: +48 261814085 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/ https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórk dla zada?: 1) "rozbiórka budynku nr 67 - piwnica ?ywno?ciowa" 2) "rozbiórka budynku nr 68 - piwnica" Numéro de référence: PK.ZZP.261.22.2020
II.1.2) Code CPV principal 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórk dla zada?: 1) "rozbiórka budynku nr 67 - piwnica ?ywno?ciowa" 2) "rozbiórka budynku nr 68 - piwnica " wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowi?zany jest: 1) wykona dokumentacj wykonawczo-projektow?; 2) uzyska odpowiednie decyzje administracyjne pozwalaj?ce na rozpocz?cie prac rozbiórkowych; 3) sprawowa nadzór autorski podczas wykonywania robót rozbiórkowych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1a i 1b do umowy (Za??cznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 33 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Akademia Sztuki Wojennej
II.2.4) Description des prestations:
Opracowania musz odpowiada przepisom rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129 ze zm.) oraz rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl?dem ochrony przeciwpo?arowej (Dz.U. z 2015 poz. 2117) 1) projekt budowlany wraz z niezb?dnymi uzgodnieniami, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) oraz spe?niaj?cy wymagania rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), zawieraj?cy dane okre?lone w § 5 ust.1 rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl?dem ochrony przeciwpo?arowej (Dz.U. z 2015 poz. 2117) - w liczbie 5 egzemplarzy; 2)projekty wykonawcze w zakresie i formie, o której mowa w § 5 w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) - w liczbie 5 egzemplarzy ka?dego projektu wykonawczego stanowi?cego uzupe?nienie i uszczegó?owienie projektu budowlanego; 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przez któr nale?y rozumie opracowanie zawieraj?ce w szczególno?ci zbiory wymaga?, które s niezb?dne do okre?lenia standardu i jako?ci wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, w?a?ciwo?ci wyrobów budowlanych oraz oceny prawid?owo?ci wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje musz uwzgl?dnia wymagania okre?lone w § 12, 13 i 14 rozporz?dzenia, o którym mowa w pkt 2 - w liczbie 5 egzemplarzy; 4) przedmiary robót, przez które nale?y rozumie opracowania zawieraj?ce zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejno?ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegó?owym opisem oraz wskazaniem w?a?ciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo?ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary robót musz uwzgl?dnia wymagania okre?lone w § od 6 do 10 rozporz?dzenia, o którym mowa w pkt 2 - w liczbie 4 egzemplarzy + 1 egz. na p?ycie w formacie ath; 5) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym, (Dz.U. 2004 r. nr 130, poz. 1389) - w liczbie 4 egzemplarzy + 1 egz. na p?ycie w formacie ath; 6) informacj dotycz?c bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia (BIOZ), (w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odr?bnych przepisów), która b?dzie podstaw do opracowania projektu BIOZ, sporz?dzone zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz?cej bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) - w liczbie 4 egzemplarzy; 7) harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót - w liczbie 2 egzemplarzy; 8) inne opracowania i ekspertyzy techniczne wymagane przepisami prawa (w przypadku konieczno?ci ich zrealizowania do prawid?owego wykonania zadania inwestycyjnego); 9) skan projektu budowlanego w formie elektronicznej PDF.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Kryterium oceny ofert; Cena 60 %; Do?wiadczenie projektantów - 40 %.
   2.  W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców ka?da oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci
:
Cz?? 1 - 700,00 PLN (siedemset z?).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 087-207626
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórk dla zada?: 1) "rozbiórka budynku nr 67 - piwnica ?ywno?ciowa" 2) "rozbiórka budynku nr 68 - piwnica"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Obozowa 82A, lok. 19 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 01-434 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 33 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonania nast?puj?cych zmian tre?ci umowy: 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, b?d?ca nast?pstwem dzia?ania organów administracji, w szczególno?ci przekroczenie zakre?lonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwole?, itp.; termin wykonania przedmiotu umowy mo?e ulec odpowiedniemu przed?u?eniu, o czas niezb?dny do zako?czenia wykonywania jej przedmiotu w sposób nale?yty, nie d?u?ej jednak ni o okres trwania tych okoliczno?ci; 2) zmiana sposobu wykonania umowy w przypadku, gdy wyst?pi konieczno? zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi?za ze wzgl?du na zmiany obowi?zuj?cego prawa; 3) zmiana ceny wykonywanych us?ug projektowych w przypadku, je?eli jest to konieczne i spowodowane zmian stawki podatku od towarów i us?ug (VAT).
   2.  O wyst?pieniu okoliczno?ci mog?cych wp?yn? na zmian terminów, Wykonawca winien niezw?ocznie poinformowa Zamawiaj?cego pisemnie.
   3.  Zmiana terminu umowy nie mo?e skutkowa roszczeniem Wykonawcy o dodatkow zap?at?.
   4.  Zmiana osoby projektanta mo?liwa jest tylko na osob posiadaj?c co najmniej takie same do?wiadczenie jak osoba o której mowa w § 2 ust. 10 pkt 2 umowy.
   5.  Strony przewiduj mo?liwo? zmiany wysoko?ci wynagrodzenia Wykonawcy za pe?nienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania prac budowlanych w nast?puj?cych okoliczno?ciach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto przedmiotu umowy pozostaje bez zmian, a stosownej zmianie ulega cena brutto okre?lona w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy; 2) w przypadku zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?; 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; 4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych planów kapita?owych, o których mowa w ustawie z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita?owych. - je?eli zmiany te b?d mia?y wp?yw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   3.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?,i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia.
   9.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 10. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 11. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pó?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 12. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71248000 - Supervision du projet et documentation