Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'architecture paysag╦re

2021/S 199-519382  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Varsovie: Services d'architecture paysag╦re 2021/S 199-519382 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa w ramach kt█rego dzia?a Zarz?d Zieleni m.st. Warszawy Num╚ro national d'identification: 5252248481 Adresse postale: ul. Ho?a 13 a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-528 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Wicik Courriel: zamowienia@zzw.waw.pl T╚l╚phone: +48 222774200 Fax: +48 222774201 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzw.waw.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/?b=94 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka bud?etowa
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu nad tunelem Po?udniowej Obwodnicy Warszawy Num╚ro de r╚f╚rence: 90/PN/2021
II.1.2) Code CPV principal 71420000 Services d'architecture paysag╦re
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zam█wienia obejmuje: - wykonanie kompletnej, wielobran?owej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotycz?cej 1 Etapu zagospodarowania terenu w pasie drogowym ulicy P?askowickiej na obszarze od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej, w tym terenu nad tunelem Po?udniowej Obwodnicy Warszawy, - pozyskanie wszystkich niezb?dnych uzgodnie?, opinii, zatwierdze?, zg█d, decyzji koniecznych do rozpocz?cia rob█t budowlanych i ogrodniczych, w tym pozytywnej opinii zarz?dcy tunelu Po?udniowej Obwodnicy Warszawy, a tak?e dokonanie skutecznego zg?oszenia rob█t budowlanych, - przeprowadzenie 1 spotkania informacyjnego dla mieszka?c█w i/lub radnych Dzielnicy Ursyn█w, w tym przygotowanie wszelkich materia?█w na spotkanie (wizualizacje, prezentacja, itp.), - pe?nienie nadzoru autorskiego w??cznie z odbiorem ko?cowym inwestycji.
   2.  Przedmiot zam█wienia zosta szczeg█?owo opisany w Opisie Przedmiotu Zam█wienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ oraz w Zestawieniu wyceny Przedmiotu Umowy.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ing╚nierie et services d'inspection 71222000 Services d'architecte pour la conception d'ouvrages ext╚rieurs 71240000 Services d'architecture, d'ing╚nierie et de planification 71248000 Supervision du projet et documentation 71244000 Calcul des co ts, contr┘le des co ts 71242000 Pr╚paration du projet et de la conception, estimation des co ts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia obejmuje: - wykonanie kompletnej, wielobran?owej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotycz?cej 1 Etapu zagospodarowania terenu w pasie drogowym ulicy P?askowickiej na obszarze od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej, w tym terenu nad tunelem Po?udniowej Obwodnicy Warszawy, - pozyskanie wszystkich niezb?dnych uzgodnie?, opinii, zatwierdze?, zg█d, decyzji koniecznych do rozpocz?cia rob█t budowlanych i ogrodniczych, w tym pozytywnej opinii zarz?dcy tunelu Po?udniowej Obwodnicy Warszawy, a tak?e dokonanie skutecznego zg?oszenia rob█t budowlanych, - przeprowadzenie 1 spotkania informacyjnego dla mieszka?c█w i/lub radnych Dzielnicy Ursyn█w, w tym przygotowanie wszelkich materia?█w na spotkanie (wizualizacje, prezentacja, itp.), - pe?nienie nadzoru autorskiego w??cznie z odbiorem ko?cowym inwestycji.
   2.  Przedmiot zam█wienia zosta szczeg█?owo opisany w Opisie Przedmiotu Zam█wienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ oraz w Zestawieniu wyceny Przedmiotu Umowy stanowi?cym za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji, o kt█rej mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z kt█rymi Zamawiaj?cy mo?e zleci Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem realizacj zam█wienia polegaj?cego na: - wykonaniu kompletnej, wielobran?owej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotycz?cej 1 Etapu zagospodarowania terenu na obszarze dzia?ki ew. nr 2/9 z obr?bu 11102 ˝ Opcja nr 1, lub - wykonanie kompletnej, wielobran?owej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotycz?cej wskazanych przez Zamawiaj?cego element█w zagospodarowania terenu, przewidzianych do realizacji w ramach 2 Etapu w pasie drogowym ulicy P?askowickiej na obszarze od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej, w tym na terenie nad tunelem Po?udniowej Obwodnicy Warszawy wraz z pozyskaniem wszystkich niezb?dnych uzgodnie?, opinii, zatwierdze?, zg█d, decyzji koniecznych do realizacji zaprojektowanych element█w zagospodarowania terenu, w tym pozytywnej opinii zarz?dcy tunelu Po?udniowej Obwodnicy Warszawy, a tak?e w przypadku wyst?pienia takiej konieczno? skutecznego zg?oszenia rob█t budowlanych oraz pe?nieniem nadzoru autorskiego nad realizacj zaprojektowanych element█w zagospodarowania terenu ˝ Opcja nr 2, lub - wykonania programu funkcjonalno ˝ u?ytkowego dla wskazanych przez Zamawiaj?cego element█w zagospodarowania terenu, przewidzianych do realizacji w ramach Etapu 3 ˝ Opcja nr
   3. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci zawodowej, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wykona?: a) co najmniej jedn us?ug polegaj?c na wykonaniu1 dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budow lub przebudow terenu zieleni2 o powierzchni co najmniej 6 ha; b) co najmniej jedn us?ug polegaj?c na wykonaniu dokumentacji projektowej lub projektowej i przetargowej na budow lub przebudow terenu zieleni2 o powierzchni co najmniej 500 m2, kt█ry zlokalizowany mia by na stropie obiektu budowlanego lub terenu zieleni2, kt█rego fragment o powierzchni co najmniej 500 m2 zlokalizowany mia by na stropie obiektu budowlanego; c) co najmniej jedn us?ug polegaj?c na wykonaniu1 dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budow lub przebudow terenu zieleni2 o warto?ci zam█wienia3 co najmniej 500 000,00 z (s?ownie z?otych : pi??set tysi?cy).
   2.  Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy potencja?u osobowego, je?eli wyka?e, ?e dysponuje osobami posiadaj?cymi kwalifikacje zawodowe lub do?wiadczenie, przy czym Zamawiaj?cy dopuszcza ??czenie funkcji: a) co najmniej jedn osob?, do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporz?dzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadaj?c wykszta?cenie wy?sze kierunkowe w zakresie architektury krajobrazu I lub II stopnia oraz 5 letnie do?wiadczenie zawodowe w projektowaniu, a tak?e uczestniczy?a w projektowaniu lub nadzorowaniu realizacji minimum jednego zadania obejmuj?cego budow lub przebudow teren█w zieleni na stropie obiektu budowlanego; b) co najmniej jedn osob?, do sprawowania funkcji projektanta, posiadaj?c uprawnienia do pe?nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ogranicze?, w specjalno?ci architektonicznej; c) co najmniej jedn osob?, do sprawowania funkcji projektanta, posiadaj?c uprawnienia do pe?nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ogranicze?, w specjalno?ci drogowej; d) co najmniej jedn osob?, do sprawowania funkcji projektanta, posiadaj?c uprawnienia do pe?nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ogranicze?, w specjalno?ci mostowej; e) co najmniej jedn osob?, do sprawowania funkcji projektanta, posiadaj?c uprawnienia do do pe?nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ogranicze?, w specjalno?ci konstrukcyjno ˝ budowlanej; f) co najmniej jedn osob?, do sprawowania funkcji projektanta, posiadaj?c uprawnienia do pe?nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych; g) co najmniej jedn osob?, do sprawowania funkcji projektanta, posiadaj?c uprawnienia do pe?nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych.
   3.  Zamawiaj?cy nie wyznaczy szczeg█?owego warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej, w zakresie dysponowania maszynami i urz?dzeniami niezb?dnymi do realizacji zam█wienia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
UWAGA: 1 Za wykonan us?ug Zamawiaj?cy rozumie tak us?ug?, kt█ra zosta?a zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiaj?cego / Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana nale?ycie. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwo?ci przedstawianych danych, kt█re b?d wyszczeg█lnione w ofercie. 2 Przez Đteren zieleniţ Zamawiaj?cy rozumie teren wraz z infrastruktur techniczn i budynkami funkcjonalnie z nim zwi?zanymi, pokryty ro?linno?ci?, znajduj?cy si w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miasta, pe?ni?cy funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub os?onowe, a w szczeg█lno?ci park, zieleniec, promenad?, bulwar, ogr█d botaniczny, zoologiczny, jordanowski, ogr█d zabytkowy, cmentarz, a tak?e ziele towarzysz?c ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, sk?adowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemys?owym. 3 W przypadku gdy rozliczenie pomi?dzy Wykonawc?/Podmiotem a Zamawiaj?cym/Odbiorc za wykonane zam█wienie zosta?o dokonane w innej walucie ni w z?otych polskich, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia warto?ci wykonanych zam█wie w innej walucie na z?ote polskie ˝ na podstawie ?redniego kursu z?otego w stosunku do walut obcych okre?lonego w Tabeli Kurs█w Narodowego Banku polskiego na dzie og?oszenia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego. Uwaga! W przypadku sk?adania oferty przez Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie, wykonaniem us?ugi musz wykaza si ??cznie Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie. W przypadku sk?adania oferty przez Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie, dysponowaniem ww. osobami musz wykaza si ??cznie Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zgodnie ze wzorem Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 9 do SWZ
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 15/11/2021 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 3 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 15/11/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie Zamawiaj?cego ˝ ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Do oferty ka?dy wykonawca musi do??czy aktualny na dzie sk?adania ofert Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia, dalej jako ĐJEDZţ. JEDZ stanowi za??cznik nr 2 do SWZ.
   2.  JEDZ stanowi dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji, odpowiednio na dzie sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe.
   3.  Wykonawca mo?e wykorzysta JEDZ z?o?ony w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zam█wienia, je?eli potwierdzi, ?e informacje w nim zawarte pozostaj prawid?owe.
   4.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji.
   5.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia, wraz z o?wiadczeniem, o kt█rym mowa w pkt. 1, tak?e JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si na jego zasoby.
   6.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   7.  Zamawiaj?cy ??da w celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych:
   7. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej:
   7. 1.1. wykazu us?ug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; Wz█r wykazu okre?la za??cznik nr 4 do SWZ;
   7. 1.2. wykazu os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;. Wz█r wykazu os█b stanowi za??cznik nr 4 do SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy ??da w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu:
   8. 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotycz?cej ukarania za wykroczenie, za kt█re wymierzono kar aresztu. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
   8. 2. o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Wz█r o?wiadczenia okre?la za??cznik nr 5 do SWZ;
   8. 3. za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w mo?liwych do wpisania Zamawiaj?cy informuje, ?e szczeg█?owe wymagania zosta?y okre?lone w Rozdziale IX i X SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587722 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587722 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587722 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingÚnierie et services d'inspection 
71222000 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extÚrieurs 
71240000 - Services d'architecture, d'ingÚnierie et de planification 
71242000 - PrÚparation du projet et de la conception, estimation des coűts 
71244000 - Calcul des coűts, contr˘le des coűts 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71420000 - Services d'architecture paysagŔre