01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2018/S 208-475956 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/10/2018 S208  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2018/S 208-475956 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ul. Targowa 74 Warszawa 03-734 Pologne Point(s) de contact: Sylwia Bieli?ska-S?k Courriel: sylwia.bielinska-sek@plk-sa.pl Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.plk-sa.pl www.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Autre activité: Transport kolejowy - zarz?dzanie liniami kolejowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nadzór autorski w obszarze LCS Kutno i LCS ?owicz w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Pozna - pozosta?e roboty, odcinek Sochaczew-Swarz?dz" Numéro de référence: 9090/IRZR3/12643/04269/18/P
II.1.2) Code CPV principal 71000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest Nadzór autorski w obszarze LCS Kutno i LCS ?owicz w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa -Pozna - pozosta?e roboty, odcinek Sochaczew-Swarz?dz", realizowanego w ramach Unijnego Instrumentu Finansowego Connecting Europe Facility (CEF).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 356 866.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71520000 71248000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Linia kolejowa E-20 na odcinku Warszawa-Pozna (odcinek Sochaczew-Swarz?dz).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest Nadzór autorski w obszarze LCS Kutno i LCS ?owicz w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa -Pozna - pozosta?e roboty, odcinek Sochaczew-Swarz?dz", realizowanego W ramach Unijnego Instrumentu Finansowego Connecting Europe Facility (CEF). Przedmiot niniejszego zamówienia polega na ?wiadczeniu Us?ug w zakresie nadzoru autorskiego w obszarze LCS Kutno i LCS ?owicz okre?lonych w pkt 4 OPZ w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa-Pozna - pozosta?e roboty, odcinek Sochaczew-Swarz?dz". Nadzór autorski obj?ty niniejszym zamówieniem dotyczy realizacji 2 kontraktów na roboty budowlane w systemie "buduj": Kontrakt 1 - Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS ?owicz - odcinek Sochaczew - ?ychlin i odcinek Placencja - ?owicz G?ówny" w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Pozna - pozosta?e roboty, odcinek Sochaczew - Swarz?dz", realizowanego w ramach Unijnego Instrumentu Finansowego Connecting Europe Facility (CEF). Kontrakt 2 - Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno - odcinek ?ychlin - Bar?ogi w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Pozna - pozosta?e roboty, odcinek Sochaczew - Swarz?dz", realizowanego w ramach Unijnego Instrumentu Finansowego Connecting Europe Facility (CEF). Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w Tomie III SIWZ ("OPZ").
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas realizacji obowi?zków wynikaj?cych z pkt
   4. 1 OPZ / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
2014-PL-TMC-0185-W
II.2.14) Informations complémentaires Pe?na Nazwa post?powania: Nadzór autorski w obszarze LCS Kutno i LCS ?owicz w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Pozna - pozosta?e roboty, odcinek Sochaczew-Swarz?dz", realizowanego w ramach Unijnego Instrumentu Finansowego Connecting Europe Facility (CEF)
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 133-304072
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Nadzór autorski w obszarze LCS Kutno i LCS ?owicz w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Pozna - pozosta?e roboty, odcinek Sochaczew-Swarz?dz"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire AECOM Polska Sp. z o.o.
7830000292 ul. Pu?awska 2 Warszawa 02-566 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 996 270.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 356 866.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Bran?a konstrukcyjno-budowlana Bran?a srk Bran?a architektoniczna Bran?a mostowa Podwykonawca nieokre?lony na etapie prowadzonego post?powania
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Z uwagi na ograniczon liczb znaków w tre?ci og?oszenia, uniemo?liwiaj?c przekazanie pe?nej informacji, dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania oraz szczegó?owe informacje na temat wymaganych dokumentów dost?pne s pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl Wzory o?wiadcze stanowi za??czniki do Tomu I SIWZ - IDW.
   2.  Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %, Czas realizacji obowi?zków wynikaj?cych z pkt.
   4. 1 OPZ.- 40 %,
   3.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówie publicznych mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
   4.  Uwaga do punktu IV.2.6. Minimalny okres, w którym Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert - 60 dni.
   5.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Prawo zamówie publicznych. Zakres zamówie podobnych oraz warunki na jakich zostan udzielone okre?la TOM III SIWZ - OPZ.
   6.  ?rodkiem komunikacji elektronicznej s?u??cym z?o?eniu przez Wykonawc Jednolitego Dokumentu jest poczta elektroniczna, szczegó?y okre?la TOM I SIWZ - IDW.
   7.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków w poszczególnych Sekcjach Og?oszenia o zamówieniu, wszelkie informacje znajduj si w Tomie I SIWZ - IDW.
   8.  Szacunkowa warto? wskazana w sekcji II
   1. 5 i II
   2. 6 odnosi si do zamówienia podstawowego. https://zamowienia.plk-sa.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast?pnych ustawy Prawo zamówie publicznych
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówie publicznych czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku Post?powania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do których podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami ustawy Prawo zamówie publicznych, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli informacje te zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli informacje zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji Og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 IDW wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71520000 - Services de conduite des travaux