Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 31/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 129-317402  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 129-317402

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 124-303904)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polskie Koleje Pa?stwowe S.A.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142 A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-305
Pays: Pologne
Point(s) de contact: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
Courriel: przetargi@pkp.pl
Téléphone: +48 224749141 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pkp.pl/

http://www.pkp.pl/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
?wiadcz. us?ugi in?yniera kontraktu pe?ni?cego funk. inspektora nadzoru inwestorskiego nad rob. bud. w ramach zad. inwestyc. pn. "Przebudowa i remont (dostosowanie do TSI-PRM) dw. kolej. Jasie Brzeski".

Numéro de référence: KFZ/2020/WNP-011457

II.1.2)
Code CPV principal
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi in?yniera kontraktu pe?ni?cego funkcj inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont (dostosowanie do TSI-PRM) dworca kolejowego Jasie Brzeski".
   2.  Uwaga: Ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci zamieszczenia wi?kszej ilo?ci informacji szczegó?owe informacje zawarte s w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej, adres: https://pkp.eb2b.com.pl

https://pkp.eb2b.com.pl
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 124-303904

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi in?yniera kontraktu pe?ni?cego funkcj inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont (dostosowanie do TSI-PRM) dworca kolejowego Jasie Brzeski".
   2.  Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej "OPZ", stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
   3.  Zakres obowi?zków Wykonawcy zosta szczegó?owo okre?lony we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ.
   4.  Wykonawca jest zobowi?zany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach okre?lonych we wzorze umowy - Za??cznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ - Za??cznik nr 2 do SIWZ.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udzia?em, niemniej jednak zaleca si?, aby Wykonawca bardzo szczegó?owo sprawdzi w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.
   6.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiaj?cy w OPZ na us?ugi nie okre?la wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia.
   7.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
   8.  Wykonawca jest zobowi?zany do wykonywania wszelkich czynno?ci wynikaj?cych z SIWZ oraz Wykonawca zobowi?zuje si do przestrzegania wymaga zgodnie z "Procedur dotycz?c wymaga w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz podwykonawców realizuj?cych us?ugi na rzecz PKP S.A." - która stanowi Za??cznik nr 6 do umowy (w zakresie przepisów BHP).
   9.  Przedmiot zamów. realizowany b?dzie w 2 etapach opisanych szczegó?owo w OPZ, SIWZ oraz wzorze umowy: maksymalny okres realizacji - do 112 tygodnie. Okre?lenie w Sekcji II.2.7 og?oszenia - okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 784 dni co stanowi 112 tyg. 10. Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysoko?ci:500,00 PLN (s?ownie: pi??set z?otych 00/100). 11. Warto? szacunkowa podana w sekcji II.2.6 og?oszenia jest warto?ci zamówienia podstawowego z uwzgl?dnieniem zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 12. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? powierzenia wykonania cz??ci zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowi?zany jest wskaza w dokumencie JEDZ, stanowi?cym Za?. nr 3 do SIWZ, cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawc nazw podwykonawców (o ile s znane na obecnym etapie). 13. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy us?ug. Suma warto?ci tych zamówie nie przekroczy 20 % warto?ci zamówienia podstawowego.Zakres i warunki udzielenia zamówie podobnych zosta?y okre?lone w rozdz. VII SIWZ. 14. Uwaga. Ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci zamieszczenia wi?kszej ilo?ci informacji szczegó?owe informacje zawarte s w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej, adres: https://pkp.eb2b.com.pl

https://pkp.eb2b.com.pl
Lire:


   1.  Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi in?yniera kontraktu pe?ni?cego funkcj inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont (dostosowanie do TSI-PRM) dworca kolejowego Jasie Brzeski".
   2.  Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej "OPZ", stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
   3.  Zakres obowi?zków Wykonawcy zosta szczegó?owo okre?lony we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ.
   4.  Wykonawca jest zobowi?zany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach okre?lonych we wzorze umowy - Za??cznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ - Za??cznik nr 2 do SIWZ.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udzia?em, niemniej jednak zaleca si?, aby Wykonawca bardzo szczegó?owo sprawdzi w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.
   6.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiaj?cy w OPZ na us?ugi nie okre?la wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia.
   7.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
   8.  Wykonawca jest zobowi?zany do wykonywania wszelkich czynno?ci wynikaj?cych z SIWZ oraz Wykonawca zobowi?zuje si do przestrzegania wymaga zgodnie z "Procedur dotycz?c wymaga w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz podwykonawców realizuj?cych us?ugi na rzecz PKP S.A." - która stanowi Za??cznik nr 6 do umowy (w zakresie przepisów BHP).
   9.  Przedmiot zamów. realizowany b?dzie w 2 etapach opisanych szczegó?owo w OPZ, SIWZ oraz wzorze umowy: maksymalny okres realizacji - do 112 tygodnie. Okre?lenie w sekcji II.2.7 og?oszenia - okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 784 dni co stanowi 112 tyg. 10. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. 11. Warto? szacunkowa podana w sekcji II.2.6 og?oszenia jest warto?ci zamówienia podstawowego z uwzgl?dnieniem zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 12. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? powierzenia wykonania cz??ci zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowi?zany jest wskaza w dokumencie JEDZ, stanowi?cym Za?. nr 3 do SIWZ, cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawc nazw podwykonawców (o ile s znane na obecnym etapie). 13. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy us?ug. Suma warto?ci tych zamówie nie przekroczy 20 % warto?ci zamówienia podstawowego. Zakres i warunki udzielenia zamówie podobnych zosta?y okre?lone w rozdz. VII SIWZ. 14. Uwaga. Ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci zamieszczenia wi?kszej ilo?ci informacji szczegó?owe informacje zawarte s w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej, adres: https://pkp.eb2b.com.pl

https://pkp.eb2b.com.pl
VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71521000 - Services de conduite de chantier 
71530000 - Services de conseil en construction 
71540000 - Services de gestion de la construction 
71541000 - Services de gestion de projets de construction 
71630000 - Services de contrôle et d'essais techniques 
71631000 - Services d'inspection technique