Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 129-317427  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Attribution de marché sans publication préalable Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2020/S 129-317427 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie Koleje Pa?stwowe S.A.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa Courriel: przetargi@pkp.pl Téléphone: +48 224749141 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pkp.pl/ http://www.pkp.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga projektowa, dokumentacja przedprojektowa, projektowa i oko?oprojektowa dla lokalizacji uj?tych w umowie ramowej - 10 lokalizacji dworcowych Numéro de référence: KFZ/2019/WNP-009969
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Przebudowa dworca kolejowego P?ochocin
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Lieu principal d'exécution:
P?ochocin
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamówienia szczegó?owego jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, oko?oprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych bran?: budowlanej w tym architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie bran?y sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z us?ugami towarzysz?cymi dla realizacji dokumentacji projektowej, dalej zwana "Dokumentacj?". Wykonawca zobowi?zany jest przygotowa pe?n dokumentacj wraz z pe?nieniem nadzorów autorskich nad realizacj robót budowlanych w oparciu o Dokumentacj?, dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego P?ochocin".
   2.  Post?powanie prowadzone jest w celu zawarcia umów wykonawczych, realizowanych w oparciu o umow ramow nr KIZ02.022.ZU.27514.2017 zawart w dniu 31 sierpnia 2018 r. na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i oko?oprojektowej dla wybranych zada inwestycyjnych obj?tych Programem inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pó?n. zm.), dalej "ustawa Pzp".
   3.  Nadzory autorskie b?d wykonywane od momentu przekazania Wykonawcy robót budowlanych placu budowy do zako?czenia i odbioru inwestycji, uzyskania decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie obiektu, jednak nie krócej ni do zako?czenia prac komisji odbiorowej powo?anej przez Zamawiaj?cego. O planowanym terminie rozpocz?cia robót budowlanych Zamawiaj?cy zobowi?zuje si poinformowa Wykonawc w formie pisemnej.
   4.  Opis przedmiotu zamówienia zosta okre?lony w Za??czniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowi?zany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach okre?lonych we wzorze umowy wykonawczej (Za??cznik nr 3 do SIWZ), stanowi?cej za??cznik do umowy ramowej oraz w opisie przedmiotu zamówienia OPZ) - Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 252
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 110-269392
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 2
Lot nº: 9 Intitulé:
Przebudowa dworca kolejowego P?ochocin
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
27/05/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Meritum Projekt Marek Myrcik Adresse postale: ul. J. Baildona 8A/2 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-115 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 420 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Okre?lenie w sekcji II.2.7 og?oszenia - okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia (dla etapów I-VI) i wynosi 252 dni co stanowi 36 tygodni.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej zgodnie z dzia?em VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Lieu principal d'exécution:
P?ochocin
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia szczegó?owego jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, oko?oprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych bran?: budowlanej w tym architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie bran?y sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z us?ugami towarzysz?cymi dla realizacji dokumentacji projektowej, dalej zwana "Dokumentacj?". Wykonawca zobowi?zany jest przygotowa pe?n dokumentacj wraz z pe?nieniem nadzorów autorskich nad realizacj robót budowlanych w oparciu o Dokumentacj?, dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego P?ochocin".
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 27/05/2019 Fin: 23/07/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 551 250.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Meritum Projekt Marek Myrcik Adresse postale: ul. J. Baildona 8A/2 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-115 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
 1)§ 3 ust. 1 umowy otrzymuje nast?puj?ce brzmienie:
   1.  "Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie ca?kowite rycza?towe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w wysoko?ci netto 551 250,00 PLN (s?ownie: pi??set pi??dziesi?t jeden tysi?cy dwie?cie pi??dziesi?t 00/100) powi?kszone o nale?ny podatek w obowi?zuj?cej stawce, co na dzie zawarcia umowy daje warto? brutto 678 037,50 PLN (s?ownie: sze??set siedemdziesi?t osiem tysi?cy trzydzie?ci siedem 50/100), w podziale na: 1) wynagrodzenie za opracowanie Dokumentacji w kwocie netto: 294 000,00 PLN (s?ownie: dwie?cie dziewi??dziesi?t cztery tysi?ce z?otych 00/100), powi?kszonej o nale?ny podatek w obowi?zuj?cej stawce, z podzia?em na etapy: I. etap I, II i III - po dokonaniu przez Zamawiaj?cego odbioru opracowa wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 1-3 umowy - ??cznie 15 % wynagrodzenia netto, okre?lonego w ust. 1 pkt 1 powy?ej, powi?kszonego o nale?ny podatek w obowi?zuj?cej stawce; II. etap IV - po dokonaniu przez Zamawiaj?cego odbioru opracowa wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 4 umowy - 35 % wynagrodzenia netto, okre?lonego w ust. 1 pkt 1 powy?ej, powi?kszonego o nale?ny podatek w obowi?zuj?cej stawce; III. etap V - po dokonaniu przez Zamawiaj?cego odbioru opracowa wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 5 umowy - 40 % wynagrodzenia netto, okre?lonego w ust. 1 pkt 1 powy?ej, powi?kszonego o nale?ny podatek w obowi?zuj?cej stawce; IV. etap VI - po uzyskaniu i przed?o?eniu Zamawiaj?cemu ostatecznego pozwolenia na budow dla inwestycji potwierdzonego przez w?a?ciwy urz?d - 10 % wynagrodzenia netto, okre?lonego w ust. 1 pkt 1 powy?ej, powi?kszonego o nale?ny podatek w obowi?zuj?cej stawce: 1a) wynagrodzenie dodatkowe w wysoko?ci netto 131 250,00 PLN (s?ownie: sto trzydzie?ci jeden tysi?cy dwie?cie pi??dziesi?t 00/100) powi?kszone o nale?ny podatek w obowi?zuj?cej stawce, co na dzie zawarcia aneksu nr 2 daje warto? brutto 161 437,50 PLN (s?ownie: sto sze??dziesi?t jeden tysi?cy czterysta trzydzie?ci siedem 50/100), po dokonaniu przez Zamawiaj?cego odbioru etapu VI, zgodnego z zaleceniami konserwatorskimi, stanowi?cymi za??cznik do niniejszego aneksu; 2) etap VII - nadzór autorski - po dokonaniu przez Zamawiaj?cego odbioru etapu VII - w kwocie netto: 126 000,00 PLN (s?ownie: sto dwadzie?cia sze? tysi?cy z?otych 00/100), powi?kszonej o nale?ny podatek w obowi?zuj?cej stawce". 2) § 4 Umowy otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: "Termin realizacji umowy Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zosta wykonany w terminie do 23.7.2020 umowy (dla etapów I-VI) oraz w zakresie realizacji nadzoru autorskiego (etap VII) w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 umowy. Jednocze?nie ustala si nast?puj?ce terminy przej?ciowe sporz?dzonych przez Wykonawc opracowa?: 1) etap I: wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 1 umowy - w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy; 2) etap II: wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy - w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy; 3) etap III: wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy - w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy; 4) etap IV: wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 4 umowy - w terminie do
   2. 4.2020 r.; 5) etap V: wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 5 umowy - w terminie do
   9. 7.2020 r.; 6) etap VI: wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 6 umowy - w terminie do 23.7.2020 r.; 7) etap VII: wg terminów wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 7 umowy".
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
 1)W dniu 29 listopada 2019 r. Mazowiecki Woj. Konserwator Zabytków wyda decyzj orzekaj?c o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych woj. mazowieckiego budynku dworca kolejowego P?ochocin. 2) W dniu 12 grudnia 2019 r. Woj. Urz?d Ochrony Zabytków w Warszawie wyda zalecenia konserwatorskie dla inwestycji przebudowy budynku dworca kolejowego P?ochocin. 3) Powy?sze spowodowa?o konieczno? wprowadzenia do umowy zmian w zakresie terminu oraz kosztów realizacji projektu. 4) Art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp umo?liwia zmiany umowy, gdy jej konieczno? spowodowana jest okoliczno?ciami, których Zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt staranno?ci?, nie móg przewidzie?, a warto? zmiany nie przekracza 50 % warto?ci zamówienia okre?lonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, ponadto w SIWZ (§ 13 ust. 5 pkt 2 i 5 proj. umowy) zosta?a przewidziana mo?liwo? wprowadzenia zmian w zakresie terminu oraz kosztów realizacji w postaci jednoznacznych postanowie umownych, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 420 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 551 250.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection