Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Profil d'acheteur
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2021/S 37-093268  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2021/S 037-093268 Avis sur un profil d'acheteur
Le présent avis concerne: Avis de préinformation Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fundusz Sk?adkowy Ubezpieczenia Spo?ecznego Rolników Adresse postale: ul. Stanis?awa Moniuszki 1A Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-014 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Borucka Courriel: przetargi@fsusr.gov.pl Téléphone: +48 667333357 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.fsusr.gov.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne.html
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne.html Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Osoba prawna typu korporacyjnego
I.5) Activité principale Autre activité: Obowi?zkowe zabezpieczenia spo?eczne
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug zwi?zanych z realizacj remontów dla nieruchomo?ciach FSUSR rozmieszczonych na terenie ca?ego kraju
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71251000 Services d'architecture et de métrage vérification 71320000 Services de conception technique 71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Us?ugi b?d dotyczy nieruchomo?ci w Ko?obrzegu, ?winouj?ciu, Hory?cu-Zdroju, K?obucku, Gnie?nie, Bia?ymstoku, Opolu, Ostrowie Wlkp. Rzeszowie.
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi dotycz nast?puj?cych zagadnie zwi?zanych z realizacj inwestycji/remontów w nieruchomo?ciach zamawiaj?cego:
   1.  Wykonanie dokumentacji projektowych dla nieruchomo?ci FSUSR rozmieszczonych na terenie ca?ego kraju. Us?uga obejmuje ?wiadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Jedno z zada przewiduje wykonanie inwentaryzacji powierzchniowych dla 7 nieruchomo?ci.
   2.  Pe?nienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego / inspektora nadzoru nad realizacj zada inwestycyjnych w nieruchomo?ciach po?o?onych na terenie ca?ego kraju. Us?ug nadzoru obj?ty b?dzie równie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Us?ugi b?d dotyczy nieruchomo?ci w Ko?obrzegu, ?winouj?ciu, Hory?cu-Zdroju, K?obucku, Gnie?nie, Bia?ymstoku, Opolu, Ostrowie Wlkp. Rzeszowie. Szczegó?owy opis i lokalizacje zostan podane w Og?oszeniach o zamówieniu i dokumentacjach post?powa?.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamówienia zosta?y uwzgl?dnione w planie post?powa na 2021 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówie Publicznych - dla us?ug. Post?powania b?d uruchamiane sukcesywnie w trakcie trwania 2021 r. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? ??czenia odpowiednich tematycznie cz??ci zamieszczonych we wst?pnym og?oszeniu informacyjnym, przy czym w og?oszeniu o zamówieniu uwzgl?dni mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71251000 - Services d'architecture et de métrage vérification 
71320000 - Services de conception technique 
71520000 - Services de conduite des travaux