Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection

2022/S 150-430806  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 2022/S 150-430806 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 NumÈro national d'identification: 015314758 Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pion ZamÛwie? Publicznych ñ Dzia? Post?powa? Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl TÈlÈphone: +48 224455306 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacj? Uj?cia i Komory Rozdzielczej przed Zbiornikami Kontaktowymi na terenie Zak?adu PÛ?nocnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20 NumÈro de rÈfÈrence: 00438/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2022
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacj? Uj?cia i Komory Rozdzielczej przed Zbiornikami Kontaktowymi na terenie Zak?adu PÛ?nocnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Valeur hors TVA: 300 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 71240000 Services d'architecture, d'ingÈnierie et de planification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Lieu principal d'exÈcution:
Wieliszew
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacj? Uj?cia i Komory Rozdzielczej przed Zbiornikami Kontaktowymi na terenie Zak?adu PÛ?nocnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires szczegÛ?owe okre?lenie terminu realizacji zamÛwienia znajduje si? w projekcie umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 063-167092
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacj? Uj?cia i Komory Rozdzielczej przed Zbiornikami Kontaktowymi na terenie Zak?adu PÛ?nocnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "CONSTRUCTION" sp. z o.o.
Adresse postale: ul. WspÛlna 27A lok. 39 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-519 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 479 875.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 300 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y? dokumentÛw wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.2 og?oszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc? innych odpowiednich dokumentÛw w celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III
   1. 2 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.2)
:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 8 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentÛw tam wskazanych).
   3.  Oferta powinna by? sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   4.  Ofert? wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi? i z?o?y? zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w Rozporz?dzeniu wskazanemu w pkt
   1. 2.2. IDW.
   5.  Przedmiotowe zamÛwienie jest cz??ci? wi?kszego zamÛwienia udzielanego w cz??ciach. Ka?da cz??? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania w ramach zamÛwienia udzielanego w cz??ciach. Warto?? cz??ci zamÛwienia nie przekracza kwoty okre?lonej w przepisach, do ktÛrych odsy?a art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Warto?? ca?o?ci zamÛwienia przekracza kwot? okre?lon? w przepisach, do ktÛrych odsy?a art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale IX Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s?
:
a) odwo?anie, b) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 505-578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579-590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/08/2022 Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspectionType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification