Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'arpentage

2020/S 147-361724  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services d'arpentage 2020/S 147-361724 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Roessler Courriel: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl Téléphone: +48 327774929 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wody.gov.pl www.wody.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Obs?uga geodezyjna inwestycji (OGI) zwi?zana z realizacj projektu pn.: "Modernizacji jazów odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Gliwice - woj. opolskie - etap II" Numéro de référence: GL.ROZ.2810.31.2020.EB
II.1.2) Code CPV principal 71355000 Services d'arpentage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest obs?uga geodezyjna inwestycji (OGI) zwi?zanej z realizacj projektu pn. "Modernizacja jazów odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Gliwice, woj. opolskie - etap II".
   1.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ.
   2.  Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 053 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354000 Services d'établissement de cartes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exécution:
 - tereny gminy Walce i gminy Zdzieszowice, pow. krapkowicki, woj. opolskie, - tereny gminy Prószków i gminy miasto Opole, pow. opolski, woj. opolskie, - terenie gminy Dobrze Wielki, pow. opolski, woj. opolskie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest obs?uga geodezyjna inwestycji (OGI) zwi?zanej z realizacj projektu pn. "Modernizacja jazów odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Gliwice, woj. opolskie - etap II". Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany jest ze ?rodków UE w ramach programu operacyjnego infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, o priorytetowa III - Zarz?dzanie zasobami i przeciwdzia?anie zagro?eniom ?rodowiska, Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego dzia?anie
   3. 2 - Rozwój transportu morskiego, ?ródl?dowych dróg wodnych i po??cze multimodalnych
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy dokona oceny ofert spe?niaj?cych warunki okre?lone w SIWZ na podstawie nast?puj?cych kryteriów:
   1.  cena brutto - waga 60 %,
   2.  do?wiadczenie geodetów - waga 40 %. Wykonawca zobowi?zany by przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kwocie 30 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100). Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 078-184583
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Obs?uga geodezyjna inwestycji (OGI) zwi?zana z realizacj projektu pn.: "Modernizacji jazów odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Gliwice - woj. opolskie - etap II"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Okr?gowe Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. Adresse postale: ul. Rybacka 15 Ville: Opole Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 45-003 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 628 655.60 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 053 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.W post?powaniu mogli wzi? udzia Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie: - art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  W celu wst?pnego potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu oraz braków podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da z?o?enia: - JEDZ (Za??cznik nr 3 do SIWZ), aktualny na dzie sk?adania ofert, celem wst?pnego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ.
   3.  W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: - o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodne w tre?ci z Za??cznikiem nr 10)
   4.  W celu potwierdzenia przez Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wzywa do z?o?enia w terminie 10 dni, nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów aktualnych na dzie ich z?o?enia: - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powy?ej, sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby; - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, - odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, - o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem nr 4 do SIWZ), - o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem nr 4 do SIWZ).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamówienia równej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SIWZ s?: - odwo?anie, - skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180-198 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198a - 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@wzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71354000 - Services d'établissement de cartes 
71355000 - Services d'arpentage