Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 16/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'assistance et de conseils informatiques

2020/S 68-162408  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services d'assistance et de conseils informatiques

2020/S 068-162408

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 060-143789)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Bank Polski
Adresse postale: ?wi?tokrzyska 11/21
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL
Code postal: 00-919
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szymon Bulwan
Courriel: DKRZ-WPI1@nbp.pl
TÈlÈphone: +48 221852359
Fax: +48 221851211 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.nbp.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.nbp.pl

https://www.nbp.pl
https://www.nbp.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup pakietÛw serwisowych, z zachowaniem ci?g?o?ci dla poprzednich okresÛw aktualizacji i subskrypcji oraz zakup Us?ug Cisco AS

NumÈro de rÈfÈrence: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0149/DIT/20

II.1.2)
Code CPV principal
72600000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest:
   1. 1. zakup przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego pakietÛw serwisowych, z zachowaniem ci?g?o?ci dla poprzednich okresÛw aktualizacji i subskrypcji;
   1. 2. aktywacja pakietÛw serwisowych przez Wykonawc wraz ze ?wiadczeniem serwisu producenta;
   1. 3. ?wiadczenie przez Wykonawc?, Us?ugi Cisco AS;
   1. 4. us?ugi wsparcia certyfikowanych in?ynierÛw integratora.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s we wzorze umowy stanowi?cej Za??cznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (dalej ÑSIWZî).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 060-143789

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Miejsce: Narodowy Bank Polski w Warszawie, ul. Jasna 8, POLSKA. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Osoby zainteresowane udzia?em w jawnym otwarciu ofert proszone s o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezb?dne jest posiadanie dowodu to?samo?ci, np. dowodu osobistego).

Lire:

Miejsce: Sesja otwarcia ofert odb?dzie si w sieci Internet. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: W celu uczestniczenia w sesji otwarcia ofert nale?y uruchomi poni?szy link: https://meet.nbp.pl/robert.mietkiewicz/0BYVC32L?sl=1 Procedura otwarcia ofert zosta?a szczegÛ?owo okre?lona w pkt 4 rozdz. 15 Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.

https://meet.nbp.pl/robert.mietkiewicz/0BYVC32L?sl=1
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72600000 - Services d'assistance et de conseils informatiques