Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'assistance en gÈnie civil

2022/S 181-512769  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Services d'assistance en gÈnie civil 2022/S 181-512769 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ñ Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne Courriel: Iwona.Jaros@wody.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowe utrzymanie koryt rzek na terenie NW J?drzejÛw NumÈro de rÈfÈrence: KR.ROZ.2810.66.2022
II.1.2) Code CPV principal 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na wykonaniu prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych. Ewentualne szkody wynik?e z realizacji zamÛwienia i ich usuni?cie le?y po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym tak?e ewentualne roszczenia osÛb trzecich w zwi?zku z realizacj? przedmiotowego zamÛwienia. Odpady powsta?e w czasie prowadzenia prac nale?y zagospodarowa? we w?asnym zakresie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Dowody utylizacji przedmiotowych odpadÛw nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu nie pÛ?niej ni? do dnia odbioru ko?cowego. UWAGA: Do obowi?zkÛw wykonawcy nale?y zorganizowanie dojazdu do miejsca prac we w?asnym zakresie (m.in. drÛg tymczasowych) i na w?asny koszt, w tym tak?e do dowiezienia i wbudowania niezb?dnych materia?Ûw. Do obowi?zkÛw Wykonawcy nale?e? b?dzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac w celu zabezpieczenia warto?ci przyrodniczych terenu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 416 588.70 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Brze?nica, Ciek od Emilianowa, Ciek od Goznej
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na wykonaniu prac utrzymaniowych na ciekach Brze?nica, Ciek od Emilianowa, Ciek od Goznej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Bia?a Nida, Ciek od Trzci?ca, Kwilinka
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na wykonaniu prac utrzymaniowych na ciekach Bia?a Nida, Ciek od Trzci?ca, Kwilinka.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utrzymanie potoku Spytkowicki w km 1+000-2+350, msc. Spytkowice, gm. Spytkowice
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na wykonaniu prac utrzymaniowych na potoku Spytkowicki w km 1+000-2+350, msc. Spytkowice, gm. Spytkowice
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
?ososinka, Struga WygnanÛw
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na wykonaniu prac utrzymaniowych na potoku ?ososinka, Struga WygnanÛw
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 116-326033
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Brze?nica, Ciek od Emilianowa, Ciek od Goznej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo RobÛt In?ynieryjnych ERTER Sp. z o.o NumÈro national d'identification: NIP: 6562330875 Adresse postale: Mieszka I 10a/32 Ville: J?drzejÛw Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-300 Pays: Pologne Courriel: biuro@erter.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 137 366.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Bia?a Nida, Ciek od Trzci?ca, Kwilinka
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Wodno-Melioracyjnych "WOD-KOP" Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP: 9592045649 Adresse postale: Kolonia 96 Ville: MniÛw Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 26-080 Pays: Pologne Courriel: zuwmwodkop@gmail.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 86 247.60 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 100 875.60 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Utrzymanie potoku Spytkowicki w km 1+000-2+350, msc. Spytkowice, gm. Spytkowice
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo RobÛt In?ynieryjnych ERTER Sp. z o.o NumÈro national d'identification: NIP: 6562330875 Adresse postale: Mieszka I 10a/32 Ville: J?drzejÛw Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-300 Pays: Pologne Courriel: biuro@erter.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 96 144.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 100 343.35 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
?ososinka, Struga WygnanÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Wodno-Melioracyjnych "WOD-KOP" Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP: 9592045649 Adresse postale: Kolonia 96 Ville: MniÛw Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 26-080 Pays: Pologne Courriel: zuwmwodkop@gmail.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 96 831.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 109 542.20 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: Services d'assistance en gÈnie civilType díacheteur: Agences locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71311100 - Services d'assistance en génie civil