Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'assistance en génie civil

2022/S 181-512781  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Services d'assistance en génie civil 2022/S 181-512781 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Courriel: Ewa.Piszczek@wody.gov.pl Téléphone: +48 126284363 Fax: +48 124232153 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kompleksowe utrzymanie koryt rzek i wa?ów p. powodziowych na terenie NW Kazimierza Wielka Numéro de référence: KR.ROZ.2810.94.2022
II.1.2) Code CPV principal 71311100 Services d'assistance en génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie koryt rzek i wa?ów przeciw powodziowych na terenie NW Kazimierza Wielka, tj.:
   1.  Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Stradówki,
   2.  Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Dop?yw z Topoli,
   3.  Prace utrzymaniowe w obr?bie wa?ów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy na terenie NW Kazimierza Wielka.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 300 878.84 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exécution:
Nadzór Wodny Kazimierza Wielka.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie koryt rzek i wa?ów przeciw powodziowych na terenie NW Kazimierza Wielka, tj.:
   1.  Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Stradówki,
   2.  Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Dop?yw z Topoli,
   3.  Prace utrzymaniowe w obr?bie wa?ów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy na terenie NW Kazimierza Wielka. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj?: - Opis przedmiotu zamówienia stanowi - Za??czniki Nr 4 do SWZ, - Wzór wyceny us?ug stanowi - Za??czniki Nr 3 do SWZ, - Mapki pogl?dowe stanowi? - Za??czniki Nr 12 do SWZ, - Wzór umowy stanowi - Za??cznik Nr 1 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 112-315640
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Kompleksowe utrzymanie koryt rzek i wa?ów p. powodziowych na terenie NW Kazimierza Wielka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Arkadiusz ?ukasik, Przedsi?biorstwo Wodno-Melioracyjne i Remontowo-Budowlane "AREX" w Busku-Zdrój Numéro national d'identification: NIP: 6550005939 Adresse postale: ?eromksiego 12 Ville: Busko-Zdrój Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 28-100 Pays: Pologne Courriel: arex@busko.cp
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 300 878.84 PLN / Offre la plus élevée: 306 938.40 PLN prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I. Podstawy wykluczenia: Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawc? na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (DZ.U. z 2022, poz. 835) 4) art. 5k Rozporz?dzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie II. Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium do post?powania. III. ??dane dokumenty: Szczegó?owe informacje dotycz?ce procedur post?powania zosta?y zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: Services d'assistance en génie civilType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71311100 - Services d'assistance en génie civil