Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'assistance en gÈnie civil

2022/S 181-512887  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Services d'assistance en gÈnie civil 2022/S 181-512887 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie NumÈro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: ul. ?elazna 59a Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Walska Courriel: paulina.walska@wodypolskie.gov.pl TÈlÈphone: +48 81126284363 Fax: +48 81124301035 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wody.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://przetargi.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW O?wi?cim - II etap NumÈro de rÈfÈrence: KR.ROZ.2810.55.2022
II.1.2) Code CPV principal 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW O?wi?cim - II etap. ZamÛwienie zosta?o podzielone na 3 cz??ci: Cz??? 1 ñ Utrzymanie potoku P?azanka w km 6+600-8+300 msc. Wygie?zÛw, gm. Babice Cz??? 2 ñ Utrzymanie potoku Brze?nicki w km 2+400-3+100, msc. Brze?nica, gm. Brze?nica Cz??? 3 ñ Utrzymanie potoku Spytkowicki w km 1+000-2+350, msc. Spytkowice, gm. Spytkowice
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 118 860.70 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utrzymanie potoku P?azanka w km 6+600-8+300 msc. Wygie?zÛw, gm. Babice
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? prace utrzymaniowe realizowane na potoku P?azanka b?d?cego w administracji Nadzoru Wodnego O?wi?cim. Potok w km 6+600-8+300 zlokalizowany jest na terenie miejscowo?ci Wygie?zÛw, gmina Babice, powiat chrzanowski. Zakres prac b?dzie obejmowa?: wykoszenie skarp, lokaln? wycink? zakrzacze?, usuni?cie zatorÛw i przetamowa? z dna potoku, oczyszczenie p?yt na skarpach i w dnie oraz koszy siatkowo-kamiennych. SzczegÛ?owy zakres prac okre?la kosztorys ofertowy oraz mapa orientacyjna stanowi?ce za??cznik do opisu przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utrzymanie potoku Brze?nicki w km 2+400-3+100, msc. Brze?nica, gm. Brze?nica
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? prace utrzymaniowe, ktÛre b?d? realizowane na potoku Brze?nickim, ktÛry jest w administracji Nadzoru Wodnego O?wi?cim. Potok w km 2+400 ñ 3+100 zlokalizowany jest na terenie miejscowo?ci Brze?nica, gmina Brze?nica, powiat wadowicki. Zakres prac b?dzie obejmowa?: wykoszenie skarp, lokaln? wycink? zakrzacze?, przywrÛcenie dro?no?ci koryta poprzez lokalne usuni?cie nanosÛw. Potok wymaga prac utrzymaniowych z uwagi na bujnie rozwijaj?c? si? w okresie wegetacyjnym ro?linno?? na skarpach i w dnie potoku oraz miejscowe przetamowania i zatory w korycie potoku. Nadmierna akumulacja nanosu mineralnego wp?ywa na zaw??anie przekroju koryta oraz uniemo?liwia swobodny sp?yw wÛd powierzchniowych. SzczegÛ?owy zakres prac okre?la kosztorys ofertowy oraz mapa orientacyjna stanowi?ce za??cznik do opisu przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utrzymanie potoku Spytkowicki w km 1+000-2+350, msc. Spytkowice, gm. Spytkowice
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? prace utrzymaniowe, ktÛre b?d? realizowane na potoku Spytkowickim, ktÛry jest w administracji Nadzoru Wodnego O?wi?cim. Potok w km 2+400-3+100 zlokalizowany jest na terenie miejscowo?ci Brze?nica, gmina Brze?nica, powiat wadowicki. Zakres prac b?dzie obejmowa?: wykoszenie skarp, przywrÛcenie dro?no?ci koryta poprzez lokalne usuni?cie nanosÛw wraz z wywiezieniem pozyskanego materia?u. Potok wymaga prac utrzymaniowych z uwagi na bujnie rozwijaj?c? si? w okresie wegetacyjnym ro?linno?? na skarpach i w dnie potoku oraz miejscowe przetamowania i zatory w korycie potoku. Nadmierna akumulacja nanosu mineralnego wp?ywa na zaw??anie przekroju koryta oraz uniemo?liwia swobodny sp?yw wÛd powierzchniowych. SzczegÛ?owy zakres prac okre?la kosztorys ofertowy oraz mapa orientacyjna stanowi?ce za??cznik do opisu przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 107-299759
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : KR.ROZ.2810.55.2022
Lot n : 1 IntitulÈ:
Utrzymanie potoku P?azanka w km 6+600-8+300 msc. Wygie?zÛw, gm. Babice
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GLOBCENTER Iwona Talik NumÈro national d'identification: NIP 5532512915 Ville: Okrajnik Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 34-321 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 65 040.40 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 63 636.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : KR.ROZ.2810.55.2022
Lot n : 2 IntitulÈ:
Utrzymanie potoku Brze?nicki w km 2+400-3+100, msc. Brze?nica, gm. Brze?nica
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Wielobran?owych ÑDOMINOî Zofia WÛjcik NumÈro national d'identification: NIP 5511603044 Ville: ??czany Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 34-115 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 455.18 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 26 527.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : KR.ROZ.2810.55.2022.

Lot n : 3 IntitulÈ:
Utrzymanie potoku Spytkowicki w km 1+000-2+350, msc. Spytkowice, gm. Spytkowice
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Janusz Pogoda Brygada NumÈro national d'identification: NIP6282045903 Ville: ChrzanÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 40 631.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 28 697.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on si? zapozna? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycia ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni ñ je?eli zosta?o przes?ane w inny sposÛb.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym unii Europejskiej lub zamieszczenie dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 4 i w pkt .5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513ñ578 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: Services d'assistance en gÈnie civilType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71311100 - Services d'assistance en génie civil