Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'assistance en gÈnie civil

2023/S 194-608370  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Varsovie: Services d'assistance en gÈnie civil 2023/S 194-608370 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Courriel: Ewa.Piszczek@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 126284354 Fax: +48 124232153 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl Adresse du profil díacheteur: www.wody.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Odcinkowe udro?nienie pot. Szczawnik w km 0+060-0+430 m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowos?decki, woj. ma?opolskie NumÈro de rÈfÈrence: KR.ROZ.2710.66.2023
II.1.2) Code CPV principal 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71313000 Services de conseil en ingÈnierie de l'environnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowos?decki, woj. ma?opolskie.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest odcinkowe udro?nienie pot. Szczawnik w km 0+060-0+430 m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowos?decki, woj. ma?opolskie. SzczegÛ?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamÛwienia, warunki jej realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj?: ñ Opis przedmiotu zamÛwienia ñ Za??cznik Nr 4 do SWZ. ñ WzÛr umowy ñ Za??cznik Nr 1 do SWZ. ñ WzÛr kosztorysu ofertowego ñ Za??cznik Nr 3 do SWZ. ñ Decyzja RDO?ñ Za??cznik Nr 14 do SWZ. ñ STWiOR ñ Za??cznik Nr 15 do SWZ. Ca?o?? prac b?dzie realizowana pod nadzorem przyrodniczym, ktÛry musi zapewni? wykonawca i uwzgl?dni? w kosztach oferty. SzczegÛ?y dotycz?ce nadzoru przyrodniczego przedstawione s? w Za??czniku nr 1 do SWZ ktÛry stanowi wzÛr umowy, jak rÛwnie? Za??cznik nr 14 do SWZ ñ decyzja RDO?.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 26/09/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 175-547760
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : KR.ROZ.2710.66.2023 IntitulÈ:
Odcinkowe udro?nienie pot. Szczawnik w km 0+060-0+430 m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowos?decki, woj. ma?opolskie
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
22/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: P.P.H.U. "ZWAMID" Zbigniew Z?ber NumÈro national d'identification: 7341213545 Adresse postale: Kamionka Wielka Ville: KrÛlowa GÛrna Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-334 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 56 926.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. Podstawy wykluczenia Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? Wykonawc? na podstawie: -art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, - art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (DZ.U. z 2022, poz. 835) - art. 5k Rozporz?dzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w zakresie przedmiotu zamÛwienia. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce procedur post?powania zosta?y zawarte w SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc? ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji warunkÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71313000 Services de conseil en ingÈnierie de l'environnement
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowos?decki, woj. ma?opolskie.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest odcinkowe udro?nienie pot. Szczawnik w km 0+060-0+430 m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowos?decki, woj. ma?opolskie. SzczegÛ?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamÛwienia, warunki jej realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj?: ñ Opis przedmiotu zamÛwienia ñ Za??cznik Nr 4 do SWZ. ñ WzÛr umowy ñ Za??cznik Nr 1 do SWZ. ñ WzÛr kosztorysu ofertowego ñ Za??cznik Nr 3 do SWZ. ñ Decyzja RDO?ñ Za??cznik Nr 14 do SWZ. ñ STWiOR ñ Za??cznik Nr 15 do SWZ. Ca?o?? prac b?dzie realizowana pod nadzorem przyrodniczym, ktÛry musi zapewni? wykonawca i uwzgl?dni? w kosztach oferty. SzczegÛ?y dotycz?ce nadzoru przyrodniczego przedstawione s? w Za??czniku nr 1 do SWZ ktÛry stanowi wzÛr umowy, jak rÛwnie? Za??cznik nr 14 do SWZ ñ decyzja RDO?.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 26/09/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 52 068.74 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: P.P.H.U. "ZWAMID" Zbigniew Z?ber NumÈro national d'identification: 7341213545 Adresse postale: KrÛlowa GÛrna 124 Ville: Kamionka Wielka Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-334 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Warto?? przedmiotu umowy w wysoko?ci netto 52068.74 z? , w wysoko?ci brutto 64044.55 z?, podatek od towarÛw i us?ug w wysoko?ci 11975.81 z? w tym za przeniesienie autorskich praw maj?tkowych do opracowa? wynikaj?cych z nadzoru przyrodniczego o ktÛrym mowa w paragrafie 11 umowy w kwocie: 1845.00 z? Zmiany dokonane na podstawie aneksu nr 1 do umowy KR.275.319.2023.(ZPU.3) z dnia 22.08.2023r. wynikaj?ce ze spisanej notatki w dniu 12.09.2023r. Dodatkowo w zwi?zku z konieczno?ci? zaistnia?ej sytuacji ograniczono rzeczowo zadanie jak ni?ej, tj. d?ugo?? udro?nienia koryta potoku skrÛcono do 270 m oraz obj?to?? wydobytego materia?u rzecznego - 1350.3 m3.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Strony dokona?y zmian na podstawie paragrafu 10 ust. 6 pkt.
   6. 1umowy. Zmiany zosta?y dokonane na podstawie zaistnia?ej sytuacji ktÛrej Zamawiaj?cy nie mÛg? przewidzie? pod wzgl?dem przyrodniczym, tj. wyst?pienie na obszarze prac kaczki krzy?Ûwki..
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 56 926.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 52 068.74 PLN Odcinkowe udro?nienie pot. Szczawnik w km 0+060-0+430 m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowos?decki, woj. ma?opolskie 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71311100 - Services d'assistance en génie civil 
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement