Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 28/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'assistance en génie civil

2020/S 60-143922  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/03/2020 S60 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'assistance en génie civil 2020/S 060-143922 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Por?bski Courriel: Piotr.Porebski@wody.gov.pl Téléphone: +48 126290615 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wodypolskie.bip.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.wodypolskie.bip.gov.pl www.wodypolskie.bip.gov.pl www.wodypolskie.bip.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.wodypolskie.bip.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej Adresse postale: ul. marsza?ka Józefa Pi?sudskiego 22 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Code postal: 31-109 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Por?bski Courriel: piotr.porebski@wody.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wodypolskie.bip.gov.pl www.wodypolskie.bip.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych na terenie SW Dwory, SW Smolice, SW Ko?ciuszko Numéro de référence: 649/ZZK/2020
II.1.2) Code CPV principal 71311100
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie kompleksów odwodnieniowych na terenie SW Dwory, SW Smolice, SW Ko?ciuszko w latach 2020-2022.
   2.  Zamówienie zosta?o podzielone na 3 cz??ci.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych na terenie SW Dwory
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21A Lieu principal d'exécution:
O?wi?cim, Las, Przeciszów, Bobrek, Gromiec
II.2.4) Description des prestations:
Kompleksy odwodnieniowe powsta?y wokó stopnia wodnego w Dworach w celu zniwelowania podniesionego zwierciad?a wód podziemnych powsta?ego przez podpi?trzenie wody w rzece Wi?le przez jaz Dwory. Prowadz te wody opadowe. Lokalizacja Teren konserwacji: - kompleks odwodnieniowy Dwory - powiat O?wi?cim, tereny na prawym i lewym brzegu górnego odcinka kana?u ?eglugowego Dwory, - kompleks odwodnieniowy O?wi?cim - miasto O?wi?cim, osiedle Kruki, teren na prawym brzegu rzeki Wis?y przed stopniem wodnym, - kompleks odwodnieniowy ?aki - powiat O?wi?cim, miejscowo?ci Las i Przeciszów, tereny znajduj?ce si na lewym i prawym brzegu dolnego odcinka kana?u ?eglugowego Dwory, - kompleks odwodnieniowy Bobrek - powiat O?wi?cim, teren na lewym brzegu rzeki Wis?y w miejscowo?ci Bobrek, powy?ej stopnia wodnego, - kompleks odwodnieniowy Gromiec - powiat O?wi?cim, powiat Chrzanów, teren znajduj?cy si w miejscowo?ciach Bobrek i Gromiec, na lewym brzegu rzeki Wis?y powy?ej i na wysoko?ci stopnia wodnego Dwory. Teren Zamawiaj?cy przeka?e nieodp?atnie na czas konserwacji teren kompleksów odwodnieniowych. W trakcie wykonywania robót, Wykonawca ma mo?liwo? (w ramach potrzeb) zlokalizowania swojego zaplecza na terenie ?luzy Dwory. Koszty zaplecza poniesie Wykonawca. Teren ?luzy Dwory jest strze?ony i ogrodzony. Nie ma mo?liwo?ci zlokalizowania zaplecza na terenie kompleksów odwodnieniowych. Dojazd do terenu konserwacji Dojazdy do kompleksów odwodnieniowych odbywa si mog drogami lokalnymi (asfaltowymi i szutrowymi). Warunki prowadzenia robót W przypadku zagro?enia powodziowego prowadzone roboty musz po konsultacji z kierownikiem SW Dwory) zosta przerwane. O zagro?eniu powodziowym Wykonawca zostanie powiadomiony przez pracowników SW Dwory. Dzia?ki, na których znajduj si rowy, bezpo?rednio granicz z dzia?kami prywatnymi, na których cz?sto znajduj si uprawy rolne. Wykonawca zobowi?zany jest tak prowadzi roboty, aby nie naruszy prywatnej w?asno?ci. Znajduj?ce si wokó terenu prowadzenia robót prywatne drzewa, ?ywop?oty, siatki itp. maj by skutecznie chronione przed uszkodzeniem. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie Zamawiaj?cego www.wodypolskie.bip.gov.pl www.wodypolskie.bip.gov.pl
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych na terenie SW Smolice
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21A Lieu principal d'exécution:
M?tków, Jankowice, Podlesie, Podolsze, Zator
II.2.4) Description des prestations:
Kompleks odwodnieniowy Jankowice to sie rowów, ruroci?gów i drena?y obejmuj?cych grunty po?o?one na lewym zawalu rzeki Wis?y powy?ej stopnia wodnego Smolice we wsiach M?tków i Jankowice. Kompleks odwodnieniowy M?tków po??czony jest z kompleksem odwodnieniowym Jankowice syfonem pod potokiem P?azanka. Wody opadowe i przesi?kowe z powy?szych terenów wprowadzone s do zbiornika retencyjnego pompowni Jankowice za po?rednictwem zbiornika utworzonego ze starorzecza rz. Wis?y. W bie??cym roku dla odbudowy kompleksu odwodnieniowego celem przywrócenia i utrzymania sprawno?ci dzia?ania niezb?dne jest: - wykoszenie porostu traw na skarpach rowów oraz pasem 0,7 m obustronnie z wygrabieniem na górn kraw?d skarpy, - wykoszenie porostów z dna cieków wraz z usuni?ciem ro?lin korzeni?cych si?, - odmulenie rowów odwodnieniowych (?r. grubo? namu?u 20 cm), - oczyszczenie z namu?u przepustów rurowych, - mechaniczne koszenie terenu przyleg?ego do rowów. Pomini?to sie rowów E odwadniaj?cych nieu?ytkowane tereny Spó?ki Pastwiskowej z uwagi na tamy i ?eremia bobrowe. Prace prowadzone b?d w dwóch etapach. W miesi?cu czerwcu planowane jest przywrócenie sprawno?ci g?ównego rowu kompleksu - rów F, rów A i rów A1 oraz oczyszczenie ruroci?gów na trasie rowów. Od miesi?ca wrze?nia nale?y przyst?pi do odbudowy i udro?nienia ca?ego kompleksu odwodnieniowego. Kompleks odwodnieniowy Podlesie po?o?ony na prawym brzegu rzeki Wis?y to system rowów i drena?y odprowadzonych do zbiornika retencyjnego przy pompowni Podlesie. W bie??cym roku dla odbudowy kompleksu odwodnieniowego celem przywrócenia i utrzymania sprawno?ci dzia?ania niezb?dne jest: - wykoszenie porostu traw na skarpach rowów oraz pasem 0,7 m obustronnie z wygrabieniem na górn kraw?d skarpy, - wykoszenie porostów z dna cieków wraz z usuni?ciem ro?lin korzeni?cych si i namu?u, - oczyszczenie z namu?u przepustów rurowych na rowach i ruroci?gów. Prace prowadzone b?d w dwóch etapach. W miesi?cu czerwcu planowane jest przywróceni sprawno?ci g?ównego rowu kompleksu rowu A (cz. I i II) oraz oczyszczenie ruroci?gów na trasie rowu. Od miesi?ca wrze?nia nale?y przyst?pi do odbudowy i udro?nienia ca?ego kompleksu odwodnieniowego. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie Zamawiaj?cego www.wodypolskie.bip.gov.pl www.wodypolskie.bip.gov.pl
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/11/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Konserwacja rowów odwodnieniowych stopnia Ko?ciuszko
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Lieu principal d'exécution:
Liszki
II.2.4) Description des prestations:
Rów nr 3 odprowadza na dolne stanowisko stopnia wodnego Ko?ciuszko wody powierzchniowe z lewobrze?nego terenu zawala b?d?cego pod wp?ywem pi?trzenia wody rzeki Wis?y. Odwadnia tereny poni?ej miejscowo?ci Piekary, gmina Liszki. Rów nr 5 odwadnia tereny poni?ej miejscowo?ci Piekary, gmina Liszki od wjazdu na nieistniej?c przepraw promow w Ty?cu do ?luzy wa?owej w Piekarach. W bie??cym roku dla odbudowy kompleksu odwodnieniowego celem przywrócenia utrzymania sprawno?ci dzia?ania niezb?dne jest: I. wykonanie konserwacji rowu nr 3:
   1.  konserwacja rowu nr 3 na odcinku 580 m: - wykoszenie porostu traw na skarpach rowów oraz pasem 0,7 m obustronnie z wygrabieniem na górn kraw?d skarpy.
   2.  konserwacja rowu nr 3 odcinek od ?luzy wa?owej w Piekarach do przepustu pod autostrad?, odcinek rowu poni?ej przepustu pod autostrad 105 m oraz odcinek od ?luzy wa?owej na rzece Sance 100 m: - wykoszenie porostu traw na skarpach rowów oraz pasem 0,7 m obustronnie z wygrabieniem na górn kraw?d skarpy, - wykoszenie porostów z dna cieków wraz z usuni?ciem ro?lin korzeni?cych si i namu?u, - mechaniczne koszenie terenu przyleg?ego do rowu, - oczyszczenie przepustu rurowego, - rozbiórka zatorów z przekroju koryta rowu. II. wykonanie konserwacji rowu nr 5: - wykoszenie porostu traw na skarpach rowu oraz pasem 0,7 m obustronnie z wygrabieniem na górn kraw?d skarpy. Konserwacji wymaga ca?y odcinek rowu nr 5 (220 m).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/11/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wraz z ofert Wykonawca sk?ada o?wiadczenie w?asne w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wed?ug standardowego formularza wprowadzonego rozporz?dzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u okre?lone w SIWZ. W zakresie cz??ci IV "Kryteria kwalifikacji" JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji ?, w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV JEDZ.
   2.  W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie o?wiadczenie, o którym mowa powy?ej, sk?ada ka?dy Wykonawca.
   3.  W przypadku powo?ania si na zasoby podmiotu trzeciego, Wykonawca sk?ada o?wiadczenie dotycz?ce tego podmiotu.
   4.  Zamawiaj?cy informuje, ?e pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udost?pni?a narz?dzie umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cym i Wykonawcom utworzenie, wype?nienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w wersji elektronicznej. W przypadku gdy Wykonawca chce skorzysta z mo?liwo?ci samodzielnego utworzenia formularza JEDZ/ESPD, aktywne s wszystkie pola formularza. Nale?y je wype?ni w zakresie stosownym do wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w post?powaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domy?lnie zaznaczona jest odpowied przecz?ca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdz?cej Wykonawca ma mo?liwo? podania szczegó?ów, a tak?e opisania ewentualnych ?rodków zaradczych podj?tych w ramach tzw. procedury samooczyszczenia. Po wype?nieniu formularza Wykonawca ma mo?liwo? jego wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie plik xml powinien zosta zapisany przez Wykonawc na dysku lokalnym lub innym no?niku danych, poniewa pliki nie s przechowywane w serwisie eESPD (Zamawiaj?cy dopuszcza wygenerowanie JEDZ w formatach: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt), Tak przygotowany formularz o?wiadczenia spe?niaj?cy wymagania dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 570, ze zm.) nale?y opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym spe?niaj?cym wymagania okre?lone w ustawie z dnia 5 wrze?nia 2016 r. - o us?ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) i zaszyfrowa za pomoc narz?dzi oprogramowania do tworzenia JEDZ lub innego oprogramowania typu open-source lub komercyjnego. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie Zamawiaj?cego www.wodypolskie.bip.gov.pl http://ec.europa.eu/growth/espd www.wodypolskie.bip.gov.pl
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W celu potwierdzenia spe?niania warunku opisanego w pkt 1 ppkt 2 rozdzia?u V SIWZ - wykaz zrealizowanych us?ug zawieraj?cy informacje dotycz?ce ich przedmiotu, warto?ci, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzaj?cymi, ?e us?ugi te zosta?y wykonane nale?ycie. Wzór wykazu stanowi Za??cznik nr 4 do SIWZ. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy wykona co najmniej 2 us?ugi (potwierdzone dowodami okre?laj?cymi czy us?ugi te zosta?y wykonane w sposób nale?yty) polegaj?ce na konserwacji, udro?nieniu rzeki lub potoku, lub konserwacji kompleksów odwodnieniowych.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególno?ci ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych.
   2.  Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okre?lenie warunków zmian zosta?o zawarte w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/04/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 26/06/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/04/2020 Heure locale: 10:15 Lieu:
Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarz?d Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, POLSKA, p. 215c. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, w sesji otwarcia ofert mog uczestniczy przedstawiciele Wykonawców, a tak?e inne zainteresowane osoby.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kwocie: - cz???: 1: 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych 00/100), - cz???: 2: 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych 00/100), - cz???: 3: 4 000,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?ce z?otych 00/100). 1) Oferta musi obejmowa ca?o? przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia i by sporz?dzona zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zamawiaj?cy zaleca przy sporz?dzaniu oferty korzystanie z wzorów formularzy stanowi?cych za??czniki do niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca ma prawo z?o?y tylko jedn ofert dla danej cz??ci zamówienia. Z?o?enie wi?kszej liczby ofert dla danej cz??ci zamówienia lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z?o?onych przez danego Wykonawc dla danej cz??ci zamówienia. 3) Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób z?o?enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany zosta w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofert nale?y z?o?y w oryginale. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? z?o?enia skanu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Wykonawca sk?ada ofert na skrzynk ePUAP: /pgwwp-kr/SkrytkaESP za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem. 5) Wykonawca mo?e przed up?ywem terminu do sk?adania ofert zmieni lub wycofa ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionych równie na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty zosta opisany w instrukcji u?ytkownika dost?pnej na miniPortalu. 6) Dokumenty lub o?wiadczenia, o których mowa w SIWZ, w szczególno?ci dotycz?ce spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu lub braku podstaw do wykluczenia z post?powania lub spe?niania przez oferowany przedmiot zamówienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego, nale?y sk?ada w postaci dokumentu elektronicznego. 7) Kopie dokumentów lub o?wiadcze?, o których mowa w ppkt 6, nale?y sk?ada w formie elektronicznych kopii dokumentów lub o?wiadcze po?wiadczonych za zgodno? z orygina?em. 8) Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub o?wiadcze?, które ka?dego z nich dotycz?. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 9) Dokumenty sk?adaj?ce si na ofert musz by podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odr?bnego pe?nomocnictwa. 10) Dokumenty lub o?wiadczenia sporz?dzone w j?zyku obcym nale?y sk?ada wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie Zamawiaj?cego www.wodypolskie.bip.gov.pl www.wodypolskie.bip.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: www.odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/ +48 4587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli posiadaj lub posiadali interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponie?li lub mogli ponie? szkod w wyniku niezgodnych z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
   2.  Wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ?rodki ochrony prawnej, o których mowa powy?ej, przys?uguj równie organizacjom wpisanym przez Prezesa Urz?du Zamówie Publicznych na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni do dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana w inny sposób.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71311100 - Services d'assistance en génie civil