Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 19/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'assistance relative aux puits

2021/S 178-464704  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Services d'assistance relative aux puits 2021/S 178-464704 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie GÛrnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Adresse postale: Marcina Kasprzaka 25 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-224 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Grzywacz Courriel: publiczne@pgnig.pl TÈlÈphone: +48 221064428 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przetargi.pgnig.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.przetargi.pgnig.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Extraction de gaz et de pÈtrole
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zapewnienie serwisu dozoru geologicznego ñ Umowa ramowa NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PGNG/21/0263/GE/DWR
II.1.2) Code CPV principal 76460000 Services d'assistance relative aux puits
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Umowy ramowej jest zapewnienie serwisu dozoru geologicznego podczas wykonywania prac geologicznych realizowanych przez PGNiG SA. Z uwagi, i g?Ûwny przedmiot zamÛwienia zosta okre?lony jako us?uga w rozumieniu ustawy PZP do udzielenia zamÛwienia Zamawiaj?cy stosuje przepisy ustawy dotycz?ce g?Ûwnego przedmiotu zamÛwienia. SzczegÛ?owy zakres i opis przedmiotu zamÛwienia, sposÛb i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiaj?cego przedstawione s w Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Ca?a Polska.
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy zakres i opis przedmiotu zamÛwienia, sposÛb i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiaj?cego przedstawione s w Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy przed wy?onieniem WykonawcÛw w celu zawarcia Umowy ramowej, wezwie 20 WykonawcÛw, ktÛrych oferty zosta?y najwy?ej ocenione, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w pkt 6 SWZ, to jest: - Wykazu osÛb, skierowanych przez Wykonawc do realizacji przedmiotu zamÛwienia zawieraj?cego: imi i nazwisko osoby, informacje o posiadanych przez ni uprawnieniach (numer, organ wydaj?cy), wykszta?ceniu, sposobu dysponowania (np. umowa o prac?), nazw lub symbol otworu na ktÛrym by pe?niony dozÛr, g??boko? otworu, jednostk geologiczn?, kraj, dat wykonania oraz odbiorcÛw, dla ktÛrych us?uga by?a realizowana oraz kontakt (z wskazaniem imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu mailowego) do osoby lub firmy na rzecz ktÛrej by?a wykonywana us?uga dozoru geologicznego. Dane kontaktowe s wymagane jedynie w przypadku, gdy w wykazie wskazane s otwory realizowane na rzecz firm innych ni Zamawiaj?cy. Wykaz, o ktÛrym mowa powy?ej Wykonawca przygotowuje zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ. - O?wiadczenia o spe?nieniu warunkÛw w zakresie QHSE (Za??cznik nr 8 do SWZ) lub kopie certyfikatÛw (je?eli dotyczy). Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) dysponuje oraz b?dzie dysponowa podczas pe?nienia dozoru geologicznego personelem co najmniej 5 (pi?ciu) osÛb, z ktÛrych ka?da osoba: ï wykona?a w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, prac dozoru geologicznego w co najmniej 3 (trzech) otworach wiertniczych wykonanych dla celÛw poszukiwania (rozpoznawania, eksploatacji) z?Û w?glowodorÛw o d?ugo?ci co najmniej 1000 m ka?dy, w tym co najmniej jeden na terenie jednej z jednostek geologicznych: Zapadliska Przedkarpackiego, Karpat, GÛrno?l?skiego Zag??bia W?glowego, Ni?u Polski lub Basenu Ba?tyckiego; ï posiada uprawnienia wynikaj?ce z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo Geologiczne i GÛrnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420) tj. uprawnienia dozoru w specjalno?ci geologicznej w zak?adach gÛrniczych wykonuj?cych roboty geologiczne metod otworow lub uprawnienia geologa gÛrniczego w zak?adach gÛrniczych innych ni podziemne. b) bezpiecznie wykonuje prace zgodnie z obowi?zuj?cymi wymaganiami prawnymi oraz stosuje odpowiednie procedury dotycz?ce bezpiecznego wykonywania prac wynikaj?cych z projektu umowy wykonawczej, w?a?ciwe dla specyfiki bran?y, tzn. posiada wdro?ony i funkcjonuj?cy system zarz?dzania jako?ci?, ?rodowiskowego oraz bezpiecze?stwem i higien pracy zgodny z normami ISO/SCC, lub posiada rÛwnowa?ne rozwi?zania obejmuj?ce standardy i praktyki QHSE w zakresie dotycz?cym tego zamÛwienia.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej w dalszej cz??ci ÑUstaw?î lub ÑPzpî: 1) nie podlegaj wykluczeniu: a) na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy; b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Pzp. 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszym og?oszeniu i SWZ. Dokument SWZ dost?pny jest na stronie zamawiaj?cego (www.przetargi.pgnig.pl).
   2.  Kryterium oceny ofert jest cena brutto podana w ofercie. www.przetargi.pgnig.pl
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym Post?powaniu. Jednocze?nie Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? ??dania wadium na etapie Post?powania wykonawczego w celu wyboru Wykonawcy b?d?cego stron zawartej Umowy ramowej, w przypadku o ktÛrym mowa w pkt.
   2. 2.1. SWZ. W takim przypadku wysoko? wadium nie b?dzie wi?ksza ni 3% warto?ci zamÛwienia. SzczegÛ?owy sposÛb wniesienia wadium okre?lony zostanie ka?dorazowo w tre?ci SWZ-W przekazanej wraz z Zaproszeniem do sk?adania oferty wykonawczej.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Warunki finansowania i p?atno?ci okre?lone zosta?y przez Zamawiaj?cego w Za??czniku nr 4 do SWZ ñ Projekt Umowy ramowej oraz w Za??czniku nr 5 do SWZ - Projekt Umowy wykonawczej.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
W przypadku, kiedy Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj si o udzielenie ZamÛwienia, zobowi?zani s przedstawi dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y przez Zamawiaj?cego w Za??czniku nr 4 do SWZ ñ Projekt Umowy ramowej oraz w Za??czniku nr 5 do SWZ - Projekt Umowy wykonawczej.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 20
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 16/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/10/2021 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ofert wraz z za??cznikami wykonawca sk?ada poprzez modu?u elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA.
   2.  Do oferty nale?y do??czy aktualny Jednolity europejski dokument zamÛwienia w sposÛb opisany w SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy przed wy?onieniem WykonawcÛw w celu zawarcia Umowy ramowej, wezwie 20 WykonawcÛw, ktÛrych oferty zosta?y najwy?ej ocenione, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w SWZ.
   4.  W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy przed wy?onieniem WykonawcÛw w celu zawarcia Umowy ramowej, wezwie 20 WykonawcÛw, ktÛrych oferty zosta?y najwy?ej ocenione, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania, o ktÛrych mowa w par.
   2. 1 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy oraz wskazanych w SWZ.
   5.  Na ofert sk?adaj si dokumenty okre?lone w pkt 12.6 SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec postanowie SWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji Og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego. SzczegÛ?owe wymogi dotycz?ce sposobu z?o?enia odwo?ania zawiera dzia IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
76460000 - Services d'assistance relative aux puits