Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 29/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'assistance relative aux systèmes

2022/S 233-668721  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Pologne-Varsovie: Services d'assistance relative aux systèmes

2022/S 233-668721

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 253-638745)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerstwo Sprawiedliwo?ci
Adresse postale: Al. Ujazdowskie 11
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-567
Pays: Pologne
Courriel: Dariusz.Kwiatkowski@ms.gov.pl
Téléphone: +48 225212214
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zamowienia-publiczne0;
Adresse du profil d'acheteur: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/profil-nabywcy-

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Us?ugi wsparcia i modyfikacji Systemu Losowego Przydzia?u Spraw (SLPS)

Numéro de référence: BF-II.3710.71.2020

II.1.2)
Code CPV principal
72253200 Services d'assistance relative aux systèmes

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) wsparcia eksploatacji, ?wiadczenie serwisu i wsparcie techniczne dla Systemu polegaj?ce na: a) udzielaniu wsparcia Administratorom Systemu, I i II linii wsparcia w zakresie pracowników wskazanych przez Zamawiaj?cego oraz U?ytkownikom zewn?trznym, b) rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu B??dów Systemu oraz skutków B??dów Systemu, rozpoznawaniu skutków awarii sprz?tu dla Systemu, a tak?e wszelkich negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z b??dnie dzia?aj?cych zmodyfikowanych wersji Systemu we wszystkich lokalizacjach, w których funkcjonuje System, maj?ce na celu przywrócenie pe?nej funkcjonalno?ci i wydajno?ci Systemu, c) wykonywaniu us?ug na rzecz Zamawiaj?cego zwi?zanych z utrzymywanym Systemem, d) aktualizacji Dokumentacji, 2) modyfikacje Systemu modyfikacje nie przekrocz? ??cznej pracoch?onno?ci 10 000 roboczogodzin albo 1 000 Punktów funkcyjnych liczonych Metodyk? COSMIC.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 253-638745

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1

Au lieu de:


   4.  O?wiadczenie, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem".

Lire:

O?wiadczenia, o których mowa w pkt. 3 sk?ada si? na formularzu: - jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem"; - o?wiadczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. Wykonawca, który powo?uje si? na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania w zakresie, w jakim powo?uje si? na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotów. Wykonawca wype?niaj?c jednolity dokument mo?e korzysta? z narz?dzia ESPD lub innych dost?pnych narz?dzi, które umo?liwiaj? wype?nienie jednolitego dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego. Jednolity dokument przygotowany wst?pnie przez Zamawiaj?cego dla przedmiotowego post?powania stanowi za??cznik do SWZ. W zakresie "cz??ci IV Kryteria kwalifikacji" jednolitego dokumentu, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji "alfa", w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV jednolitego dokumentu.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 04/02/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/12/2022

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 04/02/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/12/2022

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawc? wobec którego zachodz? podstawy wykluczenia, o których mowa w: a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), b) art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1).
Us?ugi wsparcia i modyfikacji Systemu Losowego Przydzia?u Spraw (SLPS) 29/12/2022 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels