Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 26/06/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'assistance relative aux syst╦mes

2023/S 98-306184  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Varsovie: Services d'assistance relative aux syst╦mes 2023/S 098-306184 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Operator Gazoci?g█w Przesy?owych GAZ-SYSTEM S.A.
Adresse postale: ul. Mszczonowska 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-337 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Pindor (GAZ-SYSTEM\katarzyna.pindor) Courriel: katarzyna.pindor@gaz-system.pl T╚l╚phone: +48 222201784 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gaz-system.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ est attribu╚ par une centrale dÝachat
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.gaz-system.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ZAPEWNIENIE ?WIADCZENIA PRZEZ PRODUCENTA US?UG ASYSTY TECHNICZNEJ ORACLE Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/2023/04/0048/PS
II.1.2) Code CPV principal 72253200 Services d'assistance relative aux syst╦mes
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Zam█wienia jest zapewnienie ?wiadczenia przez producenta us?ug asysty technicznej do posiadanego oprogramowania oraz sprz?tu i system█w ORACLE.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72263000 Services d'impl╚mentation de logiciels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest zapewnienie ?wiadczenia przez producenta us?ug asysty technicznej do posiadanego oprogramowania oraz sprz?tu i system█w ORACLE.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/05/2024 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  Nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania o udzielenie Zam█wienia na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 Ustawy, z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 Ustawy, 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), 3) art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014.
   2.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 8 i 9 Ustawy. W zwi?zku z zastosowaniem procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ustawy, Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz.U. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej ĐJednolitym dokumentemţ. Z?o?enia tego o?wiadczenia Zamawiaj?cy b?dzie ??da? od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona. Zamawiaj?cy wskazuje, ?e w zakresie cz??ci IV jednolitego dokumentu wymaga wype?nienia wy??cznie sekcji ? (alfa): a) w przypadku oferty sk?adanej przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, wym█g z?o?enia jednolitego dokumentu dotyczy ka?dego z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. Jednolity dokument dotycz?cy ka?dego z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia musi zosta? z?o?ony, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzaj? spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia; b) je?eli Wykonawca powo?uje si? na zasoby innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu oraz spe?niania, w zakresie w jakim Wykonawca powo?uje si? na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiot█w. Jednolity dokument dotycz?cy ka?dego z podmiot█w, na kt█rych zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy, musi zosta? z?o?ony, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym; c) zamawiaj?cy nie dopuszcza sporz?dzania i przekazywania elektronicznej kopii jednolitego dokumentu po?wiadczonego za zgodno?? z orygina?em. Podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie spe?niania ww. warunk█w: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert? albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odno?nie do naruszenia obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9 Ustawy. 7) o?wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), c) art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014, 8) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej w: a) pkt 1 ˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie o kt█rym mowa w pkt 1, z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 Ustawy. b) pkt 3-5 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: - nie naruszy? obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. 9) Dokument, o kt█rym mowa w pkt 8) lit. a) powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 8) lit. b) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem. 10) Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 8), lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, Ustawy, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapis pkt 9) powy?ej stosuje si? odpowiednio. 11) Do podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 Ustawy maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt 8)-10) stosuje si? odpowiednio.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie Zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  W okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, zrealizowali, a w przypadku ?wiadcze? ci?g?ych realizuj? co najmniej jedno zam█wienie obejmuj?ce ?wiadczenie us?ug asysty technicznej dla oprogramowania Oracle, o warto?ci co najmniej 1 500 000,00 z?otych brutto. Dodatkowo Zamawiaj?cy zaznacza, i? w przypadku powo?ywania si? przez Wykonawc? na zam█wienie b?d?ce w trakcie realizacji dotychczasowa zrealizowana cz??? musi osi?gn?? warto?? co najmniej 1 500 000,00 z?otych brutto. W takim przypadku Wykonawca jest zobowi?zany wskaza? dat?, tj. dd/mm/rrrr, w kt█rej rzeczona us?uga osi?gn??a wymagan? warto?? 1 500 000,00 z?otych brutto. Podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie spe?niania ww. warunk█w:
   1.  Wykaz zam█wie? wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, spe?niaj?cych warunek okre?lony powy?ej w pkt
   1.  Do ka?dego zam█wienia wymienionego w wykazie nale?y poda?: warto??, przedmiot, daty i miejsce wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czy? dowody okre?laj?ce czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie lub s? wykonywane nale?ycie. Jednocze?nie Zamawiaj?cy wskazuje, i? dowodami, o kt█rych mowa powy?ej s?: a) referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, b) je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Je?eli Wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji us?ug, wykonanych wsp█lnie z innymi Wykonawcami, wykaz us?ug w kt█rych wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych, w kt█rych wykonywaniu bezpo?rednio uczestniczy? lub uczestniczy.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie przedmiotowego zam█wienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia. W przypadku wsp█lnego ubiegania si? Wykonawc█w o udzielenie zam█wienia do oferty nale?y do??czy? dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia. Je?eli oferta Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia przed?o?enia umowy reguluj?cej wsp█?prac? tych podmiot█w.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 26/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 23/09/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 26/06/2023 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/05/2023 ZAPEWNIENIE ?WIADCZENIA PRZEZ PRODUCENTA US?UG ASYSTY TECHNICZNEJ ORACLE 26/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systŔmes 
72263000 - Services d'implÚmentation de logiciels