Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 18/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'assistance relative aux systËmes

2021/S 86-223344  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Pologne-Varsovie: Services d'assistance relative aux systËmes

2021/S 086-223344

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 253-638745)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerstwo Sprawiedliwo?ci
Adresse postale: Al. Ujazdowskie 11
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-567
Pays: Pologne
Courriel: Dariusz.Kwiatkowski@ms.gov.pl
TÈlÈphone: +48 225212214
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zamowienia-publiczne0;
Adresse du profil díacheteur: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/profil-nabywcy-

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?ugi wsparcia i modyfikacji systemu losowego przydzia?u spraw (SLPS)

NumÈro de rÈfÈrence: BF-II.3710.71.2020

II.1.2)
Code CPV principal
72253200 Services d'assistance relative aux systËmes

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: 1) wsparcia eksploatacji, ?wiadczenie serwisu i wsparcie techniczne dla systemu polegaj?ce na: a) udzielaniu wsparcia administratorom systemu, I i II linii wsparcia w zakresie pracownikÛw wskazanych przez Zamawiaj?cego oraz u?ytkownikom zewn?trznym; b) rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu b??dÛw systemu oraz skutkÛw b??dÛw systemu, rozpoznawaniu skutkÛw awarii sprz?tu dla systemu, a tak?e wszelkich negatywnych skutkÛw spowodowanych korzystaniem z b??dnie dzia?aj?cych zmodyfikowanych wersji systemu we wszystkich lokalizacjach, w ktÛrych funkcjonuje system, maj?ce na celu przywrÛcenie pe?nej funkcjonalno?ci i wydajno?ci systemu; c) wykonywaniu us?ug na rzecz Zamawiaj?cego zwi?zanych z utrzymywanym systemem; d) aktualizacji dokumentacji; 2) modyfikacje systemu: ó modyfikacje nie przekrocz ??cznej pracoch?onno?ci 10 000 roboczogodzin albo 1 000 punktÛw funkcyjnych liczonych metodyk COSMIC.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 253-638745

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 04/05/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 18/06/2021

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 04/05/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 18/06/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Services d'assistance relative aux systËmesType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices
18/06/2021
04/05/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels